Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2021/2022(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

E-Szkoła

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dolnośląska e-szkoła”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

„DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA LIDEREM PROJAKOŚCIOWYCH ZMIAN W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zajęcia w naszej szkole rozpoczęły się w październiku 2010.


Informacje o projekcie
:

Wyniki diagnoz edukacyjnych wskazują na braki w wykorzystywaniu przez polskich uczniów wiedzy w praktyce, twórczego rozwiązywania problemów i zadań matematycznych.
Istnieje konieczność kształtowania kompetencji kluczowych, w tym samodzielnego myślenia i rozumowania matematycznego, stosowania alternatywnych rozwiązań oraz aktywnego korzystania z ICT.
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, a także krajowe strategie sektorowe zakładają zwiększenie liczby osób studiujących na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych.
Poprawę niekorzystnych w tym względzie wskaźników można osiągnąć w szczególności poprzez zwiększenie odsetka dziewcząt podejmujących studia z zakresu science. Według danych OECD na 100 000 pracujących w Polsce 2 200 osób stanowią absolwenci (mężczyźni) tych kierunków, a zaledwie 1 780 osób to absolwentki (kobiety). Źródło tych nierówności ma swój początek już na najwcześniejszych etapach kształcenia, gdzie większość szkół nie potrafi rozbudzić u uczniów, a zwłaszcza uczennic zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi oraz rozwijać kompetencje kluczowe w rozumieniu Zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 183 osoby uczęszczają do Liceum Profilowanego. Różne uwarunkowania decydują o słabszym poziomie edukacyjnym młodzieży tej szkoły. Analiza wyników nauczania wykazuje znaczną ilość uczniów słabych, a wyniki egzaminów maturalnych są znacznie niższe od wyników młodzieży uczęszczającej do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum. Najczęstsze problemy wiążą się z nieopanowaniem partii materiału i powstałymi w ten sposób zaległościami z gimnazjum i brakiem szerszej możliwości ich nadrobienia. Podobnie jak w pozostałych szkołach ZSP – ponad połowa uczniów Liceum Profilowanego pochodzi ze wsi, ma utrudniony dostęp do edukacji, dóbr kultury, nie ma też odpowiednich warunków rozwoju fizycznego (sport).

Cele:

  • rozbudzenie potrzeb ruchowych, zdobycie większych umiejętności ruchowych w poszczególnych dyscyplinach sportu, możliwość wykorzystania znajomości prozdrowotnych, kulturowych i utylitarnych aspektów kultury fizycznej, kształtowanie i doskonalenie harmonijnego rozwoju uczniów (na pozalekcyjnych zajęciach wychowania fizycznego – 1 godz. w tygodniu),
  • uzupełnienie zaległości i braków wiedzy i umiejętności matematycznych z gimnazjum, przełamanie strachu przed matematyką, ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych, wdrażanie ucznia do samodzielnego, logicznego i twórczego myślenia, precyzyjnego wyrażania myśli, wyciągania wniosków, stawiania problemów i ich rozwiązywania (zajęcia wyrównawcze z matematyki – 1 godz. w tygodniu),
  • rozbudzanie zainteresowań biologią poprzez projektowanie i prowadzenie obserwacji, doświadczeń biologicznych, prac badawczych, promowanie postaw prozdrowotnych – (2 godziny zajęć pozalekcyjnych w tygodniu)

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status