Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Wymagania edukacyjne z fizyki

METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ  UCZNIA

·        Sprawdziany pisemne

–         odbywają się po zakończeniu działu programowego,

–          trwają całą godzinę lekcyjną,

–         mogą zawierać  zadanie lub polecenie na ocenę celującą,

–         zapowiedziane i zaznaczone w dzienniku z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

–         w przypadku nieobecności nauczyciela lub uzasadnionej nieobecności klasy w dniu sprawdzianu – termin sprawdzianu zostaje ustalony ponownie, ale nie musi być zachowane tygodniowe wyprzedzenie,

–         sprawdzian powinien być sprawdzony w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od czasu jego przeprowadzenia (termin może być przedłużony w przypadku nieobecności w szkole nauczyciela lub klasy)  w przeciwnym razie sprawdzian może być unieważniony,

–         uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać  go, w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od daty przeprowadzenia sprawdzianu lub powrotu ucznia do szkoły, niedopełnienie tego obowiązku jest równoważne z otrzymaniem oceny niedostatecznej bez możliwości jej poprawy,

–         uczeń korzystający na sprawdzianie z niedozwolonych pomocy otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy’

–         prace pisemne przechowywane są w szkole przez jeden rok

·        Kartkówki niezapowiedziane

– obejmują materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji lub pracy

domowej,

–         czas trwania kartkówki ok.15-20min,

–         uczeń nie ma prawa poprawy oceny z kartkówki,

–         uczeń nieobecny na kartkówce nie na obowiązku jej zaliczania

·        Kartkówki zapowiedziane

–         mogą zawierać treści realizowane na większej ilości godzin lekcyjnych,

–         czas trwania kartkówki ok.15-20min,

–         uczeń nie ma prawa poprawy oceny z kartkówki,

–         uczeń nieobecny na kartkówce nie na obowiązku jej późniejszego napisania.

·        Odpowiedź ustna

–         obejmuje materiał (zadania teoretyczne i rachunkowe) maksymalnie

z trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej a na lekcjach powtórzeniowych  z całego działu,

–   uczeń przynajmniej raz w semestrze uczestniczy w tej formie sprawdzania

wiadomości i umiejętności

–         uczeń nie może poprawiać ocen z odpowiedzi ustnej,

–         uczeń, który sam zgłosił się do odpowiedzi nie otrzymuje oceny

niedostatecznej.

·        Aktywność na lekcji.

·        Prace dodatkowe np. referaty, wykonywanie plansz, tablic, modeli fizycznych, itd..

Uczeń raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, za które przyjmuje się nieznajomość zagadnień z poprzednich lekcji, brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego. Drugie  nieprzygotowanie do zajęć jest równoważne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

Zgłoszenie nie przygotowania do lekcji powinno nastąpić przed sprawdzeniem list obecności; nie zwalnia ono ucznia z udziału w bieżącej lekcji. Nieprzygotowanie do zajęć nie może być zgłaszane na zapowiedzianych wcześniej lekcjach powtórzeniowych, kartkówkach, sprawdzianach.

Zasady klasyfikowania semestralnego i końcoworocznego zawarte są w Wewnętrzszkolnym Systemie Oceniania.

Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej brane są pod uwagę oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w danym okresie czasu a w przypadku tej ostatniej uwzględnia się również ocenę semestralną. Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Największą wagą mają oceny ze sprawdzianów i kartkówek następnie oceny z odpowiedzi ustnych, pozostałe oceny są ocenami pomocniczymi.

Uczeń w ciągu semestru może poprawiać ocenę niedostateczną ze dwóch sprawdzianów, ale obie oceny wpisywane są do dziennika i brane są pod uwagę; w przypadku otrzymania ponownie oceny niedostatecznej w dzienniku odnotowany jest fakt podjęcia próby poprawy.

Uczniowie mogą poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie dwóch tygodni od daty oddania sprawdzianu. Dla wszystkich zainteresowanych poprawą uczniów ustala się jeden termin.

Uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę na pierwszy semestr jest zobowiązany do podjęcia próby poprawy do końca stycznia.{mospagebreak}

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który :

§          nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,

§          nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,

§          nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

§          ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwość dalszego kształcenia,

§          zna podstawowe prawa, pojęcia i wielkości fizyczne,

§          z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania rachunkowe

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

§          opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

§          zna podstawowe prawa, pojęcia, wzory, wielkości fizyczne i ich jednostki,

§          stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań  z pomocą nauczyciela.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

§          opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

§          poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań rachunkowych i problemowych,

§          wykona zaplanowane doświadczenie fizyczne,

§          sprawnie posługuje się symboliką fizyczną.

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

§          w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,

§          zdobytą wiedze potrafi zastosować w nowych sytuacjach,

§           rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe,

§          zaplanuje i przeprowadzi doświadczenie fizyczne,

§          opracuje wyniki pomiarów,

§          jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł informacji.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

§          posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,

§          osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych.