Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Kryteria oceniania

Przedmiotowy system oceniania z przysposobienia obronnego

Ocenianie stanowi ważny element procesu uczenia się i powinno wspierać cele kształcenia zawarte w podstawach programowych. Cele natomiast, powinny skłaniać do poszukiwania nowych procedur i narzędzi do oceniania. Kształcenie umiejętności wymaga od nauczyciela stosowania aktywizujących form na zajęciach, a te z kolei wymagają nowych metod nauczania. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomość i umiejętności w stosowaniu w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

Cele nauczania:

 • informowania ucznia o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 • motywowanie uczniów do nauki
 • pomoc uczniom w samodzielnej pracy
 • aktywizowanie uczniów na ćwiczeniach praktycznych
 • zachęcenie do udziału we wszelkich zawodach i turniejach
 • dostarczenie wychowawcom i rodzicom informacji o postępach, zaległościach oraz o uzdolnieniach uczniów
 • bieżące ocenianie i klasyfikowanie uczniów.

Kryteria oceniania:

Ustala się następujące kryteria ocen:

 

 1. celujący otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiedzę obejmującą wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania PO, wynikające z indywidualnych zainteresowań
 • systematycznie pracuje nad pogłębianiem wiedzy
 • umiejętnie wykorzystuje zdobyte wiadomości z literatury, programów radiowych i telewizyjnych oraz z Internetu
 • wykonuje nietypowe opracowania i referaty przydatne do lekcji
 • wykazuje się bogatym słownictwem oraz potrafi analizować zdarzenia
 • osiąga sukcesy w zawodach sportowo-obronnych, strzeleckich oraz w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim
 • ze sprawdzianów testowych uzyskuje ponad 90% punktów możliwych do uzyskania
 1. bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 • opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania
 • wykazuje zainteresowanie problematyką, jest aktywny na lekcjach
 • dobrowolnie wykonuje dodatkowe zadania
 • odpowiedzi ucznia są bogate w słownictwo
 • uczestniczy w zawodach sportowo-obronnych, strzeleckich oraz w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, kwalifikując się na szczebel gminny lub powiatowy
 • ze sprawdzianów testowych otrzymuje 81%-90%
 1. dobry otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych
 • rozumie omawiane treści i umie je logicznie prezentować innym
 • poprawnie i sprawnie wykonuje zajęcia praktyczne
 • ze sprawdzianów testowych otrzymuje 66%-80% możliwych punktów
 1. dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania w stopniu zadowalającym
 • w miarę poprawnie i samodzielnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania praktyczne
 • odpowiedzi ucznia są niesamodzielne, kierowane przez nauczyciela
 • ze sprawdzianów testowych otrzymuje 51%-65% możliwych punktów
 1. dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 • posiada wiedzę obejmującą wiadomości i umiejętności łatwe, niezbędne w dalszej edukacji
 • w wiadomościach ucznia występują luki, a odpowiedzi są niesamodzielne
 • proste ćwiczenia praktyczne wykonuje tylko z pomocą nauczyciela
 • ze sprawdzianów testowych otrzymuje 40%-50% możliwych punktów
 • prowadzi poprawnie zeszyt przedmiotowy (ćwiczeń)
 1. niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • wybitnie lekceważył przedmiot i polecenia nauczyciela
 • nie opanował minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
 • nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela, wykazać się wiadomościami i umiejętnościami o najmniejszym stopniu trudności
 • nie przejawia chęci nadrobienia braków w wiedzy i poprawienia ocen niedostatecznych
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego

Stopnie kategorii

 

Ocena dominująca:
A:

 

 • Odpowiedzi ustne z większej partii materiału
 • sprawdziany pisemne pozwalające ocenić stopień przyswojenia całego działu programu lub nawet wiadomości z całego semestru
 • ćwiczenia praktyczne, np: opatrywanie ran, zabiegi reanimacyjne na fantomie, z kompasem i mapą … itp.
 • badanie wyników nauczania

Ocena wspomagająca:
B:

 

 • kartkówki (krótkie 10-15 minutowe sprawdziany pisemne z zakresu trzech ostatnich lekcji)
 • prace domowe
 • odpowiedź ustna z trzech ostatnich tematów
 • aktywność ucznia na lekcji
 • wzbogacenie w pomoce dydaktyczne z PO
 • inne … itp.

Wzór oceniania semestralnego

 • Dla kategorii ocen A przyjęto współczynnik 1,0
 • Dla kategorii ocen B przyjęto współczynnik 0,8

Stopień na semestr = A x 1,0 + B x 0,8

 • od 1,00 do 1,50 niedostateczny
 • od 1,51 do 2,50dopuszczający
 • od 2,51 do 3,50dostateczny
 • od 3,51 do 4,50dobry
 • od 4,51 do 5,50bardzo dobry

Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pisemnego sprawdzianu wiadomości może ustalić z nauczycielem termin i formę poprawy oceny.
Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych, powinien ustalić termin zaliczenia, ale nie później jednak jak 2 tygodnie po wyjaśnieniu przyczyny nieobecności. W przypadku nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną.
Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce z powodu ucieczki z zajęć, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy.
Ocena ostateczna wystawiana jest zgodnie z terminarzem klasyfikacji w szkole.