Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2021/2022(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Informacja G I S w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Warszawa, 27.02.2020 r.

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1)osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

 1. kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

– gorączka

– kaszel

– duszność

 • kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 21 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa

– miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym;

– pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.

ZALECENIA

Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego
w ciągu ostatnich 21 dni:

1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 21 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Jeżeli po 21 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.

Jeżeli w ciągu 21 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:

 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
 • lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:

 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).

W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia
u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i  Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: mz.gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus) każda osoba, która została zakwalifikowana do dalszego postępowania medycznego, powinna być hospitalizowana w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

Osoby nie spełniające kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie  na koronawirusa powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

WAŻNE!
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem

Postępowanie rozstrzygające podejmują pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem?

 • pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,
 • prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 • osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów,
 • ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, w tym samym pokoju internatu szkolnego.

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby, jest mało prawdopodobne, aby rozprzestrzeniły infekcję na inne osoby, jednak zaleca im się:

 • pozostanie w domu lub w pokoju wieloosobowym w szkole z internatem przez 21 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 21 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeśli wyniki testów na obecność koronawirusa są ujemne u osoby zakażonej, z którą osoba poddana kwarantannie domowej miała kontakt – państwowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje o wcześniejszym zdjęciu kwarantanny.

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:

 • Rodzina i przyjaciele, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą, nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do szkoły czy pracy, chyba, że źle się poczują.
 • W przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, aby rozważyć, czy potrzebują dalszej oceny.
 • Poza osobami, które są zdefiniowane jako te, które miały bliski kontakt, reszta szkoły nie musi podejmować żadnych środków ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian we własnych zajęciach w placówkach edukacyjnych. Jeśli źle się poczują, poddane zostaną kwalifikacji, w zależności od objawów. To zalecenie dotyczy personelu dydaktycznego i dzieci z klasy i placówki, które nie przebywali w bliskim otoczeniu z osobą chorą.
 • Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowie i pracownicy powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, personelem szkoły, uczniem i jego opiekunami prawnymi.

Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak kwarantanna dla wszystkich osób powracających z regionów, w których stwierdzono z utrzymującą się transmisją koronawirusa np. Włoch, czy  odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem
koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

Wirus przenosi się:

 1. bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające 
  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
 2. pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.  

 1. bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające 
  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
 2. pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.  
 1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 • Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 • Zachować bezpieczną odległość  

Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

 • Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
z powierzchni na siebie.

 • Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 21 dni od powrotu  – NIE należy przychodzić do szkoły

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

 • Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
  w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 • Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
  w których szerzy się koronawirus należy
  starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
 • Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
  Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.
 • Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
  W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.
 1. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

TELEFONY W/S KORONAWIRUSA

JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU

Czytelnicza lista przebojów

Nagrodę za aktywny udział w Czytelniczej Liście Przebojów

lutego 2020 r. otrzymał uczeń klasy  III OOS –  Mariusz PELCZARSKI. Gratulujemy! Prezentujemy też książkę miesiąca.

KSIĄŻKA LUTEGO

Rafał Dębski „Labirynt von Brauna”

W „Labiryncie von Brauna” Rafał Dębski porusza dość poczytny temat pozostałości III Rzeszy, na które można się natknąć do tej pory na terenie całego kraju. Miejscem akcji jest Oleśnica, a czas to koniec II wojny światowej. Oddział żołnierzy SS zakopuje pewne dokumenty, po czym wszyscy zostają zabici.
Tak czytelnik zapoznaje się z dość krótkim wycinkiem historii podziemi rozciągających się pod centrum Oleśnicy. Następnie autor serwuje nam przeskok do współczesności, gdzie spotykamy się z głównym bohaterem, czyli komisarzem Michałem Wrońskim, policjantem, któremu przydzielono śledztwo nie do rozwiązania. Dlaczego? Ponieważ nieboszczyk nie posiada dokumentów. Patolog sądowy, który badał zwłoki, ginie w dziwnych okolicznościach. Komendant policji stara się jak może utrudnić pracę komisarza. Przyjeżdża też kontrola z centrali.
Dalej akcja toczy się szybko. Pojawiają się kolejne trupy. Im bardziej Wroński jest bliski rozwiązania zagadkowych zbrodni, tym mniej sprzyjają mu okoliczności. Teraźniejszość splata się z przeszłością. „Labirynt von Brauna” to solidny kryminał z wątkami szpiegowskimi, czyli tym wszystkim,  co pozwala stworzyć wciągającą i atrakcyjną powieść. Czyta się ją szybko i z wielką przyjemnością. Nadmienić muszę, że nie jest to książka typu przeczytałem/zapomniałem. Polecam każdemu, kto chce umilić sobie czas, obcując z problemami Michała Wrońskiego.

Walentynkowe Potyczki Językowe

5 lutego 2020 r. odbyły się w naszej szkole Walentynkowe Potyczki Językowe. Do wspólnej zabawy przyłączyły się reprezentacje jedenastu klas pierwszych technikum i szkoły branżowej. Na wstępie uczennice klasy I TS p – Julia Herba i Nikola Wierzchołek przybliżyły zebranym historię Święta Zakochanych.
W walentynowy nastrój wprowadziły nas piękne wiersze miłosne recytowane przez uczniów: Patrycję Komendę, Bartłomieja Marcinkowskiego, Oliwię Panaś, Julię Przychodzień, Marię Ropuszyńska, Urszulę Rychlak i Ewę Wawrzycką.
Wyprawa w krainę miłości w różnych językach rozpoczęła się od zaprezentowania piosenek, wierszy, rymowanek, przygotowanych przez poszczególne klasy pod kierunkiem nauczycieli języków obcych. Drużyny rywalizowały także w konkurencjach w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Zmagania uczestników oceniała komisja w składzie: Katarzyna Kwaczyńska, Sylwia Nowogońska-Berłowska, Ewa Piątkowska-Mider, Ewa Tempiak i Jadwiga Woźniak. Po burzliwych obradach jury wyłoniło laureatów. Pierwsze miejsce w kategorii klas technikum zajęła reprezentacja I TI g, zaś w szkole branżowej zwyciężyła klasa I bWg. Zwycięzcy nagrodzeni zostali upominkami i dyplomami.

Walentynki zorganizowały bibliotekarki: Ewa Tempiak i Jadwiga Woźniak we współpracy z nauczycielami języków obcych.

Mamy nadzieję, że dla wszystkich uczestników impreza ta była nie tylko sprawdzianem umiejętności językowych, ale przede wszystkim wspaniałą zabawą.
Dodajmy też, że wielkim zainteresowaniem cieszyła się, uruchomiona wcześniej, Poczta Walentynkowa. Korytarze szkolne zostały ozdobione cytatami o tematyce miłosnej.

Czytelnicza lista przebojów

Nagrodę za aktywny udział w Czytelniczej Liście Przebojów stycznia 2020 r. otrzymała uczennica klasy  I TH g –  KORNELIA  MAKOWSKA. Gratulujemy! Prezentujemy też książkę miesiąca.

KSIĄŻKA STYCZNIA

Agnieszka Lingas-Łoniewska „Jesteś moja dzikusko”

Książka Agnieszki Lingas-Łoniewskiej to historia pewnej dziewczyny, która po śmierci matki musi zamieszkać z przyjaciółmi jej rodziny. Żyje w niej, starszy od nastolatki, chłopak. Jest on nerwowy i za pomocą pięści próbuje rozwiązywać wszelkie problemy. Gdy w jego domu pojawia się rudowłosa Natalia,  chłopak czuje tylko złość i niechęć. Dziewczyna jest jakby z innego świata i zupełnie nie pasuje do snobistycznego klimatu amerykańskiej szkoły. A tym bardziej  do zadziornego i egoistycznego Tony’ego. Jednak nie można walczyć z przeznaczeniem. Wkrótce nienawiść przemienia się w miłość.

Jest to kolejna powieść autorki, od której nie mogłam się oderwać. Ukazana jest  w niej prawda o  ludzkich uczuciach. Jakże często jest blisko od nienawiści do miłości. Czyta się lekko i przyjemnie. Gorąco polecam tę książkę!

Wyniki powiatowych zawodów piłki nożnej

Następujący chłopcy zajęli I miejsce w zawodach powiatowych w piłkę nożną (futsal) i awansowali do zawodów 1/2 wojewódzkich, zajmując III miejsce w składzie:

1. Maciej Surma IV TS

2. Adrian Pach IV TS

3. Łukasz Bińczycki IV TS

4. Marcin Wierzchowski IV TI

5. Dawid Kostoń III TM

6. Kacper Mazur III TS

7. Kacper Szymański I TIG

8. Jakub Terpis I TIG

9. Jakub Krasinkiewicz I TEG

10. Emil Zięba II OOS

11. Dawid Maliga I TMG

Grzegorz Jaros

Zabawy z muchą Fefe wśród przedszkolaków

31 stycznia 2020 roku udaliśmy się z członkami Klubu Empatyczek do
Przedszkola nr 3 w Oleśnicy. Naszym celem było dostarczenie
rozrywki dzieciom sześcioletnim. Tym razem wykorzystaliśmy zabawy
logopedyczne zawarte w książce Marty Galewskiej-Kustra „Z muchą na luzie
ćwiczymy buzie”.
W rolę narratorów wcieliły się: Nikola Wierzchołek i Julia Żuraw. Opowiedziały one  o pełnym przygód życiu muchy Fefe. Muszkę zagrała Ewa Wawrzycka, która
stworzyła bardzo udaną maskotkę owada. Wiele radości sprawiło dzieciom
„latanie” Fefe po przedszkolu. Rolę logopedy odegrała Julia Herba,
która zachęcała do poprawnego wymawiania słów. Członkowie Klubu
Empatyczek przygotowały również ciekawe ćwiczenia ruchowe. Wykonywanie
ich razem z dziećmi  było powodem do śmiechu. Wszystkie maluchy otrzymały podobiznę muchy do kolorowania. Mamy nadzieję, że zabawy z Fefe pozostaną  w ich pamięci.

Wyniki Szkolnego Turnieju w Tenisa Stołowego

W dniu 04.02.2020 r. w naszej szkole odbyły się zawody szkolne w tenisa stołowego. Oto wyniki:

Dziewczęta:

I miejsce: Małgorzata Lelonek III TS

II miejsce: Milena Żebracka II TS

III miejsce: Daria Szulc II TS

IV miejsce: Klaudia Poszwa III TS

Chłopcy:

I miejsce: Karol Bożęcki I TM

II miejsce: Patryk Świtoń IV TI

III miejsce: Marcin Kulka I TI

IV miejsce: Szymon Leśniewicz I TMP

Na zawody powiatowe w dniu 09.03.2020 r. do Międzyborza jadą trzy najlepsze dziewczęta i chłopcy.

Grzegorz Jaros

Szkolny Klub Mediatora

     Celem zorganizowania Szkolnego Klubu Mediatora jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów oraz zmniejszeniem zjawiska agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej, w tym cyberbullyingu wśród uczniów. Bardzo ważnym zadaniem  mediacji jest zdobycie wiedzy z zakresu sprawiedliwości naprawczej. W dalszej perspektywie – zmniejszenie przestępczości nieletnich poprzez nabycie umiejętności rozwiązywania sporów we wczesnym stadium konfliktu.  

      Mediacje rówieśnicze to popularna metoda rozwiązywania konfliktów w szkole. Polega ona na  rozwiązywaniu konfliktów z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora -ucznia, który pomoże poróżnionym stronom osiągnąć porozumienie, pomagając im prowadzić dialog i określić wspólne rozwiązania, korzystne dla obu stron.  

Mediacja pozwala stronom na:

 • przedstawienie faktów z własnej perspektywy
 • wyrażenie swoich uczuć
 • współdecydowanie w swojej sprawie
 • zamianę walki na konstruktywne działanie w kierunku rozwiązania problemu
 • zrozumienie wyrządzonej krzywdy, zadośćuczynienie, uzyskanie wybaczenia
 • naprawę i utrzymanie w przyszłości dobrych wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami sporu.

    Procedura mediacji pomaga stronom zrozumieć tło i skutki konfliktu czy popełnionego czynu  oraz naprawić szkody moralne z udziałem bezstronnego mediatora.

 Mediatorem rówieśniczym może zostać uczeń:

Pozytywnie zaopiniowany przez wychowawcę klasy.

• Wyrażający chęć i wolę podjęcia się roli mediatora szkolnego.

• Przeszkolony w zakresie tematyki mediacji.  

 Mediatorem rówieśniczym może zostać uczeń:

Pozytywnie zaopiniowany przez wychowawcę klasy.

• Wyrażający chęć i wolę podjęcia się roli mediatora szkolnego.

• Przeszkolony w zakresie tematyki mediacji.  

Kto może być mediatorem rówieśniczym?

Uczeń, który:         

 • niezaangażowany bezpośrednio w spór, bezstronny,
 • cieszy się zaufaniem kolegów i nauczycieli,
 • reprezentuje wartości preferowane przez szkołę,
 • posiada podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia mediacji i stale doskonali swe umiejętności, a także
 • przejawia predyspozycje osobowościowe – jest otwarty na problemy innych ludzi,
 • nie posługuje się w swoim myśleniu stereotypami,
 • rozwiązuje spory bez korzystania przemocy,
 • jest tolerancyjny, szanuje innych niezależnie od ich poglądów i wartości, jakie wyznają.

Zadaniem mediatora rówieśniczego jest pomoc kolegom w takiej wzajemnej komunikacji, która pozwoli na bezpieczne wyrażanie trudnych uczuć, docieranie do potrzeb i wspólne szukanie  satysfakcjonujących rozwiązań.

Jakie konflikty szkolne mogą być rozwiązywane za pomocą mediacji rówieśniczej?    

 Mediacji rówieśniczej poddane mogą być konflikty i spory na płaszczyźnie:

 • uczeń – uczeń
 • uczeń – grupa uczniów
 • grupa uczniów – grupa uczniów

    O zamiarze przeprowadzenia mediacji oraz jej wynikach pedagog szkolny lub wychowawca klasy informuje (ustnie lub pisemnie) rodzica/prawnego opiekuna ucznia/uczniów- uczestników mediacji.

    Mediacja odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

 •  Dobrowolności – nikt nie może zmusić stronę/strony do mediacji, jest to decyzja samego ucznia czy chce do niej przystąpić.
 •  Akceptowalności – uczeń sam może wybrać osobę (spośród przeszkolonych mediatorów rówieśniczych), która będzie prowadziła spotkanie mediacyjne.
 •  Neutralności – mediator – zgodnie z zasadami mediacji. nie ocenia, nie podaje gotowych rozwiązań – pomaga jedynie rozwiązać problem
 • Poufności – wszystko co dzieje się w trakcie spotkania mediacyjnego zostaje miedzy jego uczestnikami, a jedynie wynik mediacji może być informacją jawną.
 • Bezstronności – każda z osób biorących udział w spotkaniu jest traktowana w taki sam sposób, na równi.

Można je przeprowadzić, gdy:

 • konflikt dotyczy tylko uczniów,
 • uczestnikami mediacji są uczniowie,
 • konflikt, który wydarzył się niedawno i można znaleźć jego rzeczywiste przyczyny.   

PROCEDURA MEDIACYJNA:

Na podstawie złożonego wniosku koordynator wyznacza mediatora szkolnego -ucznia.

 • Mediator szkolny dokonuje czynności wstępnych – zbiera podpisy od stron i wyznacza termin oraz miejsce pierwszego spotkania.
 • Mediator sporządza plan mediacji.

 Przebieg mediacji:

 • Rozpoczęcie mediacji, budowanie atmosfery zaufania i współpracy.
 • Umożliwienie wypowiedzi każdej ze stron pozostając neutralnym w roli mediatora.
 • Zdefiniowanie problemu.
 • Zachęcanie stron do szukania rozwiązań i ocena realność ich zastosowania.
 • Doprowadzenie do decyzji końcowych.
 • Osiągnięcie porozumienia i podpisanie ugody lub zakończenie mediacji bez porozumienia stron i sporządzenie notatki.

 DOKUMENTACJA Z MEDIACJI:

 • Z przebiegu mediacji mediator szkolny sporządza protokół, w którym zamieszcza następujące informacje:
 • Czas i miejsce mediacji;
 • Imiona i nazwiska oraz klasę uczestników sporu;
 • Imię i nazwisko mediatora.
 • Wynik mediacji.

Jeśli strony zawarły ugodę przed mediatorem zamieszcza się ją w protokole na piśmie.

Ugodę podpisuje mediator oraz strony uczestniczące w mediacji.

      Na początku szkolny mediator-uczeń  pracuje pod kierunkiem pedagoga -koordynatora, a następnie będzie  samodzielnie prowadzić mediacje między skonfliktowanymi uczniami.

Wszystkich zainteresowanych uczniów serdecznie zapraszam i zachęcam do zaangażowania się w działalność Szkolnego Klubu Mediatora.

                 Koordynator Szkolnego Koła Mediatora- Małgorzata Kamińska( gabinet 107a)

„Peter Black”

Dnia 16 stycznia 2020 uczniowie naszej szkoły z klas 1 TEg, 1TIg, 1TSp, 1TEp, 1TMp, 2TS, 2TM, 4TS, pod opieką p. Katarzyny Kwaczyńskiej, p. Marty Żminkowskiej oraz p. Katarzyny Przybycień udali się na spektakl w języku angielskim „Peter Black”.

Tytuł spektaklu, który w polskim tłumaczeniu przypomina grę karcianą „Czarny Piotruś”, nie jest przypadkowy. Przed naszymi oczami odegrała się historia człowieka, który w ciągu jednego dnia stracił dosłownie wszystko. Kierowany podstawowymi potrzebami ludzkimi nauczył się cenić to, co w życiu jest naprawdę ważne.

Bezpośredni kontakt z językiem i artystyczne doznania na profesjonalnym poziomie zapewniło nam Centrum Teatralne z Krakowa.

Czytelnicza lista przebojów

Nagrodę za aktywny udział w Czytelniczej Liście Przebojów

grudnia 2019 r. otrzymała uczennica klasy  I TS p  JULIA  HERBA. Gratulujemy! Prezentujemy też książkę miesiąca.

KSIĄŻKA GRUDNIA

Thomas Harris „Milczenie owiec”

 Głównym bohaterem książki jest psychopata, który morduje kobiety i obdziera je ze skóry, szyjąc z nich dla siebie odzież. Szef Sekcji Behawioralnej zleca młodej studentce FBI rozmowę z odizolowanym od świata Lecterem. Ten ostatni rozpoczyna z dziewczyną diaboliczną grę, w której daje jej do zrozumienia, że wie coś na temat ostatnich zbrodni. Chcąc nie chcąc studentka FBI włącza się do śledztwa, nie zdając sobie sprawy, ile ją to będzie kosztowało. Udało się jej jednak rozwiązać zagadkę i dzięki temu uratować wiele kobiet przed zabójcą.

Milczenie Owiec to chyba najpopularniejsza powieść Harrisa. Harris wykreował chyba najbardziej zabójczego, a zarazem pełnego wdzięku i klasy socjopatę. Nieprzenikniona osobowość kanibala chyba najmocniej przyczyniła się do sukcesu powieści.

O tym, że jest to pasjonująca książka nie decyduje sama historia o seryjnym mordercy. Każdy szczegół jest tu dopracowany do perfekcji. Akcja rozwija się powoli, napięcie ciągle rośnie. Czytelnik z niecierpliwością czyta każdą stronę, myśląc tylko o tym, co za chwilę się wydarzy i czy uda się uratować ofiarę. Harris stworzył tak świetną powieść, gdyż historia wydaje się nam prawdziwa. Jednocześnie udało mu się  stworzyć tak specyficzny klimat, który w pełni oczaruje czytelnika. Gorąco zachęcam do lektury!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status