Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Programowanie Pascal – Lekcja VII – Kolory

Dziś naucze was jak pisać kolorowo. Do tego potrzebne są nam dwie procedury: „textcolor” oraz „textbackground”.
Zanim napisze program pokazowy, wypisze kolory jakie można wykorzystać.

Do formatowania tekstu możemy wykorzystać kolory tj.:
Black = 0 – czarny
Blue = 1 – niebieski
Green = 2 – zielony
Cyan = 3 – turkusowy
Red = 4 – czerwony
Magenta = 5 – karmazynowy
Brown = 6 – brązowy
LightGray = 7 – jasnoszary
DarkGray = 8 – ciemnoszary
LightBlue = 9 – jasnoniebieski
LightGreen = 10 – jasnozielony
LightCyan = 11 – jasnoturkusowy
LightRed = 12 – jasnoczerwony
LightMagenta = 13 – jasnokarmazynowy
Yellow = 14 – żółty
White = 15 – biały

Natomiast do koloru tła możemy wykorzystać kolory tj.:
Black = 0 – czarny
Blue = 1 – niebieski
Green = 2 – zielony
Cyan = 3 – turkusowy
Red = 4 – czerwony
Magenta = 5 – karmazynowy
Brown = 6 – brązowy
LightGray = 7 – jasnoszary

Teraz pokaże jak to wykorzystać w praktyce.

1: program kolor;                                                      {tytuł programu}
2: uses crt;                                                               {deklaracja biblioteki crt}
3:
4: begin                                                                     {rozpoczęcie programu}
5: clrscr;                                                                   {wyczyść obraz}
6: textbackground(red);                                           {kolor tła}
7: textcolor(black);                                                   {kolor napisy}
8: writeln(’Czarny napis na czerwonym tle.’);         {wyświetlenie tekstu}
9: readkey;                                                               {czekaj na jakikolwiek przycisk}
10: end.                                                                    {zakończenie programu}

Programowanie Pascal – Lekcja VI – Wstrzymywanie czasu

Dzisiaj poznamy dwie komendy wstrzymujące czas.
Jedną z nich jest „Halt” – zatrzymuje program i zamyka.
Druga zaś „Delay” – wstzrymuje program na określony czas.

Komende „Delay” stosujemy pisząc:

begin                                                                  {rozpoczęcie programu}
write(’A’);                                                           {wyświetlenie tekstu}
write(’A’);                                                           {wyświetlenie tekstu}
delay(3000);                                                       {wstrzymaj czas na 3 sekundy}
write(’A’);                                                            {wyświetlenie tekstu}
write(’A’);                                                            {wyświetlenie tekstu}
write(’A’);                                                            {wyświetlenie tekstu}
write(’A’);                                                            {wyświetlenie tekstu}
write(’A’);                                                            {wyświetlenie tekstu}
write(’A’);                                                            {wyświetlenie tekstu}
write(’A’);                                                            {wyświetlenie tekstu}
write(’A’);                                                            {wyświetlenie tekstu}
readkey;                                                              {czekaj na jakikolwiek przycisk}
end.                                                                     {zakończenie programu}

UWAGA !! Ilość czasu jaką program ma odczekać podajemy w milisekundach (1000 milisekund = 1 sekunda).

Programowanie Pascal – Lekcja V – Instrukcja warunkowa

Tutaj nauczymy się korzytać z dwóch komend. Są to:
– if (jeżeli)
– then (wtedy)
– else (jezeli, nie wtedy)
Stosuje się je w formie if … then … else lub if … then … ;

Zastosujmy to teraz pisząc program, aby wam to pokazać na przykładzie.
Możemy do tego przypomnieć sobie pętle warunkową, która była w poprzedniej lekcji.

1: program warunki;                                                                        {tytuł programu}
2: uses crt;                                                                                      {deklaracja biblioteki crt}
3: var                                                                                               {deklaracja zmiennej}
4: a,b,c: integer;
5: e: char;
6: d: string;
7:
8: begin                                                                                             {rozpoczęcie programu}
9: repeat                                                                                           {powtarzaj}
10: clrscr;                                                                                         {wyczyść obraz}
11: write(’Podaj pierwsza liczbe: ’);                                                 {wyświetl tekst}
12: readln(a);
13: write(’Podaj druga liczbe: ’);                                                       {wyświetl tekst}
14: readln(b);
15: write(’Podaj rodzaj dzialania (+, – lub *): ’);                                 {wyświetl tekst}
16: readln(d);
17: if d=’+’ then c:=a+b else                                                              {jeżeli … wtedy … jezeli nie wtedy}
18: if d=’-’ then c:=a-b else                                                               {jeżeli … wtedy … jezeli nie wtedy}
19: if d=’*’ then c:=a*b else                                                               {jeżeli … wtedy … jezeli nie wtedy}
20: if d=’/’ then c:=a/b;                                                                       {jeżeli … wtedy …}
21: writeln(’Wynik wynosi: ’,c:0:2,”);                                                {wyświetl tekst wraz z wynikiem}
22: writeln(’Czy chcesz zakonczyc program? (T/N)’: );                   {wyświetl tekst}
23: readln(e);
24: until ((e=’t’) or (e=’T’));                                                                 {warunek powtarzania – dopóki}
25: end.

 

Programowanie Pascal – Lekcja IV – Pętla warunkowa

Pętle są bardzo często wykorzystywane w programach.

Otórz pierwszy rodzaj petli (pętli warunkowej) składa się z dwóch poleceń „Repeat” (powtarzaj) oraz „Until” (dopóki).
Komende „Repeat” dajemy zaraz po „begin”, natomiast „Until” wstawiamy przed „end.”.

Zróbmy krótki program, aby to lepiej zrozumieć:

1: program petla;                                                                                           {tytuł programu}
2: uses crt;                                                                                                    {deklaracja biblioteki crt}
4: var                                                                                                             {deklaracja zmiennych}
5: a:real;
6: zmienna:char;
7:
8: begin                                                                                                           {rozpoczęcie programu}
9: repeat                                                                                                         {powtarzaj}
10: clrscr;                                                                                                       {wyczyść obraz}
11: write(’Podaj jakąś liczbe: ’);                                                                      {wyświetlenie tekstu}
12: readln(a);
13: writeln(’Liczba ta wynosi: ’,a:0:2);                                                           {wyświetlenie tekstu wraz z pokazaniem} wyniku}
14: read;
15: writeln(’Czy chcesz zakończyc program? T/N’);                                     {wyświetlenie tekstu}
16: readln(zmienna);
17: until ((zmienna=’T’) or (zmienna=’t’));                                                        {warunek powtarzania – dopóki}
18: end.                                                                                                           {zakończenie programu}


Program ten będzie się powtarzał dopóki w drugiej zmiennej wstawimy „T” lub „t”.

Programowanie Pascal – Lekcja III – Zmienne

Spróbujmy teraz nauczyć się wykorzystywać zmienne w naszym programie.

Zmienne piszemy pod komedą var – jest to deklaracja zmiennych.
Umieszczamy je pomiędzy instrukcją „uses crt”, a „begin”.
Zmienne są następujące:
Longint – typ liczb całkowitych w zakresie od -2147483648 do 2147483647.
Integer – typ liczb całkowitych w zakresie od -32768 do 32767.
Shortint – typ liczb całkowitych w zakresie od -128 do 127.
Byte – typ liczb naturalnych w zakresie od 0 do 255.
Word – typ liczb naturalnych w zakresie od 0 do 65535.
Real – typ liczb rzeczywistych; mieści on o wiele większe liczby od typu Longint.
String – typ tekstowy w zakresie do 255 znaków.
Char – typ tekstowy, zapamiętuje tylko jeden znak np. jako znak „;” lub jako numer w tablicy ASCII.

Przy zmiennych możemy wykorzystać polecenia takie jak:

  • „ROUND”, który służy do zaokrąglania liczb.
  • Podczas pisania kalkulatora lub tym podobnych programów możemy ograniczyć miejsca po przecinku „writeln(’1/2:2);”. Program policzy ile to jest 1 podzielić na 2 oraz pokaże wynik z dwoma miejscami po przecinku.
  • „CONST” zamiast „var”; jest to deklaracja stałych (nie stosujemy tam żadnych typów np. Real).
  • „Read” jest to wprowadzenie do pamięci użytkownika jakiś danych.


Wykorzystajmy teraz nasze wiadomości pisząc program:

1: program zmienne;                                                         {tytuł programu}
2: uses crt;                                                                       {deklaracja biblioteki crt}
3: var                                                                                {deklaracja zmiennych}
4: imie:spring;
5:
6: begin                                                                             {rozpoczęcie programu}
7: clrscr;                                                                           {wyczyść obraz}
8: writeln(’Jak masz na imie?’);                                        {wyświetlenie tekstu}
9: read(imie);
10. writeln(’Podales imie: ’,imie);
10: readkey                                                                       {czekaj na jakikolwiek przycisk}
11: end.                                                                             {zakończenie programu}

Oraz drugi program:

1: program zmienne2;                                                       {tytuł programu}
2: uses crt;                                                                       {deklaracja biblioteki crt}
3: var                                                                                {deklaracja zmiennych}
4: zmienna:real;
5:
6: begin                                                                             {rozpoczęcie programu}
7: clrscr;                                                                           {wyczyść obraz}
8: writeln(’Podaj jakąś liczbe: ’);                                       {wyświetlenie tekstu}
9: read(zmienna);
10: writeln(’Liczbe jaką podałem wynosi:’,zmienna);       {wyświetlenie tekstu wraz z   pokazaniem zmiennej}
11: readkey;                                                                     {czekaj na jakikolwiek przycisk}
12: end.                                                                            {zakończenie programu}

Programowanie Pascal – Lekcja II – Krótki program

Spróbujmy napisać króciutki, najprostszy program.
Wstawiamy komendy, tak, jak to pisaliśmy w lekcji 1, aż do „begin”.
Polecenie „write” oznacza, iż na ekranie pojawi się jakiś napis.
Np. „write(’Lekcja II’);”.
Możemy wpisać „writeln” („ln” oznacza enter po tekście).
I na koniec „end.”.

Przykład:

1: program pierwszy;                     {tytuł programu}
2: uses crt;                                     {deklaracja biblioteki crt}
3: 
4: begin                                           {rozpoczęcie programu}
5: clrscr;                                         {wyczyść obraz}
5: writeln(’Lekcja II’);                       {wyświetlenie tekstu „Lekcja II”}
6: readkey;                                     {czekaj na jakikolwiek przycisk}
7: end.                                            {zakończenie programu}

Liczby 1:, 2: itd. oznaczają numery wierszy!

Programowanie Pascal – Lekcja I – Wprowadzenie

Turbo Pascal jest to język programowania, w którym możemy tworzyć różne programy.

Struktura programu wygląda nastepująco:

Po każdej komendzie wstawiamy „;” !

  • Po pierwsze piszemy „program … (… – nazwa programu np. napis);”.
  • W nawiasach „{}” wstawiamy komentarze (możemy pisać cokolwiek; program nie wyświetli tego podczas uruchomienia).
  • Nastepnie wprowadzamy komende „uses crt;” aby móc wprowadzić w późniejdzym etapie instrukcje „clrscr;”.
  • Po komendzie „uses crt;” wpisujemy „begin” (uwaga tutaj nie wstawiamy znaku „;”).
  • Na koniec programy wstawiamy „end.” (Uwaga kropka jest obowiązkowa).
  • Przed końcem programu dajemy pokecenia „readkey”. Czeka on na naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku. Najlepiej stosować tą instrukcje w programach obliczeniowych („readkey;” może zastąpić komenda „readln;”).