Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Kierunki kształcenia dla dorosłych

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

PROWADZI

NABÓR DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

w roku szkolnym 2014/2015

Liceum Ogólnokształcące (tryb zaoczny) – trzyletnia szkoła średnia ogólnokształcąca

dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej,  kończąca się maturą.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą podjąć naukę w liceum od klasy drugiej.

 

Warunki przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego : wiek min. 18 lat, świadectwo ukończenia niższego szczebla.

Szkoła Policealna (tryb zaoczny) – dwuletnia szkoła dla absolwentów szkół średnich kończąca się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje  zawodowe i uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie:

  • technik informatyk
  • technik rachunkowości

Warunki przyjęcia do Szkoły Policealnej: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Zajęcia  odbywają się: w systemie zaocznym (sobota i niedziela  – dwudniowe zjazdy dwa lub trzy razy w miesiącu).

Wymagane dokumenty: podanie, 2 zdjęcia (format: 37/52 mm.), wypełniona ankieta personalna (do pobrania w p.118), świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla, w przypadku zmiany nazwiska – odpis aktu z małżeństwa (lub inny dokument).

Dokumenty przyjmuje i  informacji udziela Sekretariat Szkoły dla Dorosłych – p.118,

tel. 71-314-30-41 wew. 111

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul.Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica

fax: (0-71)314 30 41 wewn. 115, Sekretariat Szkoły dla Dorosłych pok. 118, tel. (0-71) 314 30 41 wewn.111,

www.zsp.olesnica.pl, e-mail: sekretariat@zsp.olesnica.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

zaprasza

od września 2014r. na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe

–  w kursach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani bez względu na wykształcenie,

–  jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia,

– w trakcie kursu po zakończeniu każdej z kwalifikacji (ilość kwalifikacji uzależniona jest od zawodu), słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz międzynarodowy certyfikat z wyszczególnieniem profilu umiejętności i kompetencji,

po zdobyciu wszystkich kwalifikacji w zawodzie (jednej, dwóch, niekiedy trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego absolwent kursu ma możliwość uzyskania dyplomu technika,

– warunkiem uzyskania zawodu technika jest posiadanie wykształcenia średniego – na kurs w zawodzie technika zapraszamy wszystkich, którzy je mają bądź planują jego zdobycie (wykształcenie średnie możesz uzyskać w Szkole dla Dorosłych ZSP),

– kursy zawodowe ułatwiają zdobycie zawodu – podział zawodu na kwalifikacje umożliwia szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W pokrewnych zawodach wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, która zdobędzie na kursie lub w szkole kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

– wszystkie kursy są zupełnie bezpłatne,

TECHNIK INFORMATYK

– K1 Montaż i eksploatacja komputerów

osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

– K2 Projektowanie lokalnych sieci

komputerowych i administrowanie sieciami

– K3 Tworzenie aplikacji internetowych i baz

danych oraz administrowanie bazami

TECHNIK EKONOMISTA

– K1 Planowanie i prowadzenie działalności

w organizacji

– K2 Prowadzenie rachunkowości

TECHNIK HANDLOWIEC

K1 Prowadzenie sprzedaży

– K2 Prowadzenie działalności handlowej

TECHNIK SPEDYTOR

– K1 Organizacja i nadzorowanie transportu

– K2 Obsługa klientów i kontrahentów

TECHNIK MECHANIK

– K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

– K2 Organizacja i nadzorowanie procesów

produkcji maszyn i urządzeń

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

K1 Prowadzenie rachunkowości

– K2 Rozliczanie wynagrodzeń i danin

publicznych

– SPRZEDAWCA

K1 Prowadzenie sprzedaży

– MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

– OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

K1 Użytkowanie obrabiarek skrawających

• Szkoła jest  przystosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

(winda, toalety, podjazdy)

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul.Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica

fax: (0-71)314 30 41 wewn. 115, Sekretariat Szkoły dla Dorosłych pok. 118, tel. (0-71) 314 30 41 wewn.111,  www.zsp.olesnica.pl, e-mail: sekretariat@zsp.olesnica.pl