Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Wiedza + praktyka = Twój sukces w zawodzie


ue

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, realizowany jest projekt „Wiedza + praktyka = Twój sukces w zawodzie”

Projekt ma na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego oraz w Technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne; podniesienie kompetencji lun kwalifikacji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego i zwiększenie zdolności do zatrudnienia 48 uczennic i 87 uczniów poprzez realizację zajęć specjalistycznych, doradztwa zawodowo-edukacyjnego oraz wysokiej jakości staży zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące zadania:

  • Doposażenie pracowni zawodowych Technikum i Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy zawodów Technik Mechanik, Technik Informatyk, Technik Handlowiec oraz zawodu Sprzedawca w sprzęt umożliwiający stworzenie warunków do nauki odzwierciedlających realia i postęp techniczny w zawodzie.
  • Kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, tj: Kurs ECDL E-nauczyciel; Rozwój kompetencji i kształtowania kompetencji interpersonalnych uczniów; Programowanie robotów przemysłowych, Programowanie sterowników PLC, Założenia i dokumentacja w CAD, Konstrukcje spawane w CAD, Arkusz blachy w CAD, Frezowanie 2D w CAM Specjalista ds. HR, Projektowanie stron www, Studia podyplomowe „Doradztwo zawodowe”.
  • Grupowe i indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne wspierające uczniów w zakresie poruszania się po rynku pracy, planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, oceny własnych predyspozycji.
  • Kursy dla uczniów zawodu Technik Mechanik, : Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne, Kurs spawania metodą TIG, Kurs operatora koparko-ładowarki.
  • Kursy dla uczniów zawodu Technik Ekonomista, tj.: Specjalista ds. HR, Kurs kadry i płace (płatnik i symfonia), Analityk finansowy, Excel w księgowości i rachunkowości.
  • Kursy i szkolenia dla uczniów zawodu Technik Handlowiec, tj.: Profesjonalny Przedstawiciel Handlowy, Magazynier+wózki widłowe z wymianą butli.
  • Kursy dla uczniów zawodu Technik Informatyk,: Projektowanie gier na silniku Unity 3D, Projektowanie aplikacji Android, Grafika komputerowa
  • Kurs prawa jazdy kat. B i kurs umiejętności społecznych dla uczniów.
  • Staże zawodowe dla uczniów realizowane u przedsiębiorców lub pracodawców z woj. Dolnośląskiego wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego objętego podstawą programową.
  • Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Czas realizacji projektu planowany jest na okres od 01.09.2018r. do 31.08.2020r

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu Wiedza + praktyka = Twój sukces w zawodzie

Uczeń:

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Test badający motywację

Konto bankowe

ZUS

Ankieta

Zwrot kosztów dojazdu

Deklaracja uczestnictwa

Zgoda upublicznienie wizerunku

Dane osobowe

Oświadczenie uczestnika projektu

Wniosek o staż

Stypendium:

Regulamin programu stypendialnego

Wniosek o stypendium

Nauczyciel:

Kwestionariusz

Test badający motywację

ZUS

Dni wolne

Deklaracja uczestnictwa

Zgoda upublicznienie wizerunku

Dane osobowe

Harmonogram:

Spawanie metodą TIG

Harmonogram_Projektowanie-aplikacji-android.