Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2021/2022(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Egzaminy

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Ilość prac kontrolnych oraz ćwiczeń, terminy ich oddania i zaliczenia określa nauczyciel. Dokładny termin, miejsce i formę egzaminów określa nauczyciel w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status