Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Przygotowanie projektu

Projekty szkolne w ramach programu Erasmus+ akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” opierają się na międzynarodowej współpracy szkół, władz oświatowych lub innych organizacji, które zajmują się edukacją szkolną. Mogą one trwać od dwóch do trzech lat. Celem takich projektów jest wprowadzanie innowacji, długofalowych zmian oraz dobrych praktyk, które zapewnią wysoką jakość kształcenia. Realizowane przez szkoły projekty Erasmus+ skupiają się w dużej mierze na zwiększaniu szans i osiągnięć młodych ludzi, podnoszeniu jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych nauczycieli.
Więcej informacji na stronie internetowej http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-2/

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA W BERLINIE 

W dniach od 07.20.2015 do 10.10.2015 w Berlinie odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie nauczycieli z Niemiec (koordynator projektu), Litwy, Turcji i Polski. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 10 nauczycieli, którzy koordynują w swoich krajach projekt Erasmus+. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy reprezentowali: pani Ewa Piątkowska-Mider, pani Katarzyna Kwaczyńska oraz pan Krzysztof Rzepka.

Pierwszego dnia nauczyciele zapoznali się ze sobą, opowiedzieli o swojej pracy, doświadczeniach w organizacji projektów unijnych i zaprezentowali swoje szkoły. Przedstawiciele szkoły koordynującej projekt przedstawili w formie prezentacji harmonogram spotkania na każdy dzień, rozdali uczestnikom kopie zatwierdzonych wniosków i omówili cele projektu. Następnie omówiono szczegółowo zadania do realizacji podczas pierwszego spotkania uczniów i nauczycieli na Litwie. Uczniowie każdej ze szkół zobowiązani są przygotować w formie plakatów prezentację systemu edukacji w swoim kraju. Ustalono, że zaprezentowane zostaną pełne systemy edukacji od przedszkola do etapu szkolnictwa wyższego, które uczniowie będą porównywać w trakcie spotkania na Litwie. Koordynator przypomniał też harmonogram spotkań w czasie trwania projektu. Nauczyciele przedyskutowali terminy spotkań i ustalili, że pozostaną one bez zmian. Kolejnym punktem spotkania było ustalenie sposobu komunikowania się partnerów. Ustalono, że po powrocie koordynator założy grupę dla uczestników projektu na portalu społecznościowym facebook, który jest bardzo popularny wśród ludzi na całym świecie i łatwo dostępny dla wszystkich. Jako drugą formę komunikacji przyjęto pocztę elektroniczną. Nauczyciele wymienili się adresami mailowymi i ustalili zasady komunikacji. W przypadku długiej nieobecności bądź choroby nauczyciela odpowiedzialność za sprawną komunikację przejmie inny nauczyciel według ustaleń wewnątrzszkolnych.  W kolejnym module spotkania omówiono przydział zadań związanych z organizacją projektu. Szkoła niemiecka będzie koordynować wszystkie działania i czuwać nad ich właściwą realizacją. Szkoła z Litwy będzie podsumowywać rezultaty poszczególnych działań projektowych. Turecka szkoła stworzyła stronę internetową: www.erasmus-lwe.com, na której prezentowane będą wszystkie działania związane z realizacją projektu oraz dokumentacja zdjęciowa. Zadaniem polskie szkoły będzie fotograficzna i filmowa dokumentacja każdego spotkania. Ostatnim elementem spotkania tego dnia była dyskusja, podczas której nauczycieli rozmawiali o swoich obawach i wątpliwościach. Rozmawiano na temat komunikacji międzykulturowej, jakości produktu, budżetu, selekcji uczniów, problemów transportowych  i językowych.

Drugiego dnia spotkanie rozpoczęło się od omówienia zasad selekcji uczniów do projektu. Poruszono kwestie związane ze zgodami rodziców na nocleg gości zagranicznych. Ustalono, że nauczyciele z każdego kraju muszą zadbać o to, aby rodzice podpisali oświadczenia, że zgadzają się przyjąć do swojego domu ucznia lub uczniów z innego kraju. Omówione zostały szczegóły odnośnie przygotowania do wyjazdu. Nauczyciele mają za zadanie zorganizować przez wyjazdem spotkanie,  na którym przeprowadzą rozmowę o kraju goszczącym, jego kulturze i obyczajach oraz porozmawiają z uczniami o uprzedzeniach i stereotypach. Ustalono między nauczycielami, że na cztery tygodnie przed wizytą będą ustalane kwestie zakwaterowania uczniów i nauczycieli. Uczniowie wypełnią kwestionariusze odnośnie swoich zainteresowań, religii, zwyczajach żywieniowych, aby mogli się lepiej poznać. Ustalono, że do 24 października 2015 kwestionariusze będą przesłane do nauczycieli z Litwy. Kolejnym punktem spotkania było omówienie szczegółów związanych z pobytem na Litwie i kolejnych krajach goszczących. Ustalono, że rodzina goszcząca ma obowiązek zapewnić gościowi osobne łóżko lub w przypadku ucznia innej płci osobny pokój. Do obowiązków rodziny goszczącej należeć będzie też zapewnienie śniadania, drugiego śniadania, kolacji i transportu do i ze szkoły w przypadku uczniów mieszkających w innej miejscowości. Nauczyciele ustalili też, jak będą wyglądały wszystkie spotkania: 3 dni będą przeznaczone na realizację zadań projektowych, 2 dni poświęcone zostaną zwiedzaniu. Ostatni dzień spotkania zależał będzie od szkoły oraz terminu powrotu każdej ze szkół. Kolejny moduł spotkania poświęcony został na ustalenie budżetu na każde spotkanie. Nauczyciele ustalali, ile pieniędzy będą potrzebować na każde ze spotkań. Oszacowano, że każdy uczeń będzie potrzebował: 80 EUR na Litwie, 85 EUR w Polsce, 150 EUR w Niemczech, 110 EUR w Turcji.

Events Kieszonkowe Razem
Litwa 30 EUR 50 EUR 80 EUR
Polska 35 EUR 50 EUR 85 EUR
Niemcy 90 EUR 60 EUR 150 EUR
Turcja 60 EUR 50 EUR 110 EUR

 

Ponadto omówiono kwestię zakwaterowania dla nauczycieli. Ustalono, że rezerwacją pokoi zajmować się będę nauczyciele ze szkoły goszczące.

Ostatniego dnia podsumowano wyniki pracy. Nauczyciele omówili szczegóły związane ze spotkaniem na Litwę. Oszacowano dzień i godzinę przyjazdu do Kowna oraz kwestie związane z powrotem do kraju. Koordynator przypomniał też, że każdy kraj ma obowiązek zorganizować jeden wyjazd uczniów i nauczycieli na wyższą uczelnię. Omówiono też zasady ewaluacji. każdego spotkania projektowego. Jako narzędzie ewaluacji wybrano ankietę. Ostatnim elementem spotkania była jego ocena i ewaluacja. Wszyscy nauczyciele ocenili spotkanie pod kątem osiągniętych celów, organizacji i przebiegu. Na koniec spotkania miały miejsce indywidualne rozmowy nauczycieli na temat organizacji podróży na Litwę.

 

PIERWSZE ORGANIZACYJNE SPOTKANIE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

W dniu 15.10.2015 odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych pierwsze oficjalne spotkanie uczniów     i nauczycieli uczestniczących w projekcie Erasmus+, podczas którego pani Ewa Piątkowska-Mider oraz pan Krzysztof Rzepka przekazali uczniom informacje dotyczące przygotowania i przebiegu projektu. Spotkanie rozpoczęło się od sprawdzenia obecności uczniów, po czym przypomniano warunki uczestnictwa w projekcie. Omówiona została kwestia języka komunikacji w projekcie (j. angielski) oraz szczegóły dotyczące zakwaterowania uczniów u rodzin goszczących. Poruszono także temat związany z zachowaniem się podczas wizyt zagranicznych, kwestie różnic kulturowych i obyczajowych. Kolejnym punktem spotkania było ustalenie, kto z uczniów weźmie udział w pierwszym spotkaniu projektowym na Litwie. Na pierwszy wyjazd zgłosiły się następujące osoby:

Imię i nazwisko ucznia Klasa
1. Kacper Woliński 3 TI
2. Jakub Maderak 3 TS
3. Marcin Kotulski 3 TM
4. Dominika Rzepka 2 TI
5. Filip Kolbert 3 TH
6. Jarosław Sypko 3 TI
7. Arkadiusz Rogala 3 TM
8. Michał Wańczyk 2 TM
9. Adrian Wilk 3 TI

 

Po ustaleniu listy uczniów, którzy wezmą udział w pierwszym spotkaniu przystąpiono do przydziału zadań.  Przygotowaniem prezentacji szkoły oraz plakatów ilustrujących system szkolnictwa w Polsce zajmą się Jarosław Sypko oraz Adrian Wilk z klasy 3 TI. Prezentacją i omówieniem polskiego systemu szkolnictwa zajmą się: Jakub Maderak (szkoła podstawowa), Marcin Kotulski (gimnazjum), Michał Wańczyk (szkolnictwo średnie), Filip Kolbert (szkolnictwo zawodowe), Adrian Wilk (szkolnictwo wyższe). Do kolejnego zadania zgłosiła się Dominika Rzepka, która przygotuje prezentację multimedialną o naszym mieście oraz zajmie się dokumentacją fotograficzną pierwszego spotkania. Jarosław Sypko i Kacper Woliński zajmą się umieszczaniem informacji o projekcie na stronie internetowej szkoły. Nauczyciele wyznaczyli termin realizacji poszczególnych zadań. Kolejnym punktem spotkania było omówienie kwestii finansowania projektu,  ubezpieczenia. Przypomniano uczniom o obowiązku posiadania ważnego dokumentu tożsamości, który jest także warunkiem udziału w projekcie. Uczniowie zostali też poinformowani o niezbędnej dokumentacji związanej z wyjazdem na Litwę: zgody rodziców, ubezpieczenia, deklaracje uczestnictwa w projekcie. Na koniec spotkania ustalono zasady współpracy i komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami.