Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2021/2022(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

 Wrocław 2019-09-16

Drodzy Rodzice!

Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek.

Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych
z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło
z kilku powodów – niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.

Z danych zebranych przez Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół na dzień
9 września br. wynika, że spośród 402 szkół ponadpodstawowych w 72 zajęcia dydaktyczne (lekcje) kończą się później, w 27 wcześniej niż rok temu. 82 szkoły kończą zajęcia po godzinie 16.00, wśród nich w 32 szkołach zajęcia po godz. 16.00 odbywa tylko jeden oddział i to najczęściej tylko w jednym dniu tygodnia. Wśród działających w bieżącym roku szkolnym 402 dolnośląskich szkół ponadpodstawowych wydłużona organizacja zajęć dotyczy  od 7% (28 szkół,
w których co najmniej 2 oddziały przez większość dni tygodnia kończą naukę po godz. 16.00) do 20 % (82 szkoły kończące zajęcia po godz. 16.00). W ubiegłym roku było to odpowiednio od 5% (18 z 363 działających wówczas szkół) do 16,5% (60
z 363 szkół). W ubiegłym roku 13 szkół kończyło pracę po godz. 18.00, w tym roku jest to 19 szkół. Późne kończenie zajęć dotyczy głównie szkół kształcących
w zawodach (technika, szkoły branżowe) i sportowych, a powodem jest zbyt mała liczba specjalistycznych pracowni i obiektów sportowych.

W trakcie rekrutacji część osób życia publicznego i część mediów prorokowała „armagedon” i „apokalipsę” w szkołach ponadpodstawowych po przyjęciu podwójnego rocznika. Te kasandryczne zapowiedzi, bałamutne w treści i histeryczne w formie nie spełniły się. Powyższe dane udowadniają, że żaden „armagedon” ani żadna „apokalipsa” w oświacie dolnośląskiej nie nastąpiły. Sprawdziły się za to przewidywania i zapowiedzi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Pragnę poinformować, że Kuratoriom Oświaty monitoruje sytuację kadrową
w szkołach, przedszkolach i placówkach na Dolnym Śląsku. Obecnie mamy zatrudnionych 48 tysięcy nauczycieli (od kilku lat liczba nauczycieli rośnie; rośnie liczba nauczycieli pełnozatrudnionych, maleje natomiast liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych). Na dzień 9 września br. dyrektorzy wykazali braki
w zatrudnieniu w 365 szkołach/przedszkolach/placówkach na 3031 działających. Dyrektorzy poszukują 680 nauczycieli (136 na pełny etat, pozostałych na pojedyncze godziny). Zajęcia i stanowiska, w przypadku których najczęściej występują trudności z zatrudnieniem nauczycieli z kwalifikacjami, to przede wszystkim wychowanie przedszkolne, a także: przedmioty zawodowe, język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, psycholog, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy, matematyka. Fakt, że dyrektor poszukuje nauczyciela, nie oznacza, że zajęcia nie są realizowane. Najczęściej są one prowadzone przez innych nauczycieli na zasadzie godzin ponadwymiarowych lub zastępstw. Dyrektor może też wystąpić do kuratora
o zgodę na powierzenie zajęć osobie bez wymaganych kwalifikacji (np. studentowi ostatniego roku studiów czy nauczycielowi pokrewnego przedmiotu).

Pragnę Państwu przypomnieć, że art.48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

  1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
  2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko
    w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Ponadto zgodnie z art.86 Prawa Oświatowego:

1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.


2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Przepisy prawa oraz prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP nie mogą być naruszane. Prawa rodziców, którzy powierzyli kadrze pedagogicznej to co mają najcenniejszego – czyli swoje dzieci – muszą być respektowane.

Spieszę poinformować, że na konferencjach inaugurujących nowy rok szkolny 2019/2020 zwróciłem się do dyrektorów o staranny dobór osób, instytucji
i organizacji kooperujących ze szkołą oraz każdorazowe dopełnianie procedur wymaganych przez prawo. Poprosiłem o rozwagę, odpowiedzialność
i przezorność. Szkolne wspólnoty nie mogą bowiem być rozrywane przez spory, kłótnie i konflikty, w tym konflikty ideologiczne dotyczące sfery tak intymnej jak seksualność uczniów.

Warto także wiedzieć, że Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 14 ust.3 stanowi, że:

„Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

  1. ustala długość przerw międzylekcyjnych;
  2. organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.”

Szanowni Rodzice!

Stanowicie Państwo bardzo ważną część wspólnot złożonych z uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Proszę o częstą obecność w szkole i zainteresowanie jej sprawami. Proszę o aktywność, zaangażowanie
i wsparcie. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 życzę Państwu, Państwa pociechom i całym społecznościom szkolnym wielu pięknych chwil, radości
i sukcesów. Wytrwałości, cierpliwości i zdrowia. Realizacji planów i spełnienia marzeń.

                                                                               Z poważaniem pozostaję

                                                                                    Roman Kowalczyk

                                                                             Dolnośląski Kurator Oświaty

Giełda podręczników

W przyszłym tygodniu w środę, czwartek, piątek odbędzie się giełda podręczników. Książki przeznaczone do sprzedaży należy przekazywać do biblioteki Na pierwszej stronie ołówkiem należy umieścić następujące informacje; imię i nazwisko, klasa, cena książki.


Pożegnanie absolwentów 2018/2019

19 czerwca br. zabrzmiał w szkołach upragniony ostatni dzwonek. Uczniowie Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia spotkali się na uroczystym apelu kończącym rok szkolny 2018/2019 na którym żegnano tegorocznych absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uroczystość otworzył Dyrektor Szkoły Jacek Stala, który pogratulował uczniom osiągniętych wyników. Szczególne powody do dumy mieli Ci uczniowie, którzy wyróżniali się w bieżącym roku  wybitnymi osiągnięciami w nauce. I tak świadectwa z czerwonym paskiem otrzymali:

Paulina Grzelak

Stanisław Adamowski

Szymon Hrehorowicz

Patryk Bogusławski

Jan Ozga

Łukasz Leszczyna

Wojciech Więcek

Denis Zgadzaj

Krystian Kupc

Aleksandra Kornalewska

Anna Bogusz

Marta Fryczkowska

Angelika Pietr

Wiktoria Kapela

Patrycja Czech

Patycja Jarząbek  

Kacper Salik

Nagrody za wzorową frekwencję otrzymali : Jakub Smulski,  Grzelak, Karol Salik, Alicja Barglińska, Grzegorz Hajntze, Kamil Furgał, Małgorzata Lelonek, Mateusz Papis.

Za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych nagrody otrzymali absolwenci Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej: Tomasz Kruła, Adam Stefaniak, Bartosz Naborczyk, Marcel Wabik, Jakub Biskup, Mateusz Maciąg, Sebastian Tocha, Dominika Krawczyńska, Wiktor Fit, Dominik Oszczęda, Mateusz Legenza.

Był to także moment kiedy wręczano dyplomy za udział w akcjach krwiodawstwa oraz zaświadczenia potwierdzające umiejętność obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli zorganizowanego w ramach projektu :”Wsparcie na zawodowym starcie”.

W uroczystym dniu zakończenia nauki absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej ślubowali dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować i nigdy nie splamić jej honoru. Nie zabrakło także podziękowań skierowanych pod adresem dyrekcji oraz nauczycieli za pracę i ogrom serca włożony w wychowanie i edukację. Uroczysty apel zakończył występ artystyczny w wykonaniu zespołu „Jaśnie Pany”.

Spotkanie uczniów i nauczycieli w ramach projektu Erasmus+ w Turcji

Spotkanie uczniów i nauczycieli w ramach projektu Erasmus+ w Turcji 
W dniach od 18.03.2019 do 22.03.2019 dziesięcioro uczniów: Jakub Habelski (klasa 3 TI), Szymon Hajduk (klasa 3 TM), Tomasz Kruła (klasa 4 TM), Aleksandra Kubów (klasa 1 TS), Wiktor Kwasek (klasa 4 TS), Szymon Najmrodzki (klasa 4 TM), Jakub Rogala (klasa 1 TM), Kamil Szczurek (klasa 4 TM), Michał Szumski (klasa 4 TS), Agnieszka Wrzaszczak (klasa 4 TH), oraz troje nauczycieli: Katarzyna Kwaczyńska, Marta Żminkowska (nauczycielki języka angielskiego) i Krzysztof Rzepka (nauczyciel języka niemieckiego), uczestniczyło w drugim spotkaniu partnerów projektu w ramach programu Erasmus+. Spotkanie odbyło się w mieście Zonguldak w zachodnio-północnej Turcji nad Morzem Czarnym. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem integracji. Podczas zajęć uczniowie z Niemiec, Polski, Turcji i Litwy mieli okazję przełamać swój lęk porozumiewania się w języku angielskim, lepiej się poznać, a tym samym przygotować do wspólnej, intensywnej, dalszej pracy w wielonarodowych grupach. We wtorek uczniowie zaprezentowali sylwetki najbardziej znanych postaci z krajów pochodzenia uczestników projektu. Byli to: Maria Skłodowska-Curie, Jan Paweł II, Rumi, Atatürk, Marcin Luter, Helmut Schmidt, Vytautas Magnus i Valdas Adamkus. Szczegółową analizą wybranych osobistości uczniowie zajmowali się jeszcze w swoich macierzystych szkołach z pomocą nauczycieli. Ich zadaniem była próba zbadania, jak pochodzenie, wydarzenia historyczne i życie prywatne ukształtowało tych wielkich ludzi. W oparciu o prezentacje, przygotowano histogram przedstawiający ludzi, którzy przyczynili się do ukształtowania wspólnych wartości europejskich. O ważnych postaciach historycznych dyskutowano metodą sokratyczną. Przeprowadzono też wywiady i ankiety z uczniami w temacie wspólnych wartości. Zebrane wyniki omówiono i przedstawiono na forum. Wycieczka do stolicy kraju – Ankary była zasłużoną nagrodą za intensywną pracę w dniu poprzednim. W sercu Ankary – Anıtkabir czyli w mauzoleum założyciela tureckiej Republiki, Atatürka, uczestnicy projektu mieli zaszczyt wziąć udział w uroczystej ceremonii oddania czci największemu bohaterowi Turcji. Na terenie mauzoleum można było obejrzeć nie tylko pamiątki po Atatürku, ale i dzieła wybitnych tureckich artystów, pospacerować po Placu Zwycięstwa i Alei Lwów, a także zobaczyć jak wygląda zmiana warty. Następnie udano się do archeologicznego Muzeum Cywilizacji Anatolijskich. Kolejną atrakcją było wspaniałe akwarium tunelowe Aqua Vega. W czwartek 21.03.2019 odbył się wykład poświęcony tolerancji. Uczniowie mieli za zadanie poznać i zrozumieć różne grupy społeczne, a także zbadać ich współistnienie. Dyskutowano na temat sposobów przeciwstawiania się niesprawiedliwości w społeczeństwie. Po zajęciach uczniowie mieli możliwość zwiedzić kopalnię i muzeum węgla, udać się do kolorowej jaskini Gökgöl czy też wpaść w szał zakupów na tradycyjnym tureckim targu. 22.03.2019 odbyła się oficjalna ceremonia pożegnalna, podczas której przemówili: Dyrektor Szkoły – Murat Sevindik i inni przedstawiciele instytucji oświatowych tamtego regionu, podczas której podziękowano uczniom i nauczycielom oraz wręczono certyfikaty.

Stanowisko oleśnickich nauczycieli w sprawie strajku

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

w związku z trwającym strajkiem przedstawiamy nasze stanowisko. Zaniepokojeni  chaosem w oświacie: sytuacją ucznia w polskiej szkole, przeprowadzaną a nieprzygotowaną reformą, brakiem realnego wpływu środowisk nauczycielskich na funkcjonowanie szkoły, upadającym prestiżem zawodu nauczyciela, podjęliśmy trudną dla nas decyzję solidarnego przystąpienia do ogólnokrajowego protestu. Rozumiemy, że zaistniała sytuacja jest niełatwa dla wszystkich stron sporu, ale  powoduje nami troska o dobro ucznia. Postrzegamy bowiem jego sytuację szerzej. Dla nas uczeń to partner, a nie element systemu. Walczymy o takie rozwiązania i zmiany, które zapewnią stabilizację  i bezpieczeństwo uczniom oraz godne warunki pracy i szacunek  nauczycielom. Pusta szkoła to dramat dla nauczyciela, który kocha swoją pracę. Mamy jednak nadzieję, że ten nienormalny obecny stan zakończy się kompromisem mediujących stron.

Dziękujemy Uczniom i Rodzicom za dotychczasowe wyrazy solidarności i prosimy o dalsze wsparcie. Wierzymy, że Państwa poparcie przyspieszy zakończenie sporu.

Nauczyciele:

I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Oleśnicy

Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnicy

Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnicy

Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnicy

Szkoły Podstawowej nr 4 w Oleśnicy

Szkoły Podstawowej nr 6 w Oleśnicy

Szkoły Podstawowej nr 7 w Oleśnicy

Szkoły Podstawowej nr 8 w Oleśnicy

VII Powiatowy Konkurs Historyczny

„O POLSKĘ NIEPODLEGŁĄ. OPOZYCJA DEMOKRATYCZNA W POLSCE W LATACH 1956-1989”.

      Kolejny sukces ucznia klasy 4 TS Michała Szumskiego, tym razem w VII Powiatowym Konkursie Historycznym „O Polskę Niepodległą. Opozycja demokratyczna w Polsce w latach 1956-1989”.  Rywalizacja uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odbyła się 14.03.2019r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Naszą szkołę reprezentowali: Michał Szumski i Kacper Domal z klasy IV TS, którzy przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem pani Aleksandry Szyszki-Zajączkowskiej i pani Sabiny Stali. Szeroki zakres tematyczny wymagał od uczestników znajomości wydarzeń, dat i postaci związanych z tematyką konkursu.

Nasz uczeń Michał okazał się w tym najlepszy zdobywając I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Pozostałym uczestnikom również serdecznie gratulujemy wiedzy i zaangażowania w przygotowanie do konkursu.

X Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie „Ustrój Polityczny RP”.

Dnia 07.03.2019r. uczniowie naszej szkoły, w składzie Wiktor Kwasek i Michał Szumski z klasy IV TS po raz kolejny rywalizowali z przedstawicielami szkół naszego powiatu w X Powiatowym Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie „Ustrój polityczny RP”. Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem Pani Aleksandry Szyszki-Zajączkowskiej. Organizatorem było Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o ustroju politycznym naszego państwa. Najlepszym w tej dziedzinie okazał się uczeń naszej szkoły Michał Szumski, który jako zdobywca I miejsca wykazał się szeroką wiedzą z zakresu tematyki konkursu.

Gratulujemy !

Nowe kursy w Akademii Cisco

Miło nam poinformować, że nasza szkoła uzyskała uprawnienia do prowadzenia zajęć CCNA R&S (Routing and Switching) w ramach Akademii Cisco. Kurs CCNA składa się z czterech modułów (semestrów).  W naszej akademii dostępne są dwa pierwsze semestry:
Introduction to Networks oraz Routing and Switching Essentials. Kursy prowadzone będą przez wykwalifikowanego instruktora Akademii Cisco mgr inż. Stanisława Loty.

Kurs CCNA R&S jest kursem, przeznaczonym dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z sieciami komputerowymi oraz technologią Cisco. Kurs ten kładzie nacisk na teoretyczne koncepcje i praktyczne stosowanie zdobywanej wiedzy w celu osiągnięcia umiejętności i doświadczenia potrzebnego do projektowania, instalowania, korzystania i zarządzania siecią w środowiskach dostarczających usługi korporacyjne, jak i w małym i średnim przedsiębiorstwie.

Kursy Cisco Networking Academy prowadzone są w języku polskim, natomiast oryginalne materiały dydaktyczne firmy Cisco Systems (w tym testy) przeznaczone dla Studentów akademii w języku angielskim. Zajęcia są realizowane w profesjonalnie wyposażonej pracowni komputerowej w sprzęt sieciowy firmy Cisco. 

W naszej ofercie pojawiły się również kursy: Internet of Things  Fundamentals: Connecting Thing, który stanowi wprowadzenie do zagadnień Internetu Rzeczy oraz PCAP – Programming Essentials in Python, który jest skierowany do wszystkich chcących nauczyć się programowania w języku Python.

Więcej informacji na temat Akademii Cisco pod adresem : http://zsp.olesnica.pl/akademia-cisco/

Sukcesy młodego programisty

Po raz kolejny uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy – Tomasz Kłodnicki wykazał się wiedzą i umiejętnościami z zakresu branży IT. Tym razem wykonał projekt naukowy, dotyczący badania jakości powietrza pod kątem smogu. Dodatkowo stworzył stronę internetową, której celem jest uświadomienie mieszkańcom miasta, jaki jest poziom zanieczyszczenia powietrza i jakie są jego skutki. http://zsp.olesnica.pl/smog

czytaj dalej
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status