Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w okresie epidemii

I. Zasady higieny społecznej

Wszyscy przebywający na terenie szkoły (uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, interesanci) są zobowiązani do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Mają obowiązek:

  • zakrywania ust i nosa (np. maseczką lub przyłbicą) w przestrzeni wspólnej budynku  szkolnego  (także przy wejściu i wyjściu z budynku szkolnego),
  • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
  • przestrzegania higieny kaszlu i kichania (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką),
  • częstego mycia rąk lub ich dezynfekcji,
  • zachowania dystansu społecznego wobec do innych.

II. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych

b) jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczeń niespełniający przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 1 warunków, pozostaje w domu, a jego rodzic skutecznie informuje o tym wychowawcę poprzez dostępne komunikatory. Uczeń pełnoletni przekazuje informację samodzielnie.

3. W przypadku nieobecności spowodowanej zaistnieniem objawów chorobowych, o których mowa w pkt. 1 a), usprawiedliwienia nieobecności dokonuje pisemnie rodzic zgodnie z zapisami statutu szkoły.

4. W przypadku nieobecności spowodowanej przebywaniem domowników na kwarantannie lub izolacji, o których mowa w pkt, 1 b), usprawiedliwienia nieobecności dokonuje rodzic poprzez okazanie przesłanej decyzji lub poprzez pisemne oświadczenie rodzica w terminie do dwóch tygodni od dnia zaistnienia nieobecności.

5. Sposób usprawiedliwiania nieobecności opisany w pkt. 3 i 4 dotyczy także młodocianych pracowników. Dla młodocianych do odwołania zawiesza się wymóg usprawiedliwiania nieobecności w szkole z powodów, o których mowa w pkt. 1 a),  za pomocą zwolnienia lekarskiego. Inne powody nieobecności wymagają nadal zwolnienia lekarskiego.

6. W czasie pracy szkoły drzwi wejściowe pozostają zamknięte.

7.  Do budynku szkoły może wejść wyłącznie uczeń, który ma zakryte usta i nos (np. maseczką lub przyłbicą). Uczeń wchodząc do szkoły jest obowiązany zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją użycia środka dezynfekującego.

8. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników w przestrzeni wspólnej budynku szkoły:

 – na korytarzach i klatkach schodowych,

– w toaletach,

– w szatniach,

– w świetlicy, czytelni.

9. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje uczniów podczas wejścia do sali lekcyjnej i wyjścia z niej.

10. Obowiązek, o którym mowa w pkt. 8, nie dotyczy uczniów:

– spożywających  posiłek

– przebywających podczas przerwy na zewnątrz budynku szkolnego.

Obowiązuje ich jednak konieczność zachowania dystansu do innych osób (min. 1,5 m.)

11. W sali lekcyjnej uczeń może zdjąć maseczkę po zajęciu miejsca w sali, jednak ma obowiązek ponownie ją założyć, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, np. w celu udzielenia wskazówek lub sprawdzenia pracy.

12. W sytuacjach tego wymagających (np. potwierdzenia tożsamości ucznia) na żądanie nauczyciela lub pracownika szkoły uczeń jest zobowiązany zdjąć lub uchylić założoną maseczkę (odsłonić twarz).

13. Szkoła nie zapewnia uczniom maseczek. Środki ochrony osobistej: maseczki lub przyłbice zapewniają sobie uczniowie we własnym zakresie.

14. Zaleca się częste przebywanie uczniów na świeżym powietrzu (dziedziniec szkolny, tereny zielone na terenie szkoły), w tym w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie zajęć, które mogą być przeprowadzone poza budynkiem szkolnym.

15. Zabrania się uczniom opuszczania terenu szkoły w godzinach zajęć.

16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie jego pobytu w szkole mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub w szafce. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów innym.

18. Nauczyciele w czasie zajęć dopilnowują, aby uczniowie nie korzystali wspólnie z przyborów. 

19. Sale lekcyjne i pozostałe pomieszczenia, w których przebywa młodzież, w tym korytarze, są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

20. Za wietrzenie sali lekcyjnej odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący w niej zajęcia.

21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

22. Młodzież oczekująca na rozpoczęcie zajęć przebywa w świetlicy i jest zobowiązana do przestrzegania obowiązującego w niej regulaminu.

23. Młodzież korzystająca z biblioteki lub czytelni szkolnej jest zobowiązana do przestrzegania obowiązującego w niej regulaminu. Regulamin przewiduje dwudniową kwarantannę dla wypożyczonych książek.

24. Rodzice uczniów przekazują wychowawcy nr telefonu zapewniający pewną, szybką i skuteczną komunikację z nimi.

25. Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zgłasza to wicedyrektorowi dyżurnemu  (p. 116 lub 106 a) lub pedagogowi szkolnemu (p. 107 a) oraz dyrektorowi szkoły.

– ucznia izoluje się od innych, zapewniając min. 2 m. odległości od innych osób w odrębnym pomieszczeniu  (izolatorium – gabinet higieny szkolnej) lub w wyznaczonym miejscu,

– wicedyrektor, pedagog szkolny, dyrektor lub inny pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany jest własny środek transportu),

– wicedyrektor, pedagog szkolny lub dyrektor niezwłocznie powiadamia Powiatową Stację SANEPID o zaistniałej sytuacji,

– dalsze działania uzależnione są od ustaleń Powiatowej Stacji SANEPID.

26. Sale lekcyjne i inne pomieszczenia szkolne, w których przebywają uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także pomoce dydaktyczne, przybory i wyposażenie, do którego dostęp mieli uczniowie lub nauczyciele, są myte detergentem lub są dezynfekowane codziennie po zakończeniu zajęć.

27. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy (piłki, skakanki itp.) oraz podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć.

28. Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, usuwa się lub uniemożliwia do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane.

29. Pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do możliwie maksymalnego ograniczenia kontaktów  z uczniami i nauczycielami.

30. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

31. Niniejszy regulamin zapewnia bezpieczeństwo członkom szkolnej społeczności i ich rodzinom. Uczeń, który nie przestrzega zasad zachowania higieny sanitarnej, narażając tym samym zdrowie i życie innych, odsyłany jest do domu. O tym fakcie powiadamia się rodzica.

III. Osoby z  zewnątrz i interesanci

1. Szkoła jest zamknięta dla osób postronnych.

2. Do budynku szkoły mogą wejść tylko interesanci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i mogą przebywać tylko w wyznaczonym obszarze (hol na parterze):

–  umawiają się telefonicznie na wyznaczoną godzinę lub korzystają z dzwonka przy drzwiach wejściowych,

– na teren budynku szkolnego wchodzą pojedynczo,

– obowiązuje ich zakrywanie ust i nosa (maseczka lub przyłbica) oraz dezynfekcja rąk,

– po wejściu do szkoły oczekują w wyznaczonym miejscu (hol na parterze) na spotkanie z pracownikiem szkoły,

– wejście i wyjście ze szkoły jest możliwe wyłącznie podczas lekcji.

3. Przebywanie w szkole interesantów – osób z zewnątrz ogranicza się do niezbędnego minimum.

Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w okresie epidemii(pdf)