Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Kryteria

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

1. Spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.
2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym, bądź też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną na terenie szkoły.
3. Zajmuje punktowane miejsca w zawodach międzyszkolnych na szczeblu gminnym, miejskim rejonowym i wyższym.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1. Całkowicie opanował materiał programowy.
2. Jest bardzo sprawny fizycznie.
3. Ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.
4. Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu.
5. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnieniu.
6. Jego postawa, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzi najmniejszych zastrzeżeń.
7. Bierze aktywny udział w zajęciach SKS i zawodach sportowych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1. W zasadzie opanował materiał programowy.
2. Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną.
3. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z małymi błędami technicznymi.
4. Posiada wiadomości i potrafi je wykorzystać w praktyce za pomocą nauczyciela. 5. Wykazuje stałe i dość dobre postępy w usprawnianiu.
6. Jego postawa i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń. 7. Bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

1. Opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami.
2. Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną.
3. Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi.
4. W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a tych które posiada nie potrafi wykorzystać w praktyce.
5. Wykazuje małe postępy w usprawnianiu.
6. Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych, wykazuje brak zainteresowania nimi.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

1. Nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i ma duże luki.
2. Jest mało sprawny motorycznie.
3. Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.
4. Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, wykazuje brak nawyków higienicznych.
5. Nie jest pilny i wykazuje bardzo nikłe postępy w usprawnieniu fizycznym.
6. Ma niechętny stosunek do zajęć.
7. Unika zajęć pozalekcyjnych z kultury fizycznej.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

1. Jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program.
2. Ma bardzo niską sprawność motoryczną.
3. Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami.
4. Charakteryzuje się praktyczną niewiedzą w zakresie wychowania fizycznego.
5. Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnieniu.
6. Na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania, jego stosunek do przedmiotu jest niechętny.
7. Odmawia udziału w zajęciach pozalekcyjnych w zakresie kultury fizycznej.