Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2021/2022(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Regulamin zdalnego nauczania w ZSZ w Oleśnicy

 1. Nauczanie zdalne w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy prowadzone jest we wszystkich szkołach wchodzących w skład Zespołu.
 1. Zajęcia odbywające się w innych instytucjach dla uczniów ZSZ (PCKZ, centra i ośrodki kształcenia zawodowego) odbywają się wg osobnego harmonogramu przedstawianego uczniom, rodzicom i wychowawcom zainteresowanych oddziałów.
 1. Praktyki zawodowe uczniów Technikum – mogą odbywać się w formie zdalnej – zgodnie z osobnymi przepisami.
 1. Podstawowymi narzędziami zdalnego nauczania w ZSZ są:

– platforma edukacyjna MS Teams,

– komunikator dziennika elektronicznego.

 1. Formy nauczania zdalnego podejmowane przez nauczycieli ze względu na czas realizacji zajęć i zadań:

– synchroniczne, odbywające się w czasie zajęć lekcyjnych wg obowiązującego planu z zadaniami dla uczniów przeznaczonych do realizacji w ich trakcie,

– asynchroniczne, w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i terminem realizacji zadań,

– w trybie mieszanym, wykorzystującym obydwie powyższe formy nauczania zdalnego.

 1. W zdalnym nauczaniu nauczyciele stosują formę wideokonferencji, z wykorzystaniem włączonych kamer.
 1. Zajęcia w formie wideokonferencji nauczyciele prowadzą z częstotliwością uzależnioną od zaplanowanej tygodniowej liczby godzin nauczania danego przedmiotu. W przypadku przedmiotów umieszczonych w planie zajęć w liczbie:

a. 1 lekcji tygodniowo – co drugi tydzień;

b. 2-3 lekcji tygodniowo – co najmniej raz w tygodniu;

c. 4-5 lekcji tygodniowo – co najmniej dwa razy w tygodniu;

d. 6-7 lekcji tygodniowo – co najmniej trzy razy w tygodniu.

 1. Efektywny czas zajęć odbywających się w formie wideokonferencji nie może być krótszy niż 30 minut. Pozostały czas zajęć jest wykorzystywany na przygotowanie się do wideokonferencji (m. in. logowanie, czynności wstępne) i przeniesienie danych z platformy do dziennika elektronicznego.
 1. Uczeń jest obowiązany do pełnego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach i nie może się wylogować z lekcji podczas jej trwania aż do czasu zakończenia zajęć przez nauczyciela.
 1. Obecność ucznia na zajęciach prowadzonych zdalnie stwierdza prowadzący je nauczyciel na podstawie:

–  udziału w nich ucznia przy włączonej kamerze,

–  czasu odczytania przez ucznia wiadomości w dzienniku,

– czasu wysłania wiadomości przez ucznia,

– odbioru wiadomości od nauczyciela potwierdzonej w dzienniku

– wydruku listy obecności uczniów w czasie wideokonferencji.

O sposobie potwierdzania obecności ucznia na zajęciach decyduje nauczyciel w oparciu o przyjętą formę i warunki zajęć.

 1. Uczeń nieobecny na danej lekcji otrzymuje wpis o nieobecności do dziennika elektronicznego. Nieobecności w czasie nauczania zdalnego wliczane są do frekwencji uczniów i mogą być usprawiedliwiane przez wychowawców na wniosek rodziców zgodnie z zasadami określonymi w Statucie ZSZ.
 1. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach lub wykonania zdań w wyznaczonym przez nauczyciela terminie rodzic jest obowiązany powiadomić o tym fakcie nauczyciela i wychowawcę.
 1. W czasie zdalnego nauczania nauczyciel poprzez przekazywane materiały realizuje podstawę programową  i rozwija zainteresowania uczniów.
 1.   W czasie pracy na platformie MS Teams nauczyciele różnicują formy materiałów przekazujących wiedzę, wykorzystując np. nagrania, transmisje audio oraz wideo, internetowe zasoby edukacyjne o charakterze multimedialnym (interaktywne materiały dydaktyczne, m. in. na platformie „E-podręczniki”, animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne itd.).
 1. Nauczyciele są zobowiązani dostosować nauczane treści i rozkłady materiału do pracy zdalnej lub w razie konieczności modyfikować programy nauczania za zgodą dyrektora szkoły.
 1. Nauczyciele monitorują postępy uczniów w nauce zdalnej. Praca uczniów podlega ocenie zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania.
 1. Uczniowie otrzymują od nauczyciela zadania do wykonania w zróżnicowanych formach, np. opisu zadania do wykonania, kart pracy, odwołujących się do podręcznika i wskazanych tekstów źródłowych, linków do interaktywnych platform edukacyjnych (np. testy, prezentacje, filmy, gry i symulacje), załączników z materiałami tekstowymi, audiowizualnymi i grafikami.
 1. W materiałach przekazywanych uczniowi dominującymi powinny być treści kształcące i objaśniające problematykę zajęć. Przekazywane materiały nie mogą spełniać wyłącznie funkcji kontrolnej, za wyjątkiem zajęć lub ich części przeznaczonych na kontrolę wiadomości – bieżącą lub wcześniej zapowiedzianą.
 1.  Dobierając materiały dydaktyczne nauczyciel kieruje się względami bezpieczeństwa w sieci.
 1. Termin wykonania przez ucznia danej pracy nauczyciel określa podczas zajęć lub w wiadomości opisującej zadanie. W przypadku zaistnienia problemów technicznych lub innych uczeń jest obowiązany powiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Ostateczną decyzję w kwestii uznania problemów za istotne podejmuje nauczyciel.
 1. Zadania przekazane uczniom do wykonania w nauczaniu zdalnym powinny być przedmiotem oceny. Ocena nie musi być wyrażona stopniem.
 1. W czasie nauczania zdalnego obowiązują zasady zawarte w Statucie ZSZ. Śródroczne oceny okresowe oraz roczne są wystawiane po uwzględnieniu wyników pracy w czasie nauczania stacjonarnego i zdalnego.
 1. Egzaminy klasyfikacyjne oraz poprawkowe odbywają się zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams – zgodnie z osobnymi przepisami.
 1. Nauczyciele dokumentują proces nauczania zdalnego w sposób umożliwiający wgląd organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dokumentując zdalne nauczanie prowadzący zajęcia gromadzą prace pisemne (do wglądu), korespondencję z uczniami, ich rodzicami oraz archiwizują je.
 1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje udział uczniów w nauczaniu zdalnym. W przypadku nieobecności ucznia ustala jej przyczynę.
 1. Konsultacje dla uczniów i rodziców prowadzone są w trybie zdalnym poza godzinami zajęć na bieżąco lub w terminie wskazanym przez nauczyciela.
 1. Wychowawca współpracuje z innymi nauczycielami zespołu oddziałowego, ustala poziom zaangażowania (aktywność) uczniów w nauczaniu zdalnym i w razie potrzeby pomaga uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu bieżących problemów.
 1. Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym odbywają się w trybie zdalnym.
 1. Zdalne nauczanie przebiega z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 1. Realizacja wszystkich zasad niniejszego regulaminu podlega monitorowaniu. W miarę potwierdzonych potrzeb i konieczności zapewnienia warunków bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego regulamin może być modyfikowany.

9.11.2020 r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status