Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Szkolny Klub Mediatora

     Celem zorganizowania Szkolnego Klubu Mediatora jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów oraz zmniejszeniem zjawiska agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej, w tym cyberbullyingu wśród uczniów. Bardzo ważnym zadaniem  mediacji jest zdobycie wiedzy z zakresu sprawiedliwości naprawczej. W dalszej perspektywie – zmniejszenie przestępczości nieletnich poprzez nabycie umiejętności rozwiązywania sporów we wczesnym stadium konfliktu.  

      Mediacje rówieśnicze to popularna metoda rozwiązywania konfliktów w szkole. Polega ona na  rozwiązywaniu konfliktów z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora -ucznia, który pomoże poróżnionym stronom osiągnąć porozumienie, pomagając im prowadzić dialog i określić wspólne rozwiązania, korzystne dla obu stron.  

Mediacja pozwala stronom na:

 • przedstawienie faktów z własnej perspektywy
 • wyrażenie swoich uczuć
 • współdecydowanie w swojej sprawie
 • zamianę walki na konstruktywne działanie w kierunku rozwiązania problemu
 • zrozumienie wyrządzonej krzywdy, zadośćuczynienie, uzyskanie wybaczenia
 • naprawę i utrzymanie w przyszłości dobrych wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami sporu.

    Procedura mediacji pomaga stronom zrozumieć tło i skutki konfliktu czy popełnionego czynu  oraz naprawić szkody moralne z udziałem bezstronnego mediatora.

 Mediatorem rówieśniczym może zostać uczeń:

Pozytywnie zaopiniowany przez wychowawcę klasy.

• Wyrażający chęć i wolę podjęcia się roli mediatora szkolnego.

• Przeszkolony w zakresie tematyki mediacji.  

 Mediatorem rówieśniczym może zostać uczeń:

Pozytywnie zaopiniowany przez wychowawcę klasy.

• Wyrażający chęć i wolę podjęcia się roli mediatora szkolnego.

• Przeszkolony w zakresie tematyki mediacji.  

Kto może być mediatorem rówieśniczym?

Uczeń, który:         

 • niezaangażowany bezpośrednio w spór, bezstronny,
 • cieszy się zaufaniem kolegów i nauczycieli,
 • reprezentuje wartości preferowane przez szkołę,
 • posiada podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia mediacji i stale doskonali swe umiejętności, a także
 • przejawia predyspozycje osobowościowe – jest otwarty na problemy innych ludzi,
 • nie posługuje się w swoim myśleniu stereotypami,
 • rozwiązuje spory bez korzystania przemocy,
 • jest tolerancyjny, szanuje innych niezależnie od ich poglądów i wartości, jakie wyznają.

Zadaniem mediatora rówieśniczego jest pomoc kolegom w takiej wzajemnej komunikacji, która pozwoli na bezpieczne wyrażanie trudnych uczuć, docieranie do potrzeb i wspólne szukanie  satysfakcjonujących rozwiązań.

Jakie konflikty szkolne mogą być rozwiązywane za pomocą mediacji rówieśniczej?    

 Mediacji rówieśniczej poddane mogą być konflikty i spory na płaszczyźnie:

 • uczeń – uczeń
 • uczeń – grupa uczniów
 • grupa uczniów – grupa uczniów

    O zamiarze przeprowadzenia mediacji oraz jej wynikach pedagog szkolny lub wychowawca klasy informuje (ustnie lub pisemnie) rodzica/prawnego opiekuna ucznia/uczniów- uczestników mediacji.

    Mediacja odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

 •  Dobrowolności – nikt nie może zmusić stronę/strony do mediacji, jest to decyzja samego ucznia czy chce do niej przystąpić.
 •  Akceptowalności – uczeń sam może wybrać osobę (spośród przeszkolonych mediatorów rówieśniczych), która będzie prowadziła spotkanie mediacyjne.
 •  Neutralności – mediator – zgodnie z zasadami mediacji. nie ocenia, nie podaje gotowych rozwiązań – pomaga jedynie rozwiązać problem
 • Poufności – wszystko co dzieje się w trakcie spotkania mediacyjnego zostaje miedzy jego uczestnikami, a jedynie wynik mediacji może być informacją jawną.
 • Bezstronności – każda z osób biorących udział w spotkaniu jest traktowana w taki sam sposób, na równi.

Można je przeprowadzić, gdy:

 • konflikt dotyczy tylko uczniów,
 • uczestnikami mediacji są uczniowie,
 • konflikt, który wydarzył się niedawno i można znaleźć jego rzeczywiste przyczyny.   

PROCEDURA MEDIACYJNA:

Na podstawie złożonego wniosku koordynator wyznacza mediatora szkolnego -ucznia.

 • Mediator szkolny dokonuje czynności wstępnych – zbiera podpisy od stron i wyznacza termin oraz miejsce pierwszego spotkania.
 • Mediator sporządza plan mediacji.

 Przebieg mediacji:

 • Rozpoczęcie mediacji, budowanie atmosfery zaufania i współpracy.
 • Umożliwienie wypowiedzi każdej ze stron pozostając neutralnym w roli mediatora.
 • Zdefiniowanie problemu.
 • Zachęcanie stron do szukania rozwiązań i ocena realność ich zastosowania.
 • Doprowadzenie do decyzji końcowych.
 • Osiągnięcie porozumienia i podpisanie ugody lub zakończenie mediacji bez porozumienia stron i sporządzenie notatki.

 DOKUMENTACJA Z MEDIACJI:

 • Z przebiegu mediacji mediator szkolny sporządza protokół, w którym zamieszcza następujące informacje:
 • Czas i miejsce mediacji;
 • Imiona i nazwiska oraz klasę uczestników sporu;
 • Imię i nazwisko mediatora.
 • Wynik mediacji.

Jeśli strony zawarły ugodę przed mediatorem zamieszcza się ją w protokole na piśmie.

Ugodę podpisuje mediator oraz strony uczestniczące w mediacji.

      Na początku szkolny mediator-uczeń  pracuje pod kierunkiem pedagoga -koordynatora, a następnie będzie  samodzielnie prowadzić mediacje między skonfliktowanymi uczniami.

Wszystkich zainteresowanych uczniów serdecznie zapraszam i zachęcam do zaangażowania się w działalność Szkolnego Klubu Mediatora.

                 Koordynator Szkolnego Koła Mediatora- Małgorzata Kamińska( gabinet 107a)