Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Regulamin pracowni informatycznej

Regulamin pracowni komputerowej

Przepisy ogólne

 • W pracowni odbywają się zajęcia, wymagające stosowania technik komputerowych.
 • Uczniowie mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.
 • Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator (nauczyciel informatyki).
 • Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
 • Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące pracę inną niż wynikająca
  z planu lekcji zostaną wyproszone z pracowni.
 • Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 • Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć.
 • Niedozwolone jest także przesyłanie w wielu egzemplarzach tego samego listu do wielu użytkowników (tzw. spam).
 • Po stwierdzeniu, że w zasobach użytkowników znajdują się pliki pornograficzne i inne niedozwolone dane, konto takiego użytkownika może zostać nieodwracalnie skasowane bez uprzedzenia.
 • Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, toreb, odzieży wierzchniej itp.
 • Uczniowie są zobowiązani do wchodzenia do pracowni oraz pobytu w niej w obuwiu szkolnym. Osoby nieposiadające obuwia szkolnego lub nieużywające go nie będą wpuszczane na zajęcia, a nieobecność będzie traktowana jako nieusprawiedliwiona.
 • Zabrania się instalowania oprogramowania przyniesionego z zewnątrz na dyskach lokalnych komputerów, znajdujących się w pracowni.
 • Na dyskach twardych komputerów w pracowni niedozwolone jest składowanie własnych plików i usuwanie istniejących. Własne dane należy przechowywać na indywidualnym koncie w lokalnej sieci komputerowej lub na dyskietce pozostawianej w pracowni.
 • Niedozwolone jest dokonywanie przez uczniów jakichkolwiek napraw, rekonfiguracji sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych itp.).
 • Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
 • Niedozwolone jest wykorzystywanie sprzętu komputerowego pracowni do gier komputerowych.
 • Administrator (nauczyciel informatyki) przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej. Stanowczo niedopuszczalne są działania, mające na celu uzyskanie dostępu do zasobów sieci bez upoważnienia.
 • Uczniowie mają prawo używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.
 • Uczniowie mają obowiązek zadbać o ochronę swoich zasobów poprzez częstą zmianę hasła i nieudostępnianie ich innym użytkownikom sieci.
 • Podejrzenie naruszenia integralności danych przechowywanych na lokalnym koncie należy niezwłocznie poinformować administratora sieci.
 • Uczniowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.

W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek. Użycie dyskietek możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym.

Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć.

 • Przed przystąpieniem do pracy, uczeń zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci. Uruchamianie i praca przy zdjętej obudowie jednostki centralnej może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
 • Dostosowanie stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulowanie krzesła i nachylenie monitora).

Czynności do wykonania po zakończeniu zajęć

 • Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 • Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów.
 • W razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy poszkodowanemu.
 • W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć komputer (monitor) i powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.


autor: Dariusz Rzepka