Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

E-Szkoła

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dolnośląska e-szkoła”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

„DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA LIDEREM PROJAKOŚCIOWYCH ZMIAN W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zajęcia w naszej szkole rozpoczęły się w październiku 2010.


Informacje o projekcie
:

Wyniki diagnoz edukacyjnych wskazują na braki w wykorzystywaniu przez polskich uczniów wiedzy w praktyce, twórczego rozwiązywania problemów i zadań matematycznych.
Istnieje konieczność kształtowania kompetencji kluczowych, w tym samodzielnego myślenia i rozumowania matematycznego, stosowania alternatywnych rozwiązań oraz aktywnego korzystania z ICT.
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, a także krajowe strategie sektorowe zakładają zwiększenie liczby osób studiujących na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych.
Poprawę niekorzystnych w tym względzie wskaźników można osiągnąć w szczególności poprzez zwiększenie odsetka dziewcząt podejmujących studia z zakresu science. Według danych OECD na 100 000 pracujących w Polsce 2 200 osób stanowią absolwenci (mężczyźni) tych kierunków, a zaledwie 1 780 osób to absolwentki (kobiety). Źródło tych nierówności ma swój początek już na najwcześniejszych etapach kształcenia, gdzie większość szkół nie potrafi rozbudzić u uczniów, a zwłaszcza uczennic zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi oraz rozwijać kompetencje kluczowe w rozumieniu Zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 183 osoby uczęszczają do Liceum Profilowanego. Różne uwarunkowania decydują o słabszym poziomie edukacyjnym młodzieży tej szkoły. Analiza wyników nauczania wykazuje znaczną ilość uczniów słabych, a wyniki egzaminów maturalnych są znacznie niższe od wyników młodzieży uczęszczającej do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum. Najczęstsze problemy wiążą się z nieopanowaniem partii materiału i powstałymi w ten sposób zaległościami z gimnazjum i brakiem szerszej możliwości ich nadrobienia. Podobnie jak w pozostałych szkołach ZSP – ponad połowa uczniów Liceum Profilowanego pochodzi ze wsi, ma utrudniony dostęp do edukacji, dóbr kultury, nie ma też odpowiednich warunków rozwoju fizycznego (sport).

Cele:

  • rozbudzenie potrzeb ruchowych, zdobycie większych umiejętności ruchowych w poszczególnych dyscyplinach sportu, możliwość wykorzystania znajomości prozdrowotnych, kulturowych i utylitarnych aspektów kultury fizycznej, kształtowanie i doskonalenie harmonijnego rozwoju uczniów (na pozalekcyjnych zajęciach wychowania fizycznego – 1 godz. w tygodniu),
  • uzupełnienie zaległości i braków wiedzy i umiejętności matematycznych z gimnazjum, przełamanie strachu przed matematyką, ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych, wdrażanie ucznia do samodzielnego, logicznego i twórczego myślenia, precyzyjnego wyrażania myśli, wyciągania wniosków, stawiania problemów i ich rozwiązywania (zajęcia wyrównawcze z matematyki – 1 godz. w tygodniu),
  • rozbudzanie zainteresowań biologią poprzez projektowanie i prowadzenie obserwacji, doświadczeń biologicznych, prac badawczych, promowanie postaw prozdrowotnych – (2 godziny zajęć pozalekcyjnych w tygodniu)