Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Biblioteka

BIBLIOTEKA

Zespołu Szkół Zawodowych

Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy

 

Godziny pracy biblioteki: 

           poniedziałek, środa, piątek

7.30 – 15.10

           wtorek, czwartek

7.30 – 16.00

           sobota

8.45 – 12.45

            (w dni pracy Szkoły dla Dorosłych)

 

 

 

 

Biblioteka istnieje od 1946 roku (pierwszy zapis w księdze inwentarzowej odnotowano 23.08.1946r.). Obecnie księgozbiór biblioteczny liczy ponad 35 000 książek.
W ofercie bibliotecznej, oprócz lektur i podręczników, znajduje się bogaty wybór literatury pięknej, popularnonaukowej, literatury metodycznej dla nauczycieli.

Nasza szkoła kształci uczniów w wielu zawodach, co skutkuje odpowiednią strukturą księgozbioru.

 

Obecnie mamy bardzo dobre warunki lokalowe (wypożyczalnia – 120 m2 oraz czytelnia – 61 m2 na ponad 30 uczniów). Odbywają się tutaj lekcje biblioteczne oraz zajęcia opiekuńcze.

W czytelni znajduje się 12 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla uczniów i nauczycieli.

Biblioteka jest skomputeryzowana. Pracujemy w programie MOL Optivum. Czytelnicy korzystają z katalogów elektronicznych.

Biblioteka obsługuje około 1300 osób (uczniów, słuchaczy Szkoły dla Dorosłych, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji).

Współpracujemy i wymieniamy się doświadczeniami z bibliotekami szkół oleśnickich, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną oraz Biblioteką Pedagogiczną w Oleśnicy.

Obecnie w bibliotece szkolnej ZSZ pracują:

mgr Ewa Tempiak
mgr Jadwiga Woźniak

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnicy


 1. Z zasobów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. Dokumentami uprawniającymi do wypożyczania jest identyfikator lub ważna legitymacja szkolna.
 1. Jednorazowo można wypożyczyć jedną lekturę szkolną, nie ogranicza to wypożyczenia innych książek spoza kanonu lektur. Większą ilość książek mogą wypożyczyć uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad oraz uczniowie klas maturalnych.
 1. Terminy wypożyczeń:
 • lektury szkolne – 2 tygodnie (możliwość przedłużenia),
 • książki z literatury pięknej, popularnonaukowe – miesiąc,
 • podręczniki – cały rok szkolny.

Wyjątkowo w przypadku niewielkiej ilości egzemplarzy danego tytułu, bibliotekarz może zażądać zwrotu książki w terminie wcześniejszym niż ustalony w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.
 1. Biblioteka nie przyjmuje pieniędzy za zniszczone lub zagubione książki. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany odkupić taką samą pozycję. Jeżeli odkupienie jej jest niemożliwe, powinien dostarczyć inną wskazaną przez bibliotekarza.
 1. Czytelnikom przetrzymującym książki wstrzymuje się wypożyczenia do momentu zwrotu zaległych pozycji.
 1. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały należy zwrócić do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego.
 1. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych materiałów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. Do zakończenia egzaminów maturalnych
  i zawodowych mogą korzystać z zasobów biblioteki w czytelni.
 1. Pozostali uczniowie zobowiązani są zwrócić wypożyczone materiały najpóźniej na tydzień przed końcem roku szkolnego i potwierdzić ten fakt wpisem na karcie obiegowej.
 1. Do biblioteki wchodzi się bez okryć wierzchnich, w zmiennym obuwiu
 1. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
REGULAMIN SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACJI
 • Ze Szkolnego Centrum Informacji mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły
  po zapoznaniu się z regulaminem SCI.
 • Stanowiska komputerowe są udostępniane w godzinach pracy biblioteki.
 • Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę.
 • Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 • Z komputera można korzystać za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin (data, klasa, godzina, imię i nazwisko, cel poszukiwań i nr stanowiska), co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Z komputerów można korzystać do celów edukacyjnych.
 • Komputerów w SCI nie wykorzystuje się do gier, śledzenia portali społecznościowych, prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail) itp.
 • Nie wolno otwierać stron o tematyce związanej z pornografią, sektami, agresją i przemocą.
 • Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie.
 • Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Niedozwolone jest dokonywanie zmian w oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.
 • Po zakończonej pracy dokument należy zapisać na własnym pendrive. Nie zaleca się zapisywania plików na twardym dysku.
 • Przenośne nośniki pamięci przed użyciem należy przeskanować programem antywirusowym.
 • Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 • Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego odpowiada finansowo użytkownik (jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice).