70-lecie

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy

Strona główna

Z wielką przyjemnością informujemy, że rok 2016 dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy jest rokiem jubileuszowym.

Główne uroczystości obchodów 70-lecia Szkoły odbędą się 7 i 8 października 2016 r. Świętowanie jest okazją do wspomnień i spotkań w murach szkoły klasowych kolegów i nauczycieli.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych do udziału w jubileuszowym Zjeździe, który odbędzie się 8 października 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Wojska Polskiego 67/69 w Oleśnicy.

Mamy nadzieję, że spotkanie wielu pokoleń Absolwentów jednej z największych szkół na terenie Dolnego Śląska, będzie okazją do wspomnień, refleksji i wzruszeń, a przede wszystkim do wspólnego świętowania w gronie kolegów, przyjaciół i nauczycieli.
70-lecie oleśnickiej Alma Mater –
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie


Dla wielu pokoleń absolwentów szkoła przy ul. Wojska Polskiego 67/69 zasługuje na miano Alma Mater. Uważna lektura czterech monografii szkoły, autorstwa Józefa Bobera , śledzącego losy absolwentów – wskazuje wyraźnie, że ukończenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych było trampoliną do sukcesu zawodowego. Stopnie naukowe, praca na uczelniach, tytuły zawodowe: artystów, historyków sztuki, architektów, plastyków, filmowców, wysokie stanowiska w przemyśle, handlu, administracji i szkolnictwie, rzesze magistrów i inżynierów, to z pewnością powód do dumy Jubilatki.

Historia szkoły zapisana jest w 11 tomach szkolnej kroniki. Dzięki benedyktyńskiej pracy pierwszych i kolejnych kronikarzy, nie ulegnie zapomnieniu żaden sukces, żadne zwycięstwo, żadne nazwisko, żadne wydarzenie.

Historia szkoły nie jest ani typowa, ani banalna. Mogą się o tym przekonać wszyscy, którzy zaszczycą swoją obecnością mury Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w dniach 7-8 października 2016r. z okazji 70-lecia istnienia oleśnickiej Alma Mater.

„Radujmy się więc” jak nakazuje hymn „Gaudeamus igitur”.
„Vivat Academia” , „Vivat nostra civitas, maecenatum caritas” – Niech żyje szkoła, nasze miasto, i mecenasów łaskawość!

Dzieje szkoły bowiem nierozerwalnie łączą się z historią miasta i ludźmi związanymi z Oleśnicą.

Nad powstaniem placówki i procesem licznych przeobrażeń, jak określił to jeden z dyrektorów szkoły - Adam Fuchs - „unosił się duch patriotyzmu, miłości do kraju i te wartości przekazywano uczniom”.

A zaczęło się tak:

Myśl założenia Państwowego Gimnazjum Mechanicznego w Oleśnicy powstała na wiosnę 1946r. Na wojewódzkiej konferencji powiatowych inspektorów szkolnych i dyrektorów szkół średnich, zwołanej na polecenie Ministra Oświaty okazało się, że powojennej odbudowie kraju potrzebny jest stały dopływ fachowców: mechaników, monterów, techników i czeladników. Kształcenie zawodowe stało się wymogiem koniecznym. Średnia szkoła zawodowa przystosowana do kształcenia praktycznego we własnych warsztatach szkolnych i na własnym terenie – to początek naszej Alma Mater.

Był to strzał w dziesiątkę.

Powołano do życia Państwowe Gimnazjum Mechaniczne. Placówka ta na wiele dziesięcioleci będzie chlubą naszego miasta.

W lipcu 1946 roku pierwszym dyrektorem szkoły zostaje Konrad Borucki. Kolejni następcy : Konstanty Gliszczyński, Lesław Bulsiewicz, Michał Klamut, Adam Fuchs, Mieczysław Samborski, Aleksander Biedak, Stefan Gołąbek, Marian Horbacz i obecnie - Jacek Stala, będą, jak to określił dyrektor Biedak – traktowali powierzoną im szkołę, jak swoją pierwszą miłość.

Już w czasie obchodów 30-lecia, potem 50-lecia, 60-lecia i w październiku – 70-lecia jest jasne, że w ciągu 7 dekad istnienia szkoły, z przysłowiowego kopciuszka zamieniła się w królewnę. To najbardziej nowoczesna i ambitna placówka oświatowa na Dolnym Śląsku.

Państwowe Gimnazjum Mechaniczne, które w 1946 r. znalazło swoje miejsce na drugim piętrze obecnego I LO, w październiku 1947 r. zostaje przeniesione na ulicę Wojska Polskiego do budynków poniemieckich koszar. Hale garażowe zaczęto przeobrażać w warsztaty mechaniczne. Życie wymusiło również otwarcie stołówki i internatu.

Każda następna dekada przynosiła zmiany i przeobrażała szkołę. Na jej obecny kształt – placówki oświatowej na miarę XXI wieku złożyły się starania dyrektorów – pionierów, władz miasta, pedagogów, uczniów i wszystkich, którzy sympatyzowali ze szkołą i wierzyli, że się uda.

Po okresie pionierskim – druga dekada przyniosła ważne wydarzenia.

W 1952 r. uruchomiono szkolną odlewnię. Współpraca szkoły z Katedrą Odlewnictwa Politechniki Wrocławskiej zaowocowała projektem pierwszego ŻELIWIAKA. Autorem projektu był inż. Z. Samsonowicz.

W latach sześćdziesiątych odlewnia staje się nowoczesnym zakładem produkcyjnym. W roku 1960 wzbogaciła się o kadź do produkcji żeliwa sferoidalnego, dwie kadzie odlewnicze i oczyszczarkę komorową.

Na zapleczu szkoły „inna bajka” – ogród warzywny , mała hodowla świń, które tuczy się na odpadach kuchennych. Jest i stajnia „Baśki” – białego konia internatowego. Założono również szklarnie dla uzyskania wczesnych warzyw. Młodzież potrzebuje witamin. I o to szkoła zadbała.

Rok 1964 to uroczyste wmurowanie Kamienia Węgielnego pod mający powstać budynek jednej z „tysiąca szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” – Technikum Przemysłowo Pedagogicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

W roku 1967 następuje uroczyste otwarcie nowej szkoły przy ulicy Wojska Polskiego i nadanie jej imienia polskiej uczonej - Marii Skłodowskiej- Curie.

Nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej- Curie sprawiło, że nauczyciele i młodzież nigdy nie sprzeniewierzyli się sentencji Kartezjusza, tak bliskiej Patronce szkoły: „… żądza wiedzy jest chorobą, której nie można uleczyć, ponieważ ciekawość wzrasta wraz z wiedzą”. 23 marca 1970 r. odwiedził szkołę Konsul Generalny Francji w Krakowie – Jean Honnorat, który przekazał książki i broszury związane z pracą i życiem Marii Skłodowskiej – Curie, jako dar dla biblioteki. Jak napisał w kronice, był zaszczycony, mogąc spotkać się z nauczycielami i uczniami szkoły.

Nowy budynek zdaje się spełniać marzenia Żeromskiego o szklanych domach. Szkoła kształci młodzież w wielu specjalnościach, a Pedagogiczna Szkoła Techniczna – to placówka unikatowa w Polsce .

W latach 70 –tych szkoła stale unowocześnia się.

Powstaje studio telewizyjne z pomieszczeniem reżysersko-monterskim. Zakupiono magnetowidy, kamery i monitory, które stanowiły wyposażenie każdej sali. Wiele rzeczy powstało w ramach prac dyplomowych uczniów. Mogliśmy dokumentować uroczystości szkolne, emitować na żywo inscenizacje teatralne i występy uczniów. Przemówienia dyrektora – też.

Dekada lat 70- tych, to złoty okres Jubilatki w rozwoju sportu. Otwarcie basenu i sali gimnastycznej przyczynia się do sukcesów naszych uczniów. Odnosimy je w zawodach kartingowych, pływackich a nawet w łucznictwie. Na naszym obiekcie sportowym odbywa się I Halowy Turniej Łuczniczy. 3 Wodniacka Drużyna Harcerska bierze udział w wodowaniu własnoręcznie zbudowanych jednostek pływających.
Znani sportowcy sympatyzują z nami, odwiedzają nas, przysyłają życzenia.
W 1976 r. młodzież gości Andrzeja Jaroszewicza – rajdowego wicemistrza Europy.
Pocztówki B. Mamińskiego z zawodów na całym świecie -skrzętnie umieszczone zostały w kronice szkolnej z tego okresu.

Dekada lat 80-tych wprowadza do szkoły 5-dniowy tydzień nauki- pierwszy w historii oświaty, i … kolejne przeobrażenia. W szkole zaczynają funkcjonować nowe kierunki kształcenia, ponieważ w roku 1980 następuje połączenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 z Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 i od tego momentu Jubilatka otrzymuje nazwę: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy.

W roku 1989 Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich przysyła na ręce Dyrekcji list gratulacyjny. W zorganizowanym w naszej szkole Ogólnopolskim Konkursie Odlewniczym . nie mieliśmy sobie równych. Wszystkie miejsca na podium należały do naszych uczniów.

Kadra nauczycieli zawodu, pedagodzy i wychowawcy „skazują” swoich wychowanków na sukces. Absolwenci wykształceni w ZSZ w Oleśnicy są przygotowani do wejścia na wszystkie wymagające rynki pracy w kraju i … na świecie.

Mechanizmy rynkowe lat 90-tych, a może problematyczne decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej sprawiają, że likwidacji ulega PST i w 1995 roku ostatni absolwenci Pedagogicznego Studium Technicznego opuszczają szkołę. Już wcześniej, w latach 1991-1993, następuje likwidacja działu odlewniczego, szkół przyzakładowych, internatu.
Rynek pracy jednak nie znosi próżni. W miejsce znikających, wąskich specjalności, w ZSP powstają zawody szerokoprofilowe. Zostaje utworzone Liceum Ekonomiczne ze specjalnością: finanse i rachunkowość.

Lata 90-te to dla szkoły dekada ciekawych wizyt i spotkań.
5 października 1991 roku odwiedza naszą szkołę- generał Charles M. Duke- astronauta, uczestnik 5 wyprawy załogowej na statku „Apollo 16”. Na powierzchni Księżyca przebywał 72 godziny. W siódmym tomie kroniki szkoły napisał: „To było dla mnie wielkim honorem bycie z Wami. Doceniam Waszą gościnność. Niech Bóg błogosławi was, gdy będziecie wzrastać w mądrości i poznaniu.”

W 1992 roku Aleksander Biedak został wybrany w Metropolii Bostońskiej Polakiem Roku 1992. Nasz Dyrektor. Informacją o swoim sukcesie podzielił się z nami: „Myślę, że wiadomość ta będzie dla Was miłą, gdyż żyłem wśród Was i pracowałem razem z Wami.”

18 września 1996 roku gościliśmy delegację dyrektorów i nauczycieli teorii i praktycznej nauki zawodu z Dolnej Saksonii. Wpisem do kroniki szkoły zaznaczyli: „Podziwiamy wasze zaangażowanie w pracy. Dziękujemy za miłe przyjęcie.”
W tym samym roku ważnym wydarzeniem dla Jubilatki była komputeryzacja zbiorów bibliotecznych. Biblioteka otrzymała sprzęt oraz program komputerowy „Biblioteka Szkolna MOL”.
Po skomputeryzowaniu zbiorów, biblioteka stała się prawdziwym centrum dydaktyczno-informacyjnym szkoły, w którym potrzeby edukacyjne ucznia i nauczyciela są dla nowoczesnego bibliotekarza i nowoczesnej szkoły nadrzędnym zadaniem.

Współczesność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych jest potwierdzeniem wstępnego określenia szkoły, jako oleśnickiej Alma Mater.
Kształci uczniów w wielu specjalnościach, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy. Posiada szeroką bazę dydaktyczną i wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach na wszystkich szczeblach.
W 2010 roku absolwenci ZSP zajęli pierwsze miejsce w wojewódzkim rankingu pod względem ilości punktów uzyskanych na egzaminach zawodowych. Wielu z nich zdobyło 100 na 100 możliwych punktów.
W 2011 roku nawiązaliśmy współpracę z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Najlepszym uczniom uczelnia funduje stypendia będące niebagatelnym czynnikiem motywującym do nauki.
Szkoła realizuje wiele projektów edukacyjnych. Tylko w 2011 roku można wymienić m.in.: Miniprzedsiębiorstwo , E-szkoła , Comenius , Być przedsiębiorczym.

Uczniowie naszej szkoły potrafią angażować się w sprawy społeczne i działać charytatywnie. Świadczą o tym liczne akcje, w których nagrodą jest satysfakcja płynąca z faktu bycia potrzebnym drugiemu człowiekowi.
Charytatywna gala „Sen o Afryce” zorganizowana w celu pomocy szkole z Ghany w 2011 roku, zgromadziła w Sali widowiskowej MOKiS-u wielu gości, którzy mogli podziwiać umiejętności artystyczne młodzieży naszej szkoły. Mogliśmy liczyć na wsparcie artystów- sympatyków ZSP: wokalisty Igora Herbuta i wirtuoza gitary Waldemara Gromolaka.

Na koniec- „perła w koronie” sukcesów Jubilatki- działalność Szkolnego Koła PCK i Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi.
Według statystyk Zarządu Regionalnego PCK -od 1999 roku do 2016 uzyskaliśmy 3318,983 l. pełnej krwi.
W XIII-stu edycjach Ogólnokrajowego Turnieju „Młoda krew ratuje życie” w kategoriach : największa ilość oddanej krwi, promocja krwiodawstwa, ilość oddanej krwi pełnoletniego ucznia, na szczeblu regionu dolnośląskiego zdobywaliśmy zawsze pierwsze miejsce, a w finale krajowym byliśmy pięć razy na pierwszym miejscu, trzy razy na drugim, dwa razy na trzecim. Nasi uczniowie włączyli się również w akcję „szpik”. Do tej pory zostało zarejestrowanych w Krajowym Banku Dawców Szpiku 536 uczniów(dziś już absolwentów) jako potencjalnych dawców szpiku.
Jak stwierdził opiekun wolontariuszy i organizator akcji krwiodawstwa- Stanisław Różycki: „ Wokół krwiodawstwa i wolontariatu wytwarzamy taką atmosferę, aby uczniowie oddawali krew i działali społecznie, nie dla konkursu, ale z myślą, że ktoś tej krwi i pomocy potrzebuje dziś, bo jutro sam może być w potrzebie.”

Kalejdoskop siedmiu dekad Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie można już tylko zakończyć zaproszeniem do wspólnego świętowania 70 lat istnienia oleśnickiej Alma Mater. „Radujmy się” „Niech żyje Akademia, niech żyją Profesorowie, nasze miasto i mecenasów łaskawość!”

Urszula Jasińska