Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Zajęcia pozalekcyjne

Pozalekcyjne zajęcia rozbudzające biologiczne zainteresowania uczniów w Liceum Profilowanym

Temat zajęć:

Obserwacje mikro i makroskopowe w świecie biologii
Zmysły człowieka a jakość żywienia i żywności

Zajęcia realizowane w wymiarze 2 godzin tygodniowo z wykorzystaniem ITC i platformy e-learningowej.

Ich cele to:

 • poznanie i utrwalenie zasady działania mikroskopu świetlnego
 • doskonalenie umiejętności przygotowywania preparatów świeżych
 • zapoznanie ze sposobami dokumentowania obserwacji mikroskopowych
 • zapoznanie z mikroskopem elektronowym i skaningowym
 • doskonalenie umiejętności planowania i wykonywania doświadczeń biologicznych oraz formułowania hipotez, problemów badawczych i wniosków
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania otaczających nas gatunków roślin i zwierząt
 • poznanie i utrwalenie form ochrony przyrody w Polsce

oraz:

 • poznanie i utrwalenie budowy i funkcjonowania narządów zmysłu
 • poznanie metod oceniających sprawność zmysłów
 • zapoznanie z przyczynami zróżnicowanej sprawności sensorycznej ludzi
 • zapoznanie z wpływem stanów chorobowych na funkcjonowanie zmysłów smaku i powonienia
 • poznanie substancji generujących wrażenia zmysłowe

Pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z matematyki w Liceum Profilowanym

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I Liceum Profilowanego

Zajęcia prowadzone w wymiarze 1 godziny tygodniowo z wykorzystaniem ICT. Oczekiwane rezultaty:

 • wyrównanie braków z lat poprzednich
 • lepsze przyswajanie bieżącego materiału
 • większa aktywność młodzieży na lekcjach matematyki
 • wdrożenie do samodzielnej i systematycznej pracy

 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów Liceum Profilowanego

Charakter zajęć:

Zajęcia opierają się głównie na grach zespołowych – z uwagi na możliwość efektywnej realizacji takich celów, jak: kształtowanie umiejętności działania w zespole, uczciwości, woli zwycięstwa i odwagi. Ponadto cele przedsięwzięcia to: rozbudzenie potrzeb ruchowych, zdobycie większych umiejętności ruchowych w poszczególnych dyscyplinach sportu, możliwość wykorzystania  znajomości prozdrowotnych, kulturowych i utylitarnych aspektów kultury fizycznej, kształtowanie i doskonalenie harmonijnego rozwoju uczniów. Poza grami zespołowymi program przewiduje zajęcia lekkoatletyczne w okresie letnim. Jesienią i zimą zaś naukę i doskonalenie pływania na szkolnej pływalni.

Zajęcia będą realizowane w wymiarze 1 godz. w tygodniu.
Przewiduje się zakup strojów sportowych dla uczestników zajęć.


Zajęcia pozalekcyjne

Koło zainteresowań prowadzone z wykorzystaniem platformy edukacyjnej
Praca uczniów na platformie edukacyjnej będzie nadzorowana i wspomagana przez  nauczyciela przygotowanego do pracy z wykorzystaniem platformy edukacyjnej