Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Dokumenty

Statut Szkoły
Określa nazwę szkoły i typ szkoły oraz jej cele i zadania, organy prowadzące szkołę, organy szkoły oraz ich kompetencje, organizację szkoły, zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, zasady rekrutacji uczniów, prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły. Decyduje, również o sposobie wykonywania zadań poprzez opracowanie szkolnego programu wychowawczego i szkolnych standardów programów kształcenia. Ustanawia zasady organizacji i pracy zespołów nauczycielskich i określa wewnątrzszkolny system oceniania. Elementem składowym statutu szkoły jest wewnątrzszkolny system oceniania uczniów. Wiąże się on z odpowiednio wczesnym zawiadomieniem uczniów i rodziców o wymaganiach stawianych uczniom, co do ich osiągnięć. Statut określa częstotliwość klasyfikowania uczniów. Reguluje on najważniejsze kwestie prawne oraz organizacyjne w szkole /STATUT-2021.pdf


Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

Program, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Jest realizowany przez wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców danej szkoły uwzględniając potrzebny i możliwości rozwojowe dzieci i młodzieży.

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
w roku szkolnym 2022/2023

RAMOWY TERMINARZ PRACY