Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2021/2022(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Dokumenty

Statut Szkoły
Określa nazwę szkoły i typ szkoły oraz jej cele i zadania, organy prowadzące szkołę, organy szkoły oraz ich kompetencje, organizację szkoły, zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, zasady rekrutacji uczniów, prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły. Decyduje, również o sposobie wykonywania zadań poprzez opracowanie szkolnego programu wychowawczego i szkolnych standardów programów kształcenia. Ustanawia zasady organizacji i pracy zespołów nauczycielskich i określa wewnątrzszkolny system oceniania. Elementem składowym statutu szkoły jest wewnątrzszkolny system oceniania uczniów. Wiąże się on z odpowiednio wczesnym zawiadomieniem uczniów i rodziców o wymaganiach stawianych uczniom, co do ich osiągnięć. Statut określa częstotliwość klasyfikowania uczniów. Reguluje on najważniejsze kwestie prawne oraz organizacyjne w szkole /STATUT-2021.pdf


Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

Program, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Jest realizowany przez wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców danej szkoły uwzględniając potrzebny i możliwości rozwojowe dzieci i młodzieży.

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
w roku szkolnym 2021/2022

RAMOWY TERMINARZ PRACY


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status