Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Kryteria oceniania

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI

Ocena celująca

 • Samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia.
 • Posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania z niektórych działów matematyki.
 • Proponuje rozwiązania nietypowych zadań z programu nauczania a także zadań wykraczających poza program.
 • Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach.
 • Uzupełnia wiadomości korzystając z literatury popularnonaukowej.
 • Rozwiązuje precyzyjnie zadania trudne z zastosowaniem zasad logiki matematycznej, prawidłowych zapisów, umie udowodnić twierdzenia.
 • Ma rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.
 • Przygotowuje referaty na lekcję (nowe tematy lub zadania trudne i interpretuje rozwiązania w klasie).
 • Ocena bardzo dobra
 • Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania danej klasy.
 • Nie ma zaległości w wiadomościach z klas poprzednich.
 • Nie ma popełnia błędów rzeczowych , sprawnie rozwiązuje zadania ujęte programem nauczania.
 • Potrafi wybrać najlepszą metodę rozwiązania problemu, stosując zasadę logiki matematycznej w poprawnym wnioskowaniu.
 • Ocenia i wartościuje swoje rozwiązania oraz kolegów.
 • Wykazuje się doskonałą orientacją zagadnień we wszystkich działaniach matematyki, widzi relację między tymi działaniami.
 • Korzysta ze zbiorów zadań, encyklopedii.
 • Potrafi rozwiązać nowe sytuacje problemowe z wykorzystaniem poznanych pojęć.
 • Rozwiązuje zadania o treści zawodowej z wykorzystaniem pojęć matematycznych i odpowiednio je interpretuje.
 • Osiąga ocenę bardzo dobrą z przygotowania się do lekcji.

Ocena bardzo dobra

 • Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania danej klasy.
 • Nie ma zaległości w wiadomościach z klas poprzednich.
 • Nie ma popełnia błędów rzeczowych , sprawnie rozwiązuje zadania ujęte programem nauczania.
 • Potrafi wybrać najlepszą metodę rozwiązania problemu, stosując zasadę logiki matematycznej w poprawnym wnioskowaniu.
 • Ocenia i wartościuje swoje rozwiązania oraz kolegów.
 • Wykazuje się doskonałą orientacją zagadnień we wszystkich działaniach matematyki, widzi relację między tymi działaniami.
 • Korzysta ze zbiorów zadań, encyklopedii.
 • Potrafi rozwiązać nowe sytuacje problemowe z wykorzystaniem poznanych pojęć.
 • Rozwiązuje zadania o treści zawodowej z wykorzystaniem pojęć matematycznych i odpowiednio je interpretuje.
 • Osiąga ocenę bardzo dobrą z przygotowania się do lekcji.

Ocena dobra

 • Do każdej lekcji jest dobrze przygotowany.
 • Poprawnie i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, mogą zdarzyć się drobne mankamenty w zapisach logicznych.
 • Potrafi wyjaśnić rozwiązania zadań stosując podstawowe zasady logiki.
 • Zna pojęcia z różnych działów matematyki, umie syntetyzować poznane zagadnienia, poprawnie wnioskować.
 • Rozumie większość relacji między pojęciami z różnych działów matematycznych.
 • W miarę dobrze potrafi rozwiązywać nowe sytuacje problemowe z uwzględnieniem poznanej wiedzy.
 • Stosuje wiedzę matematyczną w przedmiotach zawodowych.
 • Posługuje się interpretacją geometryczną przy rozwiązywaniu wielu zagadnień.
 • Korzysta ze zbioru zadań, niekiedy korzysta ze wskazówek i pomocy nauczyciela.
 • Zadanie rozwiązuje na ocenę dobrą.

Ocena dostateczna

 • Opanował przeciętnie podstawowe treści programowe umożliwiające rozwiązać łatwe zadania.
 • Rozwiązuje podstawowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.
 • W dostatecznym stopniu zna wzory, definicje, twierdzenia, potrafi zastosować w rozwiązaniu zadań, zauważa związki między wielkościami, elementami w figurach geometrycznych.
 • Z pomocą nauczyciela wykazuje się poprawnością logicznego wnioskowania w toku rozwiązywanych problemów.
 • Odpowiednie pojęcia potrafi umieścić w poszczególnych działach matematyki.
 • Zna słownictwo matematyczne w stopniu dostatecznym, umie skorzystać z tablic matematycznych.
 • Dość systematycznie przygotowuje się do lekcji , stara się brać udział w lekcji.
 • Stara się poprawić oceny negatywne.
 • Podstawową wiedzę matematyczną w dostatecznym stopniu umie zastosować w rozwiązywaniu zadań o treści technicznej.
 • Zadania na klasówce o przeciętnym stopniu trudności rozwiązuje do końca na ocenę dostateczną.

Ocena dopuszczająca

 • W ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości objętych programem danej klasy.
 • Rozwiązuje przy pomocy nauczyciela najprostsze typowe zadania o niewielkim stopniu trudności z podstawowych działów matematyki.
 • Wykazuje się słabymi umiejętnościami w zakresie sprawności rachunkowej, samodzielnym wnioskowaniu i zastosowaniu poznanej wiedzy.
 • Przy pomocy nauczyciela potrafi podstawiać wielkości do wzorów i dokonać obliczeń, zastosować poznane pojęcia i twierdzenia w zadaniach przedstawić figury na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 • Posiada małe umiejętności w stosowaniu wiedzy matematycznej w przedmiotach zawodowych.
 • Niesystematycznie odrabia zadania domowe, nie zawsze sporządza notatki z lekcji, rzadko bierze czynny udział w lekcji.
 • Zadania klasowe pisze na ocenę dopuszczającą.
 • Ma wiele zaległości w wiadomościach objętych programem klas młodszych.

Ocena niedostateczna

 • Nie opanował niezbędnego minimum podstawowych umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach nie pozwalają w dalsze zdobywanie wiedzy.
 • Nie umie rozwiązywać najprostszych, typowych zadań nawet z pomocą nauczyciela.
 • Nie zna podstawowych pojęć, twierdzeń wzorów pozwalających obliczać podstawowe wielkości, stosunki między wielkościami, rozwiązywania równań.
 • Nie potrafi nawet z pomocą nauczyciela wykonywać prostych obliczeń, przekształceń, zastosować podstawowych pojęć i twierdzeń w zadaniach.
 • Ma duże zaległości w wiadomościach i umiejętnościach z ubiegłych lat nauki.
 • Nie prowadzi zeszytu, notatek z lekcji, nie odrabia zadań domowych.
 • Ma lekceważący stosunek do zajęć, słabą frekwencję.
 • Nie próbuje rozwiązywać zadań na klasówce albo w rozwiązaniu popełnia rażące błędy rzeczowe. Pisze na ocenę niedostateczną.