Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Wsparcie na zawodowym starcie

ue

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, realizowany jest projekt „Wsparcie na zawodowym starcie”

Projekt ma na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy, Technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Technikum przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach oraz Technikum przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju, poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne; podniesienie kompetencji lub kwalifikacji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego i zwiększenie zdolności do zatrudnienia 53 uczennic i 67 uczniów poprzez realizację zajęć specjalistycznych, doradztwa zawodowo-edukacyjnego oraz wysokiej jakości staży zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące zadania:

  • Doposażenie pracowni zawodowych Technikum w Piechowicach, Technikum w Szczawnie Zdroju, Technikum w Oleśnicy i Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy zawodów Technik Informatyk, Technik Spedytor, Technik Ochrony Środowiska oraz Technik Mechanik, w sprzęt umożliwiający stworzenie warunków do nauki odzwierciedlających postęp techniczny w zawodzie.
  • Kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, tj: Studia Podyplomowe: Doradztwo Zawodowe, Kwalifikacje do nauczania zawodu Spedytor, Kwalifikacje do nauczania zawodu Informatyk, Oprogramowanie w technologii .NET; Kurs Administering Microsoft SQL Serwer Databases, Warsztaty na uczelni dla nauczycieli kierunku Technik Spedytor, Obsługa programów CAD i CAM, Programowanie CNC.
  • Grupowe i indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne wspierające uczniów w zakresie poruszania się po rynku pracy, planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, oceny własnych predyspozycji.
  • Kursy dla uczniów zawodu Technik Informatyk i Technik Elektryk w Piechowicach, tj.: Kurs programowania w JAVA, Programowania w C#, Programowanie aplikacji Android, Grafika komputerowa, Kurs spawania metodą TIG.
  • Kursy dla uczniów zawodu Technik Spedytor – Technikum w Oleśnicy, tj.: Szkolenia MS Excel w Spedycji, Magazynier +wózki widłowe z wymianą butli.
  • Kursy i szkolenia dla uczniów zawodu Technik Ochrony Środowiska i Technik Spedytor – Technikum w Szczawnie Zdroju, tj.: Obowiązki firm w zakresie ochrony środowiska, Komputer w pracy TOŚ, Szkolenie MS Excel w Spedycji, Obsługa klienta w spedycji.
  • Kurs prawa jazdy kat. B i kurs umiejętności społecznych dla uczniów.
  • Wizyty studyjne dla uczniów Technikum w Piechowicach u pracodawców z woj. Dolnośląskiego z branży elektrycznej i informatycznej dla kierunków Technik Elektryk i Technik Informatyk.
  • Staże zawodowe dla uczniów realizowane u przedsiębiorców lub pracodawców z woj. Dolnośląskiego wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego objętego podstawą programową.
  • Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Czas realizacji projektu planowany jest na okres od 01.09.2018r. do 31.08.2020r

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu Wsparcie na zawodowym starcie

Uczeń:

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Test badający motywację ucznia

Konto bankowe

ZUS

Ankieta

Dni wolne

Zwrot kosztów dojazdu

Deklaracja uczestnictwa

Zgoda upublicznienie wizerunku

Dane osobowe

Stypendium:

Regulamin programu stypendialnego

Wniosek o stypendium

Nauczyciel:

Kwestionariusz

Test badający motywację

ZUS

Dni wolne

Deklaracja uczestnictwa

Zgoda upublicznienie wizerunku

Dane osobowe

Harmonogramy:

Excel w spedycji

Warsztaty grupowe z kompetencji społecznych

Warsztaty grupowe z poruszania się po rynku pracy

Doradztwo zawodowe zajęcia indywidualne