Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Międzynarodowy projekt w Kownie na Litwie

http://zsp.olesnica.pl/wp-content/uploads/2015/12/erasmus.jpg

Projekt nr: 2015-1-DE03-KA219-013558_4
Tytuł projektu: Life and Work in Europe – Educational, opportunities, possibilities of migration and integration for adolescentsŻycie i praca w Europie- edukacyjne, szanse, możliwości migracji i integracji dla młodzieży
Miejsce spotkania Kauno Varpogimnazija w Kownie (Litwa)
Termin spotkania 23.11.2015 – 27.11.2015
Uczestnicy spotkania Uczniowie szkół partnerskich z Niemiec, Polski, Litwy i Turcji
Cele spotkania Poznanie uczniów szkół partnerskich Prezentacja i omówienie systemów szkolnictwa w Polsce, Niemczech, Turcji i na Litwie Prezentacja szkół i krajów

W dniu 22.11.2015 grupy uczniów i nauczycieli z Niemiec, Polski i Turcji przybyły na Litwę, spotkały się z rodzinami goszczącymi, które zabrały uczniów do swoich domów.

W dniu 23.11.2015 o godz. 8.00 nauczyciele i uczniowie przybyli do szkoły w Kownie, gdzie zostali powitani przez dyrekcję szkoły, nauczycieli i uczniów. Następnie wszyscy udali się do stołówki szkolnej, gdzie otrzymali identyfikatory projektu oraz program spotkania. Podczas spotkania w stołówce wszyscy uczestnicy projektu zostali oficjalnie jeszcze raz powitani przez panią dyrektor, a następnie omówiono harmonogram spotkania. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie szkoły. Uczniowie szkoły litewskiej oprowadzili gości po szkole i pokazali im m.in. salę gimnastyczną, aulę oraz sale lekcyjne. Później uczestnicy projektu spotkali się w auli szkolnej, gdzie wszystkie szkoły zaprezentowały swoje kraje w postaci prezentacji multimedialnych. Pomiędzy prezentacjami uczniowie litewscy przygotowali program artystyczny i zaprezentowali swój szkolny zespół muzyczny. Po zakończeniu prezentacji wszyscy udali się na obiad do stołówki szkolnej. Po obiedzie uczniowie zostali podzieleni na grupy i przeszli do sal lekcyjnych, gdzie czekało na nich pierwsze zadanie, które polegało na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące tematu projektu, produktu końcowego, idei projektu i realizowanych tematów. Aby właściwie wykonać zadanie, uczniowie otrzymali opis projektu w języku angielskim, który musieli przeczytać i przeanalizować, a następnie w formie plakatów przedstawić wyniki swojej pracy i omówić je na forum. Po wykonaniu pracy w grupach uczniowie udali się na wspólne zwiedzenie Kowna. Litewscy uczniowie przygotowali plan zwiedzania i pokazali swoim kolegom i koleżankom najważniejsze miejsca w mieście oraz zabytki. Ok. godz. 17.00 uczniowie udali się do swoich rodzin goszczących, które zaplanowały wspólne spędzenie czasu wolnego.

W dniu 24.11.2015  od godz. 8.00 do 8.45 uczniowie przygotowywali wystawę wcześniej przygotowanych w swoich krajach plakatów, przedstawiających systemy szkolnictwa. Od godz. 8.55 do 09.40 odbyła się wystawa, podczas której wszyscy uczniowie i nauczyciele zapoznawali się z systemami szkolnictwa w poszczególnych krajach. Uczniowie zadawali wzajemnie pytania, odpowiadali i wyjaśniali zawiłości. Później wszyscy udali się do klas, gdzie zostali przydzieleni do grup. Uczniowie litewscy przygotowali zabawę integracyjną, aby zachęcić uczniów do współpracy. Następnie partnerzy z Litwy zaprezentowali swój system szkolnictwa w formie prezentacji multimedialnej. Głównym zadaniem każdej z grup było porównanie systemów szkolnictwa z krajów partnerskich. Uczniowie mieli za zadanie wykazać wszystkie podobieństwa i różnice w systemach edukacyjnych i przedstawić wyniki w formie tabelarycznej na plakatach, a następnie omówić je na forum. Po wykonaniu zadania i omówieniu wyników pracy wszyscy udali się na obiad do stołówki szkolnej. Po obiedzie uczniowie wrócili do klas, gdzie kontynuowali pracę nad projektem. Drugie zadanie polegało na wypisaniu przez uczniów zalet i wad swoich szkół i zaprezentowanie wyników na forum w formie plakatów. Po wykonaniu zaplanowanych zadań uczniowie wraz z nauczycielami przeszli do auli szkolnej. Uczniowie, którzy wykonali najlepiej zadanie, omówili wyniki swojej pracy jeszcze raz w obecności wszystkich. Po spotkaniu w auli wszyscy partnerzy udali się na zwiedzanie Uniwersytetu Technologicznego w Kownie. Przed zwiedzeniem uniwersytetu uczestnicy obejrzeli film, prezentujący pracę na uczelni, a następnie zwiedzili uczelnię. Pracownik naukowy, który oprowadzał uczestników po uczelni, opowiedział o osiągnięciach naukowych i pracy na uniwersytecie. Uczniowie i nauczyciele mogli się szerzej dowiedzieć, jak funkcjonują litewskie uczelnie i mieli okazję do zadawania pytań. Ok godz. 16.30 uczniowie wrócili do swoich rodzin goszczących, gdzie wspólnie z kolegami i koleżankami z Litwy spędzali czas wolny.

W dniu 25.11.2015 o godz. 8.00 uczniowie i nauczyciele spotkali się w szkole, po czym udali się na lekcje prac ręcznych, w których brali udział. Lekcje poświęcone były zdobnictwu wyrobów glinianych. Uczestnicy mogli zaobserwować, jak wyglądają lekcje na Litwie. Następnie wszyscy udali się do auli szkolnej na konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i świecie, w którym brali udział przedstawiciele każdego z krajów. W komisji zasiadali wybrani nauczyciele z poszczególnych krajów oraz dyrekcja szkoły. Uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu znanych postaci, potraw, języków etc. Uczniowie odpowiadali na pytania w grupach międzynarodowych. Konkurs zorganizowany był przez uczniów szkoły w Kownie oraz Vytautas Magnus Uniwersity. Po zakończeniu konkursu wszyscy udali się na wspólny obiad do stołówki szkolnej. Po obiedzie odbyło się w auli szkolnej podsumowanie części projektu, która odbywała się w szkole. Litewscy uczniowie przygotowali też program artystyczny. Po programie artystycznym zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody. Uczniowie otrzymali również ankiety, w których oceniali swój pobyt w szkole i rodzinach goszczących. Uczniowie odpowiadali na pytania odnośnie swoich oczekiwań i obaw przed i po spotkaniu na Litwie, atmosfery podczas spotkania na Litwie, pracy w projekcie etc. Następnie odbyła się uroczystość wręczania certyfikatów potwierdzających udział w spotkaniu na Litwie. Nauczyciele ze szkól partnerskich na forum podziękowali dyrekcji, nauczycielom i uczniom ze szkoły litewskiej za bardzo dobrą organizację spotkania.  Po zakończeniu oficjalnej części spotkania uczniowie udali się do swoich rodzin goszczących, a nauczyciele spotkali się w szkole, aby podsumować spotkanie w Kownie, omówić wnioski oraz przedyskutować plany i zadania na kolejne spotkanie, które odbędzie się w Polsce. Ustalono, że głównym zadaniem dla uczniów na kolejne spotkanie będzie nagranie krótkiego 8-10 min. filmu odnośnie oczekiwań i obaw młodzieży, która zamierza wyjechać za granicę na studia lub w poszukiwaniu pracy. Omówiony został wstępnie terminarz realizacji zadań i harmonogram kontaktów między szkołami. Ustalono m.in., że do 15 grudnia 2015 szkoły ustalą, w jakim formacie ma być nagrany film, a na trzy tygodnie przed spotkaniem polska szkoła otrzyma gotowe filmy. Ustalono także kwestie związane z dokumentacją projektu, formularzami dla rodzin goszczących w Polsce i dla uczniów przyjeżdżających na kolejne spotkanie.

W dniu 26.11.2015 w godz. 09.00 – 19.00 odbyła się wycieczka do Wilna. W programie było m.in. zwiedzanie zabytków stolicy Litwy z przewodnikiem oraz Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie wszyscy wysłuchali wykładu o historii Litwy. Uczniowie i nauczyciele zadawali pytania dotyczące osiągnięć naukowych uniwersytetu. Polscy uczniowie dowiedzieli się także wiele o historii i współpracy polsko-litewskiej.

W dniu 27.11.2015 uczniowie przygotowywali się do powrotu do Polski. O godz. 16.20 rodziny goszczące przywiozły polskich uczniów na dworzec autobusowy. Uczestnicy pożegnali się, zrobili sobie ostatnie zdjęcie pamiątkowe, po czym nauczyciele i młodzież odjechali do Polski.

Krzysztof Rzepka, Katarzyna Kwaczyńska, Ewa Piątkowska-Mider