Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Program nauczania

PROGRAM NAUCZANIA

TECHNIK INFORMATYK: 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14

OPROGRAMOWANIE BIUROWE

Szczegółowe cele kształcenia


W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć:

– zastosować zasady bezpiecznej pracy z komputerem,

– skonfigurować potrzebne oprogramowanie,

– dobrać parametry: czcionki, akapitu, strony, sekcji, dokumentu,

– zaprojektować, zmodyfikować i zastosować style,

– zaimportować i wyeksportować dokumenty w różnych formatach,

– zastosować mechanizmy OLE,

– zastosować: tabele, ramki, wykresy, elementy graficzne i edytor równań w dokumentach tekstowych,

– wydrukować dokumenty, koperty i etykiety,

– posłużyć się automatyczną korektą błędów, i słownikiem synonimów,

– zastosować nagłówki, stopki, przypisy i komentarze,

– zastosować programy OCR,

– posłużyć się korespondencją seryjną,

– zastosować urządzenia wykorzystywane w pracy biurowej

– wyjaśnić podstawowe hasła i pojęcia występujące w sieci Internet,

– posłużyć się pocztą, elektroniczną oraz zasobami sieci Internet,

– wprowadzić tekst, liczby, daty i czas do arkusza kalkulacyjnego,

– dokonać edycji i sformatować zawartość arkusza, skoroszytu,

– zastosować różne rodzaje adresowania komórek,

– zastosować formuły i funkcje do obliczeń,

– zastosować połączenia pomiędzy arkuszami i skoroszytami,

– narysować obiekty graficzne na arkuszach i dokonać ich edycji,

– przedstawić wyniki obliczeń w postaci graficznej,

– posortować, pogrupować i przefiltrować dane,

– zaprogramować makroinstrukcje do automatyzacji działania arkusza,

– zabezpieczyć dane w arkuszach,

– zarządzać kontaktami, informacjami i przydzielić im priorytety,

– zaplanować zadania przy użyciu kalendarza,

– zaprojektować bazy danych i utworzyć tabele danych,

– określić relacje między tabelami, połączyć tabele zewnętrzne,

– dołączyć, usunąć rekordy i dokonać ich edycji,

– wyszukać, posortować, pogrupować i przefiltrować rekordy,

– zaprojektować zapytania, formularze, raporty,

– zaprojektować elementy sterujące,

– zastosować wyrażenia w zapytaniach, formularzach, raportach,

– zaplanować i zastosować makra oraz polecenia języka SQL,

– zaprojektować parametry wydruku formularzy, raportów,

– zastosować ochronę baz danych,

– zaplanować prezentacje i skorzystać z szablonów,

– dołączyć do prezentacji slajdy i dokonać edycji zawartości slajdu,

– zmodyfikować w prezentacji wykresy, diagramy i obiekty graficzne,

– zastosować animację tekstu, rysunku l przejść miedzy slajdami,

– sporządzić dokumenty w języku angielskim,

– wyjaśnić informacje w języku angielskim przekazywane przez komputer w poczcie elektronicznej i sieci Internet,

– posłużyć się informacją z różnych źródeł w języku angielskim.


MATERIAŁ NAUCZANIA

1. Edytor tekstu

Wprowadzanie i edytowanie tekstu. Formatowanie dokumentu. Tworzenie dokumentu z uwzględnieniem tabel, elementów graficznych i wykresów. Tworzenie dokumentu korespondencji seryjnej. Wykorzystanie narzędzi gramatycznych programu. Współpraca z innymi programami. Skanowanie dokumentów. Drukowanie dokumentów. Urządzenia wykorzystywane w pracy biurowej.

Ćwiczenia

– Formatowanie dokumentu według wzorca.

– Zastosowanie w dokumencie rysunków, tabel i wykresów.

– Wykorzystywanie korespondencji seryjnej do drukowania kopert.

– Importowanie danych z innych programów.

– Wyszukiwanie i zamiana istniejącego znaku na inny w całym dokumencie.

– Pisanie wzorów za pomocą edytora równań.

– Wykorzystywanie skanera i programów OCR.

– Wstawianie obiektów do dokumentów.

2. Poczta elektroniczna i sieć Internet

Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej. Obsługa przeglądarki internetowej. Wyszukiwanie informacji w sieci Internet.

Ćwiczenia

– Zakładanie konta poczty elektronicznej.

– Konfigurowanie programów pocztowych.

– Posługiwanie się przeglądarka, internetową.

– Wyszukiwanie informacji na określony temat w sieci Internet.

3. Urządzenia wykorzystywane w pracy biurowej

Wykorzystanie skanera. Instalacja i konfiguracja modemu. Obsługa faksu.

Ćwiczenia

– Podłączanie skanera do komputera.

– Montowanie, instalowanie i konfigurowanie modemu.

– Wysyłanie i odbieranie faksów.

4. Arkusz kalkulacyjny

Tworzenie arkusza kalkulacyjnego. Zastosowanie formuł w arkuszu kalkulacyjnym. Wykorzystanie funkcji do obliczeń. Tworzenie wykresów na podstawie danych z arkusza. Sortowanie i filtrowanie danych. Tabela przestawna. Makropolecenia. Wspólne użytkowanie skoroszytów. Współpraca z innymi programami. Drukowanie.

Ćwiczenia

– Projektowanie arkusza określającego wielkość należnego podatku dochodowego.

– Obliczanie wartości funkcji matematycznych i przedstawianie wyników na wykresie.

– Importowanie i eksportowanie danych.

– Projektowanie arkusza obliczającego spłatę kredytu bankowego.

– Prezentowanie graficzne danych.

5. Programy do tworzenia prezentacji

Projektowanie prezentacji. Tworzenie złożonych prezentacji. Korzystanie z gotowych szablonów. Drukowanie zawartości prezentacji.

Ćwiczenia

– Wykonywanie prezentacji na zadany temat według własnego projektu.

– Wykonywanie prezentacji na dowolny temat z wykorzystaniem szablonów.

6. Menedżer informacji osobistej (Organizer)

Prowadzenie kalendarza i planowanie spotkań z innymi użytkownikami. Zarządzanie zadaniami i organizowanie list zadań związanych z życiem zawodowym i prywatnym. Prowadzenie dziennika w celu rejestrowania i śledzenia różnego typu czynności.

Ćwiczenia

– Planowanie rozkładu zajęć za pomocą organizera.

– Zarządzanie informacjami i przydzielanie im priorytetów.

7. Bazy danych

Projektowanie prostych baz danych. Normalizacja bazy. Tabele. Zapytania. Formularze. Raporty. Makra. Język SQL Export i import danych. Bezpieczeństwo i korzystanie z danych. Współpraca z innymi programami.

Ćwiczenia

– Automatyczne kreowanie baz danych.

– Opracowanie bazy danych na zadany przez nauczyciela temat.

– Dołączanie tabel z innych baz danych.

– Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego i pliku tekstowego.

Środki dydaktyczne

Oprogramowanie komputerowe typu edytor tekstu. Oprogramowanie do tworzenia prezentacji. Oprogramowanie komputerowe typu arkusz kalkulacyjny. Oprogramowanie komputerowe typu bazy danych. Oprogramowanie OCR. Przeglądarki stron WWW. Programy do obsługi poczty elektronicznej. Elektroniczny organizer.