Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2020/2021(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego to zawsze wyczekiwany moment przez całą społeczność szkolną. Rok szkolny 2019/2020 z pewnością na bardzo długo pozostanie w naszej pamięci . Przejście na system zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem dla nas wszystkich. Od dyrekcji  szkoły wymagało nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod nauczania. Uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy oraz uczenia się. Drodzy uczniowie, dzięki swojej pracowitości, rzetelności w wykonywaniu zadań oraz  silnej determinacji,  zaliczyliście kolejny rok szkoły. Szczególne powody do dumy mieli Ci , którzy wyróżniali się w bieżącym roku  wybitnymi osiągnięciami w nauce. I tak świadectwa z czerwonym paskiem otrzymali: 

lp nazwisko i imię klasa średnia ocen typ szkoły
1.   Hrehorowicz Szymon 3TI 5,56 Technikum
2.   Bogusz Anna 3TE 5,23 Technikum
3. Grzelak Paulina 3TI 5,19 Technikum
4. Ropuszyńska Maria 1BW(g) 5,15 Branżowa Szkoła I Stopnia
5. Adamowski Stanisław 3TI 5,13 Technikum
6. Fryczkowska Marta 3TE 5,08 Technikum
7.   Czech Patrycja 2TE 5,07 Technikum
8. Salik Kacper 2BW a 5,00 Branżowa Szkoła I Stopnia
9. Kluziak Martyna 1TE(g) 4,95 Technikum
10. Maciaszczyk Wiktoria 1SP(p) 4,93 Branżowa Szkoła I Stopnia
11. Dara Dominika 3SP 4,92 Branżowa Szkoła I Stopnia
12. Kubów Dominik 1TI 4,89 Technikum
13. Rachel Wiktor 1TI 4,89 Technikum
14. Bogusławski Patryk 3TI 4,88 Technikum
15. Łacny Paweł 1TS(p) 4,84 Technikum
16 Brąś Daria 1TH(g) 4,80 Technikum
17. Salik Karol 2BW a 4,78 Branżowa Szkoła I Stopnia
18. Leszczyna Łukasz 3TI 4,75 Technikum
19. Ozga Jan 3TI 4,75 Technikum

Nagrodę w konkursie edukacyjnym „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” pod patronatem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu otrzymał Adam Ścieszka z klasy 3TI.

Gratulujemy wszystkim uczniom pomyślnych wyników na świadectwie, a w szczególności osobom wyróżnionym i ubiegającym się o stypendia Starosty Powiatu Oleśnickiego oraz Prezesa Rady Ministrów.

 Mamy nadzieję, że w końcu wszyscy spotkamy się  w szkole, w miejscu którym nauczyciele i uczniowie, mogą cieszyć się swoją pracą i być z niej dumni.

Informacja G I S w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Warszawa, 27.02.2020 r.

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1)osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

 1. kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

– gorączka

– kaszel

– duszność

 • kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 21 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa[1];

– miała bliski kontakt[2] z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym[3] lub przypadkiem prawdopodobnym[4]);

– pracowała lub przebywała jako odwiedzający[5] w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.

ZALECENIA

Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego
w ciągu ostatnich 21 dni:

1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 21 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Jeżeli po 21 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.

Jeżeli w ciągu 21 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:

 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
 • lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:

 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).

W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia
u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i  Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: mz.gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus) każda osoba, która została zakwalifikowana do dalszego postępowania medycznego, powinna być hospitalizowana w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

Osoby nie spełniające kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie  na koronawirusa powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

WAŻNE!
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem

Postępowanie rozstrzygające podejmują pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem?

 • pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,
 • prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 • osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów,
 • ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, w tym samym pokoju internatu szkolnego.

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby, jest mało prawdopodobne, aby rozprzestrzeniły infekcję na inne osoby, jednak zaleca im się:

 • pozostanie w domu lub w pokoju wieloosobowym w szkole z internatem przez 21 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 21 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeśli wyniki testów na obecność koronawirusa są ujemne u osoby zakażonej, z którą osoba poddana kwarantannie domowej miała kontakt – państwowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje o wcześniejszym zdjęciu kwarantanny.

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:

 • Rodzina i przyjaciele, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą, nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do szkoły czy pracy, chyba, że źle się poczują.
 • W przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, aby rozważyć, czy potrzebują dalszej oceny.
 • Poza osobami, które są zdefiniowane jako te, które miały bliski kontakt, reszta szkoły nie musi podejmować żadnych środków ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian we własnych zajęciach w placówkach edukacyjnych. Jeśli źle się poczują, poddane zostaną kwalifikacji, w zależności od objawów. To zalecenie dotyczy personelu dydaktycznego i dzieci z klasy i placówki, które nie przebywali w bliskim otoczeniu z osobą chorą.
 • Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowie i pracownicy powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, personelem szkoły, uczniem i jego opiekunami prawnymi.

Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak kwarantanna dla wszystkich osób powracających z regionów, w których stwierdzono z utrzymującą się transmisją koronawirusa np. Włoch, czy  odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem
koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

Wirus przenosi się:

 1. bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające 
  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
 2. pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.  

 1. bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające 
  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
 2. pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.  
 1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 • Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 • Zachować bezpieczną odległość  

Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

 • Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
z powierzchni na siebie.

 • Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 21 dni od powrotu  – NIE należy przychodzić do szkoły

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

 • Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
  w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 • Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
  w których szerzy się koronawirus należy
  starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
 • Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
  Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.
 • Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
  W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.
 1. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

TELEFONY W/S KORONAWIRUSA

JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU

Konkurs fotograficzny „Żywe okładki”

W maju biblioteka szkolna ogłosiła konkurs „Żywe okładki”. Jego celem było rozwijanie wyobraźni i kreatywności, a także praktyczne wykorzystanie nowych technologii. Przedmiotem konkursu było wykonanie autorskiej fotografii inspirowanej okładką wybranej książki. Największą kreatywnością  i wyobraźnią wykazała się Julia Herba z klasy I TS p. Wykonała „żywą okładkę” do książki Jojo Moyes „Zanim się pojawiłeś”. Gratulujemy!

UWAGA KRWIODAWCY – POTRZEBNA KREW!

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, zwracamy się do Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich zdrowych osób, które o ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o zgłaszanie się do centrów krwiodawstwa w całej Polsce w celu oddania krwi.

Apelujemy o oddawanie krwi, ponieważ jest ona potrzebna szczególnie teraz.

Na stronach centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa zamieszczone są informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów krwi i jej składników. Jednakże wszystkie grupy krwi są potrzebne, ponieważ istnieją biorcy o różnych grupach. Z użytecznego punktu widzenia najbardziej oczekiwana jest krew grupy O RhD- (ujemne), gdyż w nagłych wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może być przetoczona każdemu biorcy. Problem polega na tym, że jest to jedna z rzadziej występujących grup krwi. Posiada ją zaledwie ok. 7 proc. Polaków.

Czekamy na Was w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce.

Czytelnicza lista przebojów

Nagrodę za aktywny udział w Czytelniczej Liście Przebojów

lutego 2020 r. otrzymał uczeń klasy  III OOS –  Mariusz PELCZARSKI. Gratulujemy! Prezentujemy też książkę miesiąca.

KSIĄŻKA LUTEGO

Rafał Dębski „Labirynt von Brauna”

W „Labiryncie von Brauna” Rafał Dębski porusza dość poczytny temat pozostałości III Rzeszy, na które można się natknąć do tej pory na terenie całego kraju. Miejscem akcji jest Oleśnica, a czas to koniec II wojny światowej. Oddział żołnierzy SS zakopuje pewne dokumenty, po czym wszyscy zostają zabici.
Tak czytelnik zapoznaje się z dość krótkim wycinkiem historii podziemi rozciągających się pod centrum Oleśnicy. Następnie autor serwuje nam przeskok do współczesności, gdzie spotykamy się z głównym bohaterem, czyli komisarzem Michałem Wrońskim, policjantem, któremu przydzielono śledztwo nie do rozwiązania. Dlaczego? Ponieważ nieboszczyk nie posiada dokumentów. Patolog sądowy, który badał zwłoki, ginie w dziwnych okolicznościach. Komendant policji stara się jak może utrudnić pracę komisarza. Przyjeżdża też kontrola z centrali.
Dalej akcja toczy się szybko. Pojawiają się kolejne trupy. Im bardziej Wroński jest bliski rozwiązania zagadkowych zbrodni, tym mniej sprzyjają mu okoliczności. Teraźniejszość splata się z przeszłością. „Labirynt von Brauna” to solidny kryminał z wątkami szpiegowskimi, czyli tym wszystkim,  co pozwala stworzyć wciągającą i atrakcyjną powieść. Czyta się ją szybko i z wielką przyjemnością. Nadmienić muszę, że nie jest to książka typu przeczytałem/zapomniałem. Polecam każdemu, kto chce umilić sobie czas, obcując z problemami Michała Wrońskiego.

Walentynkowe Potyczki Językowe

5 lutego 2020 r. odbyły się w naszej szkole Walentynkowe Potyczki Językowe. Do wspólnej zabawy przyłączyły się reprezentacje jedenastu klas pierwszych technikum i szkoły branżowej. Na wstępie uczennice klasy I TS p – Julia Herba i Nikola Wierzchołek przybliżyły zebranym historię Święta Zakochanych.
W walentynowy nastrój wprowadziły nas piękne wiersze miłosne recytowane przez uczniów: Patrycję Komendę, Bartłomieja Marcinkowskiego, Oliwię Panaś, Julię Przychodzień, Marię Ropuszyńska, Urszulę Rychlak i Ewę Wawrzycką.
Wyprawa w krainę miłości w różnych językach rozpoczęła się od zaprezentowania piosenek, wierszy, rymowanek, przygotowanych przez poszczególne klasy pod kierunkiem nauczycieli języków obcych. Drużyny rywalizowały także w konkurencjach w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Zmagania uczestników oceniała komisja w składzie: Katarzyna Kwaczyńska, Sylwia Nowogońska-Berłowska, Ewa Piątkowska-Mider, Ewa Tempiak i Jadwiga Woźniak. Po burzliwych obradach jury wyłoniło laureatów. Pierwsze miejsce w kategorii klas technikum zajęła reprezentacja I TI g, zaś w szkole branżowej zwyciężyła klasa I bWg. Zwycięzcy nagrodzeni zostali upominkami i dyplomami.

Walentynki zorganizowały bibliotekarki: Ewa Tempiak i Jadwiga Woźniak we współpracy z nauczycielami języków obcych.

Mamy nadzieję, że dla wszystkich uczestników impreza ta była nie tylko sprawdzianem umiejętności językowych, ale przede wszystkim wspaniałą zabawą.
Dodajmy też, że wielkim zainteresowaniem cieszyła się, uruchomiona wcześniej, Poczta Walentynkowa. Korytarze szkolne zostały ozdobione cytatami o tematyce miłosnej.