Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2021/2022(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Być przedsiębiorczym

Projekt pt. „Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie.
Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych” jest realizowany od 1 lipca 2010 do 31 października 2013 przez firmę pwn.pl sp. z o. o przy udziale Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego z Wiednia.  Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu III, Działania 3.5 Projekty Innowacyjne.
CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest wykształcenie w uczniach szkół ponadgimnazjalnych podstaw przedsiębiorczości, które doprowadzą do zwiększonego zainteresowania kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty przy pomocy 3 celów szczegółowych:
 1. Dopasowanie programów nauczania Podstaw Przedsiębiorczości do trendów europejskich poprzez opracowanie diagnozy potrzeb uwzględniającej m.in. analizę SWOT dotychczasowych rozwiązań z punktu widzenia różnych grup docelowych (uczniów, nauczycieli, rodziców, kuratorium), przegląd europejskich programów nauczania przedsiębiorczości, wykorzystanie dobrych europejskich praktyk (komponent ponadnarodowy).
 2. Uatrakcyjnienie zajęć z Podstaw Przedsiębiorczości poprzez wprowadzanie nowych narzędzi opartych o nowoczesne technologie i aktywne formy nauczania.
 3. Wypracowanie i testowe wdrożenie nowatorskiego innowacyjnego programu nauczania Podstaw Przedsiębiorczości.
REALIZACJA PROJEKTU
Realizacja projektu podzielona jest na 2 etapy: etap przygotowawczy i wdrożeniowy.
I etap będzie trwał od 1 lipca 2010 r. do 31 marca 2011 r. i obejmie następujące działania:
 • nawiązanie współpracy z partnerem zagranicznym – Uniwersytetem w Wiedniu oraz przygotowanie analizy wykorzystania dobrych europejskich praktyk w zakresie nauczania przedmiotu,
 • diagnoza potrzeb poprzez przeprowadzenie analiz i badań dotyczących uczenia Podstaw Przedsiębiorczości w szkołach,
 • rekrutacja 30 szkół z województwa dolnośląskiego do udziału w projekcie oraz organizacja lekcji pokazowych dla nauczycieli, seminariów oraz konferencji informacyjnej,
 • opracowanie innowacyjnego programu nauczania Podstaw Przedsiębiorczości oraz złożenie go do akceptacji w kuratoriach,
 • stworzenie strategii wdrażania programu innowacyjnego nauczania przedmiotu.
II etap obejmuje okres od 1 kwietnia 2011 do 31 października 2013 i przewiduje realizację następujących kroków:
 • przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego programu w wytypowanych szkołach ponadgimnazjalnych w województwie dolnośląskim obejmujące stworzenie prezentacji multimedialnych, gier kierowniczych, symulacji biznesowych, e-podręczników, portalu wiedzy,
 • organizowanie wizyt studyjnych nauczycieli w Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu,
 • przeprowadzenie Dni Przedsiębiorczości oraz konkursów wiedzy,
 • prowadzenie zajęć w szkołach zgodnie z nowym programem i nowymi metodami,
 • seminaria dla dyrektorów szkół i nauczycieli,
 • pokazowe lekcje dla uczniów i nauczycieli nie biorących udziału w projekcie,
 • organizacja krajowej oraz międzynarodowej konferencji nt. „Jak skutecznie uczyć przedsiębiorczości”.
W projekcie weźmie udział 30 szkół, z których pochodzić będzie min. 60 nauczycieli oraz min. 1200 uczniów.  Dydaktycy otrzymają nowy atrakcyjny program nauczania przedmiotu wykorzystujący nowatorskie metody oparte o nowoczesne technologie. Uczniowie zaś dzięki innowacyjnemu programowi nauczania będą mogli kształtować i rozwijać postawy przedsiębiorcze.
W naszej szkole do projektu przystąpiło 62 uczniów ( klasy technikum ekonomicznego i hotelarskiego) i trzech nauczycieli.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.bycprzedsiebiorczym.pl/

2_byc_przedsieb

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status