Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2020/2021(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Kryteria oceniania

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI

Ocena celująca

 • Samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia.
 • Posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania z niektórych działów matematyki.
 • Proponuje rozwiązania nietypowych zadań z programu nauczania a także zadań wykraczających poza program.
 • Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach.
 • Uzupełnia wiadomości korzystając z literatury popularnonaukowej.
 • Rozwiązuje precyzyjnie zadania trudne z zastosowaniem zasad logiki matematycznej, prawidłowych zapisów, umie udowodnić twierdzenia.
 • Ma rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.
 • Przygotowuje referaty na lekcję (nowe tematy lub zadania trudne i interpretuje rozwiązania w klasie).
 • Ocena bardzo dobra
 • Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania danej klasy.
 • Nie ma zaległości w wiadomościach z klas poprzednich.
 • Nie ma popełnia błędów rzeczowych , sprawnie rozwiązuje zadania ujęte programem nauczania.
 • Potrafi wybrać najlepszą metodę rozwiązania problemu, stosując zasadę logiki matematycznej w poprawnym wnioskowaniu.
 • Ocenia i wartościuje swoje rozwiązania oraz kolegów.
 • Wykazuje się doskonałą orientacją zagadnień we wszystkich działaniach matematyki, widzi relację między tymi działaniami.
 • Korzysta ze zbiorów zadań, encyklopedii.
 • Potrafi rozwiązać nowe sytuacje problemowe z wykorzystaniem poznanych pojęć.
 • Rozwiązuje zadania o treści zawodowej z wykorzystaniem pojęć matematycznych i odpowiednio je interpretuje.
 • Osiąga ocenę bardzo dobrą z przygotowania się do lekcji.

Ocena bardzo dobra

 • Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania danej klasy.
 • Nie ma zaległości w wiadomościach z klas poprzednich.
 • Nie ma popełnia błędów rzeczowych , sprawnie rozwiązuje zadania ujęte programem nauczania.
 • Potrafi wybrać najlepszą metodę rozwiązania problemu, stosując zasadę logiki matematycznej w poprawnym wnioskowaniu.
 • Ocenia i wartościuje swoje rozwiązania oraz kolegów.
 • Wykazuje się doskonałą orientacją zagadnień we wszystkich działaniach matematyki, widzi relację między tymi działaniami.
 • Korzysta ze zbiorów zadań, encyklopedii.
 • Potrafi rozwiązać nowe sytuacje problemowe z wykorzystaniem poznanych pojęć.
 • Rozwiązuje zadania o treści zawodowej z wykorzystaniem pojęć matematycznych i odpowiednio je interpretuje.
 • Osiąga ocenę bardzo dobrą z przygotowania się do lekcji.

Ocena dobra

 • Do każdej lekcji jest dobrze przygotowany.
 • Poprawnie i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, mogą zdarzyć się drobne mankamenty w zapisach logicznych.
 • Potrafi wyjaśnić rozwiązania zadań stosując podstawowe zasady logiki.
 • Zna pojęcia z różnych działów matematyki, umie syntetyzować poznane zagadnienia, poprawnie wnioskować.
 • Rozumie większość relacji między pojęciami z różnych działów matematycznych.
 • W miarę dobrze potrafi rozwiązywać nowe sytuacje problemowe z uwzględnieniem poznanej wiedzy.
 • Stosuje wiedzę matematyczną w przedmiotach zawodowych.
 • Posługuje się interpretacją geometryczną przy rozwiązywaniu wielu zagadnień.
 • Korzysta ze zbioru zadań, niekiedy korzysta ze wskazówek i pomocy nauczyciela.
 • Zadanie rozwiązuje na ocenę dobrą.

Ocena dostateczna

 • Opanował przeciętnie podstawowe treści programowe umożliwiające rozwiązać łatwe zadania.
 • Rozwiązuje podstawowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.
 • W dostatecznym stopniu zna wzory, definicje, twierdzenia, potrafi zastosować w rozwiązaniu zadań, zauważa związki między wielkościami, elementami w figurach geometrycznych.
 • Z pomocą nauczyciela wykazuje się poprawnością logicznego wnioskowania w toku rozwiązywanych problemów.
 • Odpowiednie pojęcia potrafi umieścić w poszczególnych działach matematyki.
 • Zna słownictwo matematyczne w stopniu dostatecznym, umie skorzystać z tablic matematycznych.
 • Dość systematycznie przygotowuje się do lekcji , stara się brać udział w lekcji.
 • Stara się poprawić oceny negatywne.
 • Podstawową wiedzę matematyczną w dostatecznym stopniu umie zastosować w rozwiązywaniu zadań o treści technicznej.
 • Zadania na klasówce o przeciętnym stopniu trudności rozwiązuje do końca na ocenę dostateczną.

Ocena dopuszczająca

 • W ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości objętych programem danej klasy.
 • Rozwiązuje przy pomocy nauczyciela najprostsze typowe zadania o niewielkim stopniu trudności z podstawowych działów matematyki.
 • Wykazuje się słabymi umiejętnościami w zakresie sprawności rachunkowej, samodzielnym wnioskowaniu i zastosowaniu poznanej wiedzy.
 • Przy pomocy nauczyciela potrafi podstawiać wielkości do wzorów i dokonać obliczeń, zastosować poznane pojęcia i twierdzenia w zadaniach przedstawić figury na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 • Posiada małe umiejętności w stosowaniu wiedzy matematycznej w przedmiotach zawodowych.
 • Niesystematycznie odrabia zadania domowe, nie zawsze sporządza notatki z lekcji, rzadko bierze czynny udział w lekcji.
 • Zadania klasowe pisze na ocenę dopuszczającą.
 • Ma wiele zaległości w wiadomościach objętych programem klas młodszych.

Ocena niedostateczna

 • Nie opanował niezbędnego minimum podstawowych umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach nie pozwalają w dalsze zdobywanie wiedzy.
 • Nie umie rozwiązywać najprostszych, typowych zadań nawet z pomocą nauczyciela.
 • Nie zna podstawowych pojęć, twierdzeń wzorów pozwalających obliczać podstawowe wielkości, stosunki między wielkościami, rozwiązywania równań.
 • Nie potrafi nawet z pomocą nauczyciela wykonywać prostych obliczeń, przekształceń, zastosować podstawowych pojęć i twierdzeń w zadaniach.
 • Ma duże zaległości w wiadomościach i umiejętnościach z ubiegłych lat nauki.
 • Nie prowadzi zeszytu, notatek z lekcji, nie odrabia zadań domowych.
 • Ma lekceważący stosunek do zajęć, słabą frekwencję.
 • Nie próbuje rozwiązywać zadań na klasówce albo w rozwiązaniu popełnia rażące błędy rzeczowe. Pisze na ocenę niedostateczną.

Zakończenie roku dla maturzystów

Dnia 30 kwietnia 2010 r. na placu apelowym w naszej szkole odbył się apel kończący rok szkolny 2009/2010 dla tegorocznych maturzystów.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły oraz wysłuchaniu hymnu, uczniowie minutą ciszy oddali hołd zmarłym w katastrofie pod Smoleńskiem. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Jacek Stala, Starosta Powiatu Oleśnickiego Pan Zbigniew Potyrała oraz Członek prezydium Rady Rodziców naszej szkoły Pani Grażyna Wąsala. W imieniu uczniów i słuchaczy wypowiedziały się przedstawiciel samorządu szkolnego Joanna Szubertowicz oraz uczennica klasy 3a ZI Dorota Minicka. Mówili oni przede wszystkim o kończącym się etapie w życiu maturzystów, o dumie z ukończenia tej szkoły, którą powinni nosić w sercu, o tym jak ważne staną przed nimi wybory oraz o egzaminach nie tylko maturalnych, ale także tych zawodowych i życiowych. Nie obyło się także bez podziękowań i życzeń, które maturzyści złożyli wszystkim nauczycielom. Ponadto przedstawiciele klas maturalnych, staneli do ślubowania; przyrzeczenie miało charakter społeczny, kulturowy, zawodowy, a także polityczny – absolwenci przyrzekli że będą dbali o wszystkie te dobra z należytą godnością i sumiennością.
Niewątpliwie była to również dobra okazja do wręczenia wyróżnień dla najbardziej uzdolnionych uczniów oraz podziękowań dla osób aktywnie uczestniczących w życiu szkoły, wszystkie nagrody wręczał Dyrektor Szkoły oraz Starosta Powiatu Oleśnickiego.

Z wyróżnieniem naszą szkołę ukończyła

 • Marta Robak z klasy 4 TE, jej średnia wynosiła 4,76.

Za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie nagrody otrzymali:

 • Dorota Minicka III AZI
 • Przemysław Szafran III BZI
 • Wioletta Duda III LPE
 • Beata Góral III LPE
 • Anna Rychłańska III LPE
 • Beata Lipiec III LPE
 • Alicja Włodarczyk III LPE
 • Katarzyna Raczkowska III LPE
 • Emilia Danicka IV TE
 • Anna Papis IV TE
 • Paulina Dudek IV TE
 • Paweł Guśkiewicz IV TE
 • Sandra Matuszyńska IV TE
 • Adrian Obiegło IV TM
 • Paweł Stadnik IV TM
 • Łukasz Manoryk IV TM
 • Agata Karwacka 3 TUH
 • Magdalena Jenczelewska 3 TUH

Za zajęcie II miejsca w konkursie matematycznym „Z geometrią analityczną za pan brat” otrzymała:

 • Beata Góral III LPE

Nagrody za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych otrzymali:

 • Kamil Antosiewicz 3B ZI
 • Radosław Furgał 3B ZI
 • Ewelina Stępin 3B ZI
 • Patrycja Tarsa 3B ZI
 • Oskar Zdobylak 3B ZI

Szkolny Certyfikat posługiwania się programami finansowo-księgowymi otrzymali uczniowie klasy 4 TE:

 • Emilia Danicka
 • Adam Drożdżewski
 • Paulina Dudek
 • Zuzanna Gałka
 • Marcin Grzelak
 • Paweł Guśkiewicz
 • Joanna Haraf
 • Patrycja Jędrzejczyk
 • Aleksandra Kozioł
 • Tomasz Kulicki
 • Sandra Matuszyńska
 • Anna Papis
 • Krzysztof Pęcak
 • Marta Robak
 • Aleksandra Wala
 • Justyna Wołoszyn
 • Aleksandra Woźniak

Po części oficjalnej, uczniowie przyglądali się krótkiemu programowi artystycznemu, przygotowanemu przez uczniów klasy 3b TE pod kierunkiem Pani Marii Machaj oraz występowi zespołu wokalno-instrumentalnego o nazwie „ THIVES OF TIME – ZŁODZIEJE CZASU” w składzie:
Tomasz Kulmatycki, Łukasz Karkulowski, Paweł Graca, Patryk Budzowski i Maciej Włodarczyk. Pod kierunkiem pani Barbary Szewczyk.

Zakończenie roku 2009/2010

Zakończenie roku szkolnego 2009/2010 w dniu 25 czerwca 2010

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły oraz wysłuchaniu hymnu, głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Jacek Stala oraz Członek Zarządu Rady Powiatu Oleśnickiego Pan Walerian Pietrzak. W imieniu uczniów wypowiedział się przedstawiciel samorządu szkolnego Zbigniew Leszczyna. Mówił on przede wszystkim o zbliżających się wakacjach, radości z opuszczenia murów szkoły na tak długi czas, bezpiecznej zabawie podczas wypoczynku oraz powróceniu do ławek z takim samym zapałem, z jakim je opuszczamy. Była to również dobra okazja, aby podziękować dyrekcji szkoły, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom administracji i obsługi szkoły za całoroczny trud, który włożyli w naszą edukację. Dowodem wdzięczności były kwiaty złożone na ręce Pana Dyrektora.

Niewątpliwie była to również dobra okazja do wręczenia wyróżnień dla najbardziej uzdolnionych uczniów oraz podziękowań dla osób aktywnie uczestniczących w życiu szkoły.

Z wyróżnieniem rok szkolny 2009/2010 ukończyli:

 • Kinga Mariasz  z klasy 2 TE (średnia ocen  5,37)
 • Maciej Nobis z klasy 1 TM (średnia ocen  4,88)
 • Artur Dobrzycki z klasy 1 TM  (średnia ocen  4,81)
 • Mateusz Gmerek z klasy 2c wz  (średnia ocen  4,78)
Za dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie nagrody otrzymali:
 • Tomasz Sławiński 1TM
 • Michał Jarki 1TE
 • Patrycja Psuja 1TE
 • Aneta Wojciechowska 1TE
 • Katarzyna Łuczak 1TE
 • Barbara Duchnowska 1a sprzedawca
 • Karolina Wójcik 1a sprzedawca
 • Jakub Borowiak 1a sprzedawca
 • Jacek Sroga 1 TI
 • Andżelika Chudyk 1 TI
 • Roman Szlacheta 1 mps
 • Marlena Grześnik 2 a wz
 • Anna Czarna 2 TE
 • Klaudia Gałka 2 TE
 • Adrian Szurek 2 TE
 • Sabina Wójtowicz 2 TE
 • Paulina Maderak 2TE
 • Jakub Nobis 2 TM
 • Karol Trzópek 2 TM
 • Martyna Kwaśniewska 2 LPE
 • Karolina Sołtkowska 2 LPE
 • Dagmara Territo 2 c wz
 • Elżbieta Urbaniak 2 c wz
 • Aleksandra Mazurkiewicz 3 B TE
 • Aneta Zięba 3 BTE
 • Paweł Tychański 3 B TM
 • Paweł Kozieł 3 A TM
 • Piotr Małasiński 3 A TM
Za zajęcie III miejsca drużynowo w trzydziestym Międzywojewódzkim Konkursie Rachunkowości nagrody otrzymują :
 • Kinga Mariasz, Klaudia Gałka oraz Adrian Szczurek z klasy 2 TE

Za zajęcie pierwszego miejsca w Turnieju wiedzy o Oleśnicy i regionie nagrody otrzymują:

 • Kinga Mariasz 2 TE
 • Magdalena Gabryliszyn 2TE
 • Małgorzata Chalik 2 TE
Za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie matematycznym „Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ZA PAN BRAT” nagrodę otrzymuje:
 • Dawid Wawszczyk 3 b TM
Za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie matematycznym „Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ZA PAN BRAT” nagrodę otrzymuje:
 • Kinga Mariasz 2 TE

Za zajęcie 1-go miejsca w szkolnym konkursie Ciekawa Geografia nagrodę otrzymuje :

 • Agata Balicka 2 a sprzedawca

2-go miejsca:

 • Kinga Mariasz 2 TE

3-go miejsca:

 • Jakub Nobis 2 TM

Za udział w konkursie na plakat na temat Szkodliwości Palenia Tytoniu nagrody otrzymują:

 • Roksana Krakowiak 1 b sprzedawca
 • Agnieszka Biegańska 2 ZI

Za zajęcie 1 miejsca w konkursie bibliotecznym Poznaj po słowie, co kto ma w głowie nagrodę otrzymuje :

 • Artur Dobrzycki 1 TM

Za zajęcie 2 miejsca w konkursie bibliotecznym Poznaj po słowie, co kto ma w głowie nagrodę otrzymują :

 • Maciej Domański 1 TM
 • Remigiusz Ślusarczyk 1 TI

Za zajęcie 3 miejsca w konkursie bibliotecznym Poznaj po słowie, co kto ma w głowie nagrodę otrzymuje :

 • Anita Czerwińska 3 ATE

Za aktywną postawę czytelniczą i zaangażowanie w Zycie biblioteki nagrody otrzymują

 • Anita Czerwińska 3 ATE
 • Urszula Barglińska 3 ATM
 • Małgorzata Hylla 3 ATM

Za aktywną pracę w Samorządzie Szkolnym nagrody otrzymują:

 • Anna Jabłońska 3 ATE
 • Anna Hajntze 3 ATE
 • Katarzyna Maksyminko 3 ATE
 • Robert Soja 3 BTM
 • Edyta Pieprzycka 3 BTE
 • Katarzyna Maleszka 3 BTE
 • Urszula Barglińska 3 ATM
 • Małgorzata Hylla 3 ATM
 • Łukasz Anger 3 BTM
 • Kamil Janiak 3 BTM
 • Łukasz Ziubrzycki 3 ATM
 • Zbigniew Leszczyna 2 TI
 • Joanna Szubertowicz 1 AZI
 • Dariusz Dubeński 3 ATM

Za zajęcia I miejsca w mistrzostwach szkolnych w piłkę nożną dyplomy otrzymują uczniowie z klasy 2TI:

 • Łukasz Grusza
 • Grzegorz Bielak
 • Tomasz Głąb
 • Damian Wawrzynkowski
 • Arkadiusz Olejnik
 • Michał Bukowski
 • Mateusz Tarnowski

Szkolny Certyfikat potwierdzający umiejętności podstaw projektowania procesów technologicznych na obrabiarki, sterowane numerycznie z wykorzystaniem oprogramowania typu CAM otrzymują:

 

 • Uczniowie z klasy 3 a technikum mechanicznego :
  • Rafał Pietras
  • Michał Krawczuk
  • Rafał Gontarz
  • Paweł Kozieł
  • Michał Kokot
  • Michał Janczur
 • Uczeń z klasy 3 b technikum mechanicznego : 
  • Paweł Krawczyński
 • Uczeń z klasy 1 mechanik pojazdów samochodowych : 
  • Damian Kwiecień
 • Uczniowie z klasy 2 technikum mechanicznego : 
  • Radosław Grzelak
  • Jacek Karwacki

Zakończenie roku ZSZ

Pożegnanie absolwentów klas końcowych: Zasadniczej Szkoły dla młodzieży oraz Szkoły dla dorosłych w dniu 18 czerwca 2010.


Dzień Kobiet

8 MARCA- DZIEŃ KOBIET!

Ósmego dnia marca,
Gdy słoneczko wstanie,
zapraszamy gorąco
na słodkie spotkanie!
Będzie pachniało kawą
I tak, jak głoszą wieści,
Spotkanie rozpocznie się w auli

o dziesiątej trzydzieści!

tak brzmiało zaproszenie, które otrzymywały wszystkie Panie pracujące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy przed Międzynarodowym Dniem Kobiet.

,,Słodkie spotkanie przy kawie” zostało zorganizowane przez uczniów klasI TMII TM pod kierunkiem pani profesor Anny Palmy. Przy wejściu wszystkie Panie otrzymywały piękne kwiaty wykonane przez uczennice klasy II TH. Prowadzącym Spotkanie był uczeń klasy I TM Maciej Domański, który w imieniu wszystkich panów pracujących w naszej szkole oraz uczniów złożył Paniom życzenia zdrowia, szczęścia, radości, pomyślności w życiu osobistym i w pracy zawodowej.

W czasie spotkania zaprezentowany został program artystyczny zatytułowany ,,Z życia współczesnej kobiety”, w którym wzięli udział utalentowani młodzi aktorzy: Maciej Wujczyk z klasy II TM, Paweł Kubiak z klasy I TM, Krzysztof Łyskawa z klasy I TM i Przemysław Juszczak z klasy II TM.

,,Słodkie spotkanie przy kawie” upłynęło w sympatycznej i ciepłej atmosferze. Mamy nadzieję, że wspomnienia tegorocznego Dnia Kobiet w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy będą wywoływać na twarzach wszystkich Pań uśmiech.

Mikołajki 2009

W dniu 7 grudnia 2009 r, tradycyjnie odwiedziliśmy dzieci i młodzież w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobroszycach. Byliśmy również w Świetlicy Środowiskowej w Oleśnicy. Dzięki ofiarności uczniów naszej szkoły przygotowaliśmy paczki, które sprawiły ogromną radość dzieciom. Nasz program artystyczny i proponowane zabawy spotkały się z żywiołowym przyjęciem. Dzieci chętnie śpiewały Mikołajowi i obdarowały nas pamiątkami (rysunki, wycinanki, laurki) dziękując w ten sposób za odwiedziny. Wizyta dostarczyła nam wiele przeżyć i pozytywnych emocji, ponieważ „dając otrzymujemy„.

Pani pedagog Małgorzata Kamińska podziękowała w imieniu obdarowanych, wszystkim (uczniom, wychowawcom klas oraz indywidualnym ofiarodawcom), którzy przyczynili sie do realizacji ” Mikołaja”.
Szczególnie Mikołajowi – Dariuszowi Dubeńskiemu,
Orszakowi: Paulinie Sokołowskiej, Jagodzie Graf, Katarzynie Maksyminko, Kacprowi Picherowi.
Do zobaczenia w przyszłym Nowym Roku 2010.

Lekcje Marii Skłodowskiej- Curie

Lekcje Marii Skłodowskiej- Curie


Święto patronki szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy obchodził pod hasłem Lekcje Marii Skłodowskiej- Curie. 6 listopada odwiedzili szkołę szczególni goście. Punktualnie o ósmej rano uczniowie SP nr 8 im. Noblistów Polskich złożyli wiązankę pod popiersiem Marii Skłodowskiej- Curie. Następnie rozeszli się do klas, w których brali udział w lekcjach przygotowanych specjalnie dla nich.

 

I tak  klasy IV- VI miały możliwość wzięcia udziału w chemicznych eksperymentach. Pod okiem pani mgr Jadwigi Skorek dzieci mogły obserwować kontrolowane wybuchy, mieszanie się barwnych substancji i inne ciekawe reakcje chemiczne. Równie interesujące były zabawki fizyczne, których zasady działania wyjaśniała pani mgr Urszula Wolińska. Pod koniec zajęć każdy mógł wziąć do ręki tajemnicze przedmioty i osobiście odkryć ich magiczną moc. Działania te przekonały uczniów szkoły podstawowej, że zgłębianie przedmiotów przyrodniczych może stać się pasją, tak jak to było w przypadku Marii Skłodowskiej- Curie.

O tym, że fizyka i chemia były miłością młodej Marii dowiedzieli się najmłodsi goście, uczniowie klas II- III. Najciekawsze i najistotniejsze momenty z życia uczonej zaprezentowała im pani mgr Bogusława Torska w formie prezentacji multimedialnej. Maluchy chętnie zadawały pytania, a następnie z wielkim entuzjazmem rysowały portrety laureatki Nagrody Nobla. Urocze fryzury i wykwintne wisiorki uwiecznione na portretach stworzonych przez dzieci potwierdzają fakt, że Maria Skłodowska- Curie to symbol harmonii jaką tworzyły męskie zainteresowania i kobiecość wyrażana nie tylko w ciepłych uczuciach, ale także w strojach, fryzurach i biżuterii. Dla młodziutkich umysłów  ogromną atrakcją okazały się być zajęcia z matematyki prowadzone przez panią mgr Małgorzatę Bąk- Midurę. Dzieci ze skupieniem pracowały w sali komputerowej poznając program graficzny Paint. Nie mniej radości sprawiło im rzucanie ogromną kostką i obliczanie na tablicy prostych działań matematycznych.

W miłym towarzystwie czas płynie dwa razy szybciej. Trudno było oderwać się od tak ciekawych zajęć. Nikt nie pamiętał, że były to przecież zajęcia lekcyjne. Niestety okrutny dzwonek oznajmił koniec spotkania. Na pożegnanie dzieci wręczyły Dyrektorowi Szkoły  panu Jackowi Stali  i osobom prowadzącym lekcje symboliczne róże i podziękowania z pięknie brzmiącymi słowami Dla ludzi o wielkim sercu i dobrej woli. Spotkanie to realizowało założenie naszej wybitnej rodaczki, która szerzyła wiedzę w różnych środowiskach, krzewiąc tym samym wśród społeczeństwa idee oddania, wytrwałości i pracowitości.

Otrzęsiny 2009

Szkoła nasza stanowi ważny punkt na „szlaku poszukiwaczy złota”, które w tym przypadku stanowi substytut wiedzy i jest zaprzeczeniem Wergiliuszowskiego „auri  sacra  fames” („Eneida”) . Każdego roku do  naszych  bram  przybywają z „dzikiego zachodu” nowi kowboje (uczniowie) by zgłębiać tajniki złotej wiedzy.

Nie inaczej było także w tym roku.

W siódmym dniu października miały miejsce otrzęsiny westmanów, przygotowane przez klasy: IV TE Pani mgr Anny Kocik i IV TM Pani mgr Urszuli Jasińskiej.
Otrzęsiny połączone były z uroczystym ślubowaniem na sztandar szkoły „żółtodziobów”, którzy zobowiązali się przestrzegać praw stanowiących konstytucję naszej szkoły.
Nad ładem i porządkiem w Western City, w które przekształciła się na czas uroczystości szkoła, czuwał szeryf Pan mgr Jacek Stala w towarzystwie swojego zastępcy Pana mgr Krzysztofa Rzepki.

Potyczka plemion…

Pełne dumy plemiona (czyli klasy) od samego początku toczyły ze sobą zażarty bój w wielu trudnych konkurencjach o miano plemienia dominującego w rezerwacie,.
Z każdej klasy wybrano dwóch najmężniejszych wojowników, którzy musieli stawić czoła sześciu zadaniom, którymi były m.in.: „strzelanie z łuku”, „indiańskie narty”, „tor przeszkód”.
Wszystkie plemiona walczyły bardzo zaciekle, ale wygrać mogło tylko jedno.
Zwycięzcami okazali się wojownicy z klasy 1a zi, którzy w nagrodę otrzymali niespodziankę w postaci stogu siana wręczoną przez organizatorów, czyli uczniów klas IV TE i IV TM.

70rocznica wybuchu II wojny światowej

Dnia 17 września w Auli szkolnej odbył się Apel poświęcony
70 rocznicy
wybuchu II wojny światowej.
Na apel zaproszono Dyrektora ZSP Pana mgr Jacka Stalę, Grono Pedagogiczne i wszystkie
klasy naszej szkoły.

Pierwszego września br. minęła siedemdziesiąta rocznica agresji Niemiec wobec Polski dająca początek II wojnie światowej.
Siedemnastego września 1939 roku Armia Czerwona przekroczyła wschodnią granice II RP wypełniając tym samym zobowiązanie zawarte w tajnym protokóle, który stanowi dodatek do paktu Ribbentrop-Mołotow.
Opuszczone przez sojuszników, osamotnione, będące w trakcie mobilizacji Wojsko Polskie bohatersko stawiało opór obu najeźdźcą starając się wykonać niewykonalny rozkaz obrony integralności państwa. W maju 1945 roku polskie Siły Zbrojne stanowiły czwartą pod względem liczebności armię aliantów.
Do rangi symboli waleczności urosła obrona Westerplatte, obrona Helu, bitwa nad Bzurą (armie „Poznań” i „Pomorze”), bezprecedensowa obrona Wizny przez batalion forteczny kpt. Władysława Ranigisa – nazywana polskimi Termopilami, obrona Warszawy i kończąca kampanię 1939 roku zwycięska bitwa pod Kockiem stoczona przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga.

Chwała dzielności żołnierskiej – Gloria Virtuti Militari!

mgr Barbara Szewczyk

W dniu 17 września 2009 klasa II TE pod kierownictwem Pani mgr Aleksandry Szyszki przygotowała uroczysty apel poświęcony 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, który zaszczycił swoją obecnością Dyrektor ZSP Pan mgr Jacek Stala wraz ze swoimi zastępcami.
Na apel zaproszono także Grono Pedagogiczne i wszystkie klasy naszej szkoły.
Za muzyczno-wokalną stronę apelu odpowiedzialny był zespół „Złodzieje czasu”, którego opiekunką jest Pani mgr Barbara Szewczyk. Zespół wystąpił w składzie: Łukasz Karkulowski, Tomasz Kulmatycki, Paweł Graca, Maciej Włodarczyk i Bartek Dorociak.
Oprawę audio-wizualną przygotowali: Krystian Kaliciak i Kamil Sikora z klaty II TI
Autorką scenografii była Pani mgr Barbara Szewczyk.

W Pałacu Prezydenckim

Z wizytą w Pałacu Prezydenckim

11 marca 2009 roku w Pałacu Prezydenckim 13 kobiet wynalazców otrzymało z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego ordery. Świadkiem tej uroczystości miała zaszczyt być jedna z uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy Paulina Trzópek. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o życiu i dokonaniach Marii Skłodowskiej- Curie otrzymała imienne zaproszenie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uroczyste spotkanie wynalazczyń. Jako opiekun towarzyszyła uczennicy mgr Bogusława Torska. Paulina miała okazję wysłuchać słów prezydenta, który w tym dniu zwracał się przede wszystkim do kobiet. Niech panie wierzą w siebie- zachęcał prezydent.
Apelował o cierpliwość i wytrwałość w poszukiwaniu nowych dróg. W nagrodę za wniesienie istotnego wkładu w rozwój polskiej techniki wyróżnione kobiety otrzymały Krzyże Oficerskie i Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.
Za wzór wszystkim słuchaczom prezydent postawił jedyną kobietę-Polkę, która uzyskała nagrodę Nobla w dziedzinie naukowej. Marii Skłodowskiej-Curie poświęcony był również 30 minutowy film. Wszyscy zebrani z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli zaprezentowany materiał.
Po części oficjalnej Paulina mogła porozmawiać z pozostałymi uczniami, laureatami konkursu, który otworzył im drzwi nie tylko do Paryża, ale również do Pałacu Prezydenckiego.
Przy smacznym ciastku i kawie w pięknej oranżerii pałacu młodzież wspominała podróż Śladami Marii Skłodowskiei-Curie. Błyszczące oczy wybitnych uczniów z całej Polski, którzy w tym dniu stali się gośćmi Głowy Państwa, mówiły: Wierzymy w siebie i jesteśmy gotowi do twórczych poszukiwań!

 

Autor: Bogusława Torska