Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Egzaminy

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Ilość prac kontrolnych oraz ćwiczeń, terminy ich oddania i zaliczenia określa nauczyciel. Dokładny termin, miejsce i formę egzaminów określa nauczyciel w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.