Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Regulamin zdalnego nauczania w ZSZ w Oleśnicy

 1. Nauczanie zdalne w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy prowadzone jest we wszystkich szkołach wchodzących w skład Zespołu.
 1. Zajęcia odbywające się w innych instytucjach dla uczniów ZSZ (PCKZ, centra i ośrodki kształcenia zawodowego) odbywają się wg osobnego harmonogramu przedstawianego uczniom, rodzicom i wychowawcom zainteresowanych oddziałów.
 1. Praktyki zawodowe uczniów Technikum – mogą odbywać się w formie zdalnej – zgodnie z osobnymi przepisami.
 1. Podstawowymi narzędziami zdalnego nauczania w ZSZ są:

– platforma edukacyjna MS Teams,

– komunikator dziennika elektronicznego.

 1. Formy nauczania zdalnego podejmowane przez nauczycieli ze względu na czas realizacji zajęć i zadań:

– synchroniczne, odbywające się w czasie zajęć lekcyjnych wg obowiązującego planu z zadaniami dla uczniów przeznaczonych do realizacji w ich trakcie,

– asynchroniczne, w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i terminem realizacji zadań,

– w trybie mieszanym, wykorzystującym obydwie powyższe formy nauczania zdalnego.

 1. W zdalnym nauczaniu nauczyciele stosują formę wideokonferencji, z wykorzystaniem włączonych kamer.
 1. Zajęcia w formie wideokonferencji nauczyciele prowadzą z częstotliwością uzależnioną od zaplanowanej tygodniowej liczby godzin nauczania danego przedmiotu. W przypadku przedmiotów umieszczonych w planie zajęć w liczbie:

a. 1 lekcji tygodniowo – co drugi tydzień;

b. 2-3 lekcji tygodniowo – co najmniej raz w tygodniu;

c. 4-5 lekcji tygodniowo – co najmniej dwa razy w tygodniu;

d. 6-7 lekcji tygodniowo – co najmniej trzy razy w tygodniu.

 1. Efektywny czas zajęć odbywających się w formie wideokonferencji nie może być krótszy niż 30 minut. Pozostały czas zajęć jest wykorzystywany na przygotowanie się do wideokonferencji (m. in. logowanie, czynności wstępne) i przeniesienie danych z platformy do dziennika elektronicznego.
 1. Uczeń jest obowiązany do pełnego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach i nie może się wylogować z lekcji podczas jej trwania aż do czasu zakończenia zajęć przez nauczyciela.
 1. Obecność ucznia na zajęciach prowadzonych zdalnie stwierdza prowadzący je nauczyciel na podstawie:

–  udziału w nich ucznia przy włączonej kamerze,

–  czasu odczytania przez ucznia wiadomości w dzienniku,

– czasu wysłania wiadomości przez ucznia,

– odbioru wiadomości od nauczyciela potwierdzonej w dzienniku

– wydruku listy obecności uczniów w czasie wideokonferencji.

O sposobie potwierdzania obecności ucznia na zajęciach decyduje nauczyciel w oparciu o przyjętą formę i warunki zajęć.

 1. Uczeń nieobecny na danej lekcji otrzymuje wpis o nieobecności do dziennika elektronicznego. Nieobecności w czasie nauczania zdalnego wliczane są do frekwencji uczniów i mogą być usprawiedliwiane przez wychowawców na wniosek rodziców zgodnie z zasadami określonymi w Statucie ZSZ.
 1. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach lub wykonania zdań w wyznaczonym przez nauczyciela terminie rodzic jest obowiązany powiadomić o tym fakcie nauczyciela i wychowawcę.
 1. W czasie zdalnego nauczania nauczyciel poprzez przekazywane materiały realizuje podstawę programową  i rozwija zainteresowania uczniów.
 1.   W czasie pracy na platformie MS Teams nauczyciele różnicują formy materiałów przekazujących wiedzę, wykorzystując np. nagrania, transmisje audio oraz wideo, internetowe zasoby edukacyjne o charakterze multimedialnym (interaktywne materiały dydaktyczne, m. in. na platformie „E-podręczniki”, animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne itd.).
 1. Nauczyciele są zobowiązani dostosować nauczane treści i rozkłady materiału do pracy zdalnej lub w razie konieczności modyfikować programy nauczania za zgodą dyrektora szkoły.
 1. Nauczyciele monitorują postępy uczniów w nauce zdalnej. Praca uczniów podlega ocenie zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania.
 1. Uczniowie otrzymują od nauczyciela zadania do wykonania w zróżnicowanych formach, np. opisu zadania do wykonania, kart pracy, odwołujących się do podręcznika i wskazanych tekstów źródłowych, linków do interaktywnych platform edukacyjnych (np. testy, prezentacje, filmy, gry i symulacje), załączników z materiałami tekstowymi, audiowizualnymi i grafikami.
 1. W materiałach przekazywanych uczniowi dominującymi powinny być treści kształcące i objaśniające problematykę zajęć. Przekazywane materiały nie mogą spełniać wyłącznie funkcji kontrolnej, za wyjątkiem zajęć lub ich części przeznaczonych na kontrolę wiadomości – bieżącą lub wcześniej zapowiedzianą.
 1.  Dobierając materiały dydaktyczne nauczyciel kieruje się względami bezpieczeństwa w sieci.
 1. Termin wykonania przez ucznia danej pracy nauczyciel określa podczas zajęć lub w wiadomości opisującej zadanie. W przypadku zaistnienia problemów technicznych lub innych uczeń jest obowiązany powiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Ostateczną decyzję w kwestii uznania problemów za istotne podejmuje nauczyciel.
 1. Zadania przekazane uczniom do wykonania w nauczaniu zdalnym powinny być przedmiotem oceny. Ocena nie musi być wyrażona stopniem.
 1. W czasie nauczania zdalnego obowiązują zasady zawarte w Statucie ZSZ. Śródroczne oceny okresowe oraz roczne są wystawiane po uwzględnieniu wyników pracy w czasie nauczania stacjonarnego i zdalnego.
 1. Egzaminy klasyfikacyjne oraz poprawkowe odbywają się zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams – zgodnie z osobnymi przepisami.
 1. Nauczyciele dokumentują proces nauczania zdalnego w sposób umożliwiający wgląd organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dokumentując zdalne nauczanie prowadzący zajęcia gromadzą prace pisemne (do wglądu), korespondencję z uczniami, ich rodzicami oraz archiwizują je.
 1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje udział uczniów w nauczaniu zdalnym. W przypadku nieobecności ucznia ustala jej przyczynę.
 1. Konsultacje dla uczniów i rodziców prowadzone są w trybie zdalnym poza godzinami zajęć na bieżąco lub w terminie wskazanym przez nauczyciela.
 1. Wychowawca współpracuje z innymi nauczycielami zespołu oddziałowego, ustala poziom zaangażowania (aktywność) uczniów w nauczaniu zdalnym i w razie potrzeby pomaga uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu bieżących problemów.
 1. Konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym odbywają się w trybie zdalnym.
 1. Zdalne nauczanie przebiega z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 1. Realizacja wszystkich zasad niniejszego regulaminu podlega monitorowaniu. W miarę potwierdzonych potrzeb i konieczności zapewnienia warunków bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego regulamin może być modyfikowany.

9.11.2020 r.