Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy.                                

Data publikacji strony internetowej: 2018.08.03

Data ostatniej aktualizacji: 2018.08.03

 Status pod względem zgodności:

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

• zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy

o dostępności cyfrowej,

• zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,

• zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-07.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani mgr Józefa Janiuk – adres email: jozefa.janiuk@zsz.olesnica.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 314 30 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Szkoła jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Obejmuje budynek główny ze skrzydłem zachodnim oraz pawilon sportowy połączony ze szkołą łącznikiem na poziomie pierwszego piętra (4 kondygnacje). Przed budynkiem głównym jest podjazd dla wózków. W budynku szkoły znajduje się winda oraz toalety dla niepełnosprawnych. Przy szkole od głównej ulicy Wojska Polskiego usytuowany jest plac parkingowy – dostępny dla interesantów. Do budynku
i wszystkich jego pomieszczeń można wejść (przy konsultacji i pomocy portiera) z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń
w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych, jedynie w druku powiększonym tablice informacyjne na każdym piętrze określające specyfikę pomieszczeń/biur.

ZSZ_obraz szkoły
http://zsz.olesnica.pl/

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.